V soutěži Grantové agentury ČR uspěl projekt dlouholeté členky katedry germanistiky Veroniky Jičínské. Díky získané finanční podpoře se bude moci v následujících třech letech dr. Jičínská věnovat německy píšícím autorkám židovského původu v kontextu literárních a sociálních dějin Prahy a českých zemí na přelomu 19. a 20. století. Na základě studia pozůstalostí a rekonstrukce života vybraných autorek se pokusí o konceptualizaci ženského psaní a překladatelství v daném období, samozřejmě s interdisciplinárním a mezinárodním přesahem. Veřejnost se bude moci seznámit s výsledky projektu prostřednictvím odborné publikace, která vyjde na konci projektu.

Kromě získaného Gačru si Filozofická fakulta UJEP připisuje úspěch v soutěži Ministerstva kultury. V programu na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023–2030 (NAKI III) byly podpořeny hned tři výzkumné projekty, na jejichž řešení se v následujících pěti letech bude fakulta podílet: jeden hlavní a dva spoluřešitelské.

Projekt Finis Confessionis Baroko východního Krušnohoří. Sakrální stavby a umělecká výzdoba architektury a krajiny je výsledkem dlouhodobé a dobře fungující spolupráce mezi Filozofickou fakultou UJEP a Národním památkovým ústavem, přičemž významnou část budou řešit pracovníci Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, kteří budou dokumentovat a analyzovat významné sakrální památky v období 17. a 18. století v oblasti východního Krušnohoří. Společně s dokumentací bude probíhat intenzivní archivní a historický výzkum, jehož hlavním úkolem bude zmapovat proces náboženské transformace zvoleného regionu a detailní osvětlení historického a stavebního vývoje jednotlivých objektů.

Další z projektů snad odstartuje dlouhodobější spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Určitě ale potěší milovníky českého vína. Projekt pod názvem Kulturní, historické a přírodní aspekty terroir v České republice se pokusí prostudovat a následně formou aplikovaných výsledků přispět ke zmapování kulturní identity a přírodních aspektů vinohradnictví a vinařství v České republice za účelem vytvoření metodického návrhu pro apelační systém značení vín, který by byl reálně využíván v praxi. Jedná se o téma, které je aktuální, žádané a jedinečné, a bude podpořeno autoritami, jako je Svaz vinařů ČR a Unie enologů ČR.

A nakonec ještě projekt Most – město, které nezaniklo. V něm se pracovníci katedry historie za podpory Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického a Českého vysokého učení technického vytvořit podrobný historicky věrný virtuální 3D model města „Starý Most“. Snahou bude jeho zpřístupnění na webu ve formě pohledů na ulici („street view“), průletových animací s komentářem, a především 3D virtuální reality. Přidanou hodnotou bude nutná spolupráce nejen s pamětníky, ale také s nejmladší generací, kterou lze neformálně nazvat „Hovory o Starém Mostě“ a která posílí nejen povědomí nejmladší generace o městě jejich předků, ale pomůže zároveň na poslední chvíli zachránit a uchovat mizející kolektivní paměť a identitu místa. Filozofická fakulta tak v rámci této soutěže získala přes 33,5 milionů korun na své další výzkumné záměry.

„Finance jsou dnes potřeba víc než kdykoli jindy. V době poklesu prostředků pro humanitní obory se jedná o jednu z možností, jak naše výzkumné záměry financovat,“ uvádí prof. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP. „A navíc všichni, kteří se na přípravě projektů podíleli, získali řadu zkušeností, nových partnerství a snad i ujištění, že v oblasti aplikovaného výzkumu v humanitních vědách odvádějí dobrou práci. A to je snad ještě důležitější,“ dodává prof. Hrubá.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP