V současné době probíhá v rámci projektu Mobesa řada sběrů dat a jejich analýzy. Ty se soustředí především na případová území NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Moravský kras a CHKO Jizerské hory. „Zvolené oblasti zastupují různé typy využití území, kde probíhá jak zimní, tak letní turistika, nabízí se zde rozmanitá šíře aktivit a služeb pro turisty, turistů je zde hojně a koncentrují se tady také dopravní problémy, “uvádí Hana Brůhová - Foltýnová, vedoucí vědeckého týmu.

K výzkumu jsou, mimo jiné, využívána „big data“ (konkrétně zbytková data mobilních operátorů). Jejich dodavatelem se prostřednictvím výběrového řízení stala společnost O2, která poskytne výzkumníkům agregovaná a anonymizovaná data o pohybu návštěvníků ve sledovaných oblastech za dobu jednoho roku. Získaná data umožní zpřesnit odhady o počtu, struktuře a pohybu návštěvníků těchto případových území. „Data sbíráme již od letošního 26. dubna, bude tedy možné sledovat vývoj návštěvnosti také v souvislosti s uvolňováním opatření k omezení pohybu, která byla vydána v souvislosti s bojem proti pandemii covid-19,“ upozorňuje Brůhová - Foltýnová.

Otázek, které je potřeba si v souvislosti se zkoumáním dopravy a mobility chráněných území položit, je několik. Hana Brůhová Foltýnová zmiňuje nejdůležitější: „Dopravu nelze zkoumat samostatně a je třeba ji vztáhnout k udržitelnému turismu, typu služeb v území apod., dále je třeba brát v potaz typy návštěvníků a jejich chování. Do problematiky zasahuje velké množství aktérů s různými zájmy a je třeba provést analýzu dopravy v daném území.“

Během srpna letošního roku bude sběr dat od mobilních operátorů doplněn sociologickým šeřením mezi návštěvníky případových území a na podzim na něj naváže online dotazníkové šetření, které bude mimo jiné zjišťovat citlivost návštěvníků NP a CHKO na vybrané regulační a motivační nástroje k podpoře alternativ k individuální automobilové dopravě (hromadné dopravy a nemotorové dopravy).

Řešitelský tým věnuje pozornost i tomu, kdo vše a jak by měl být v budoucnu do přípravy plánů mobility zapojen a jak bude koordinována jejich tvorba a následné naplňování v praxi. S výběrem vhodných strategií a konkrétních opatření by měl pomoci Atlas opatření, který přinese inspirativní praxi ze zahraničí i domácích NP a CHKO.   

Projekt Mobesa řeší tým Doprava a mobilita, který pracuje na Fakultě sociálně ekonomické UJEP pod hlavičkou Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku a který se věnuje společensko-vědním a interdisciplinárním aspektům udržitelné dopravy a mobility. V jejich hledáčku je především udržitelná městská mobilita a strategické dopravní plánování měst a vyšších územních celků. Téma plánování udržitelné mobility v chráněných územích je vhodně doplňuje.

Co je v projektu nového, tým prezentuje na webu Doprava a mobilita. Projekt Mobesa – „Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“ (č. projektu CK01000067), řešitelé UJEP a STEM/MARK, a. s., je podpořený Technologickou agenturou ČR v rámci 1. veřejné soutěže programu Doprava 2020+.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP