Ústav biomedicíny a laboratorní diagnostiky Fakulty zdravotnických studií UJEP (FZS) a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (KZ) mají v úmyslu realizovat FZS a KZ jako společné pracoviště. Sloučí vědecko-výzkumné a pedagogické aktivity FZS, Oddělení klinické biochemie a Biomedicínského centra Krajské zdravotní.

„Naším úmyslem je nejen zvýšení prestiže laboratorního komplementu, rozvinutí vzájemných teoretických aktivit a rozšíření zázemí pro vyučovací proces FZS, ale také vzájemné posílení našich institucí na poli vědecko-výzkumném a publikačním,“ říká rektor Martin Balej.

Laboratorní vyšetření (zcela běžná i vysoce specializovaná), konsiliární a poradenské činnosti, společné vědecko-výzkumné projekty a další aktivity budou v rámci Ústavu prováděny ve prospěch obou institucí i dalších zdravotnických subjektů. „Zároveň se budou pracovníci Ústavu biomedicíny a laboratorní diagnostiky podílet na vyučovacím procesu a vedení kvalifikačních prací na naší fakultě a společně publikovat,“ doplňuje děkan FZS Zdeněk Havel.

V souvislosti se založením Centra telemedicínských služeb pro Ústecký kraj jednali hlavní představitelé UJEP a Krajské zdravotní o Memorandu o partnerství ve věci jeho zřízení a provozu. Partnery při jeho vytvoření jsou kromě KZ a FZS dále Lékařská fakulta OU, Ústav vývoje a klinických aplikací z. ú. a Fakultní nemocnice Ostrava.

„Založení Centra považujeme za základ a pracovní platformu pro následné zavedení telemedicínských řešení a evaluaci klinických využití telemedicínských postupů do péče o pacienta v Ústeckém kraji,“ uvádí generální ředitel KZ Petr Malý.

„Telemedicína znamená doslova poskytování zdravotní péče na dálku. Tento koncept zahrnuje například domácí monitorování pacientů, typicky např. s kardiovaskulárním onemocněním nebo diabetem, online konzultace lékař-pacient nebo konzultace mezi lékaři vzájemně,“ vysvětluje Karel Hrach, proděkan FZS.

Nutnou podmínkou fungování je samozřejmě odpovídající komunikační zařízení, tedy počítače připojené k internetu a s dostatečně kvalitním zobrazením, v poslední době se stále více uplatňují také mobilní telefony.

Partneři Memoranda usilují o pilotní projekt zřízení Centra telemedicínských služeb pro Ústecký kraj nejpozději do konce září 2021. Význam tohoto způsobu poskytování lékařské péče vzrostl zvlášť v poslední době v souvislosti s nutností dodržování epidemiologických opatření.

V průběhu jednání zazněly i aktuální informace o další viditelné spojnici mezi univerzitou a Krajskou zdravotní – výstavbě budovy FZS přímo v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. „Velmi rád jsem pana generálního ředitele ubezpečil, že výstavba pokračuje dle plánovaného harmonogramu a bez závažných komplikací,“ říká kvestor UJEP Leoš Nergl.  

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP