Nominace na Ceny hejtmana ÚK navrhuje ústecká univerzita zejména do kategorií věda a výzkum či kultura. Jejími čestnými univerzitními laureáty jsou například Pavla Čapková, Pavel Janoš, Vladimír Šavel jr., Zdeňka Kolská, Jiří Cihlář, Zdeněk Havel či Jiří Anděl. Jejich řadu rozšíří za rok 2021 Kristina Kaiserová, opět v kategorii věda a výzkum.

„Docentku Kaiserovou univerzita navrhla na Cenu hejtmana zejména za její aktivity spojené s Ústavem slovansko-germánských studií a také za osobní takřka celoživotní úsilí obnovovat s našimi příhraničními sousedy staré kontakty, navazovat nové, a přispívat tak k rozvoji dialogu mezi Čechy a Němci. Tyto aktivity jsou alfou a omegou nejen jejího vědeckého bádání, ale i společenského působení, které má široký dosah a odezvu,“ říká rektor UJEP Martin Balej. 

Na ÚSGS, který doc. Kaiserová vede, organizuje, již od roku 1992, každoročně ústecká odborná kolokvia zaměřená na různá témata historie (nejen) tohoto regionu. Na nich se mimo Ústavu podílely a podílejí i další instituce, zejména katedra historie FF UJEP, Archiv města Ústí nad Labem nebo Muzeum města Ústí nad Labem. Díky těmto kontaktům a vzájemné provázanosti pak bylo možné uvádět v život myšlenky, které se ve své době mohly zdát naddimenzované nebo futuristické. Mezi ně patří zejména založení (v roce 2006) obecně prospěšné kulturně-vzdělávací a vědecké společnosti Collegium Bohemicum, kterému předcházely dvě velké mezinárodní konference na počátku milénia za účasti odborných, ale také politických špiček z české a německé strany.

Vznik Collegia Bohemica, jehož správní radě doc. Kaiserová předsedá, byl také prvním stupněm ke vzniku stálé expozice Naši Němci v Muzeu města Ústí nad Labem. Ta se po letech nelehké přípravy a budování slavnostně otevřela 17. listopadu 2021, a to právě i díky dlouholetému úsilí doc. Kristiny Kaiserové. Symbolicky se tím propojily její odborné aktivity na poli česko-německých vztahů (od roku 1999 je členkou prestižní Česko-slovensko-německé komise historiků, od roku 2000 mimořádnou členkou Historische Kommission für die böhmischen Länder, v roce 1999 byla zakládající členkou a od téhož roku předsedkyní Společnosti pro dějiny Němců v Čechách), ale i aktivity související s popularizací dějin a rozvíjením vztahu k regionu, v němž žijeme.

Konkrétním příkladem rozvíjení česko-německé spolupráce je zároveň také dlouholeté pořádání (ve spolupráci s Ackermann Gemeinde) každoročních jazykových a obecně vzdělávacích kurzů českého jazyka pro Němce, Colloquia Ustensia, které se konají již 30 let.

„V posledních letech se může ústecká univerzita opakovaně pyšnit laureáty této významné Ceny. Její opětovné udělení pracovnici naší univerzity mě velice těší a doc. Kaiserové upřímně gratuluji a děkuji za vynikající práci a propagaci UJEP,“ uvádí rektor UJEP.

Na UJEP Kristina Kaiserová dlouhodobě přednáší, zejména na katedře historie FF UJEP, světové dějiny 19. století a kurzy související s česko-německou problematikou či s nacionalismem. Na katedře historie také vede doktorandy, je předsedkyní komise pro státní závěrečné zkoušky, zároveň je členkou Vědecké rady FF UJEP.

Slavností předání Cen hejtmana ÚK za rok 2021 proběhne na podzim roku 2022. 

„Především bych chtěla všem poděkovat, zejména naší univerzitě, že mě na Cenu hejtmana navrhla, a zastupitelstvu Ústeckého kraje, že mi ji udělilo. Je to pro mě veliká pocta. Ale Cena, samozřejmě, patří také všem, se kterými léta spolupracuji, popřípadě mi různými cestami umožňují mé aktivity realizovat. Jim také děkuji,“ uvádí budoucí laureátka Ceny hejtmana ÚK za rok 2021 Kristina Kaiserová.

Udělení Ceny hejtmana ÚK je výrazem ocenění vynikajících občanských zásluh o rozvoj Ústeckého kraje nebo hrdinských a jiných výjimečných činů jednotlivců nebo skupin osob. S udělením Ceny hejtmana ÚK je kromě celospolečenské prestiže spojena také finanční odměna pro laureáta ve výši 50 tisíc Kč.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP