Budoucím doktorandům a doktorandkám se tak vedle kvalitního vedení zkušenými školiteli a školitelkami nabízí možnost zapojit se do mezinárodních vzdělávacích a výzkumných projektů, které jsou realizovány zejména ve spolupráci s Univerzitou Sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě, Vratislavskou univerzitou, Univerzitou Řezno a UK v Praze.

 Zájemcům a zájemkyním o prohloubení poznání v oblasti germanistiky formou doktorského studia se na ústecké univerzitě otevřely další možnosti. Přihlásit se do nového studijního programu Německá filologie bude možné v 1. kole do 30. dubna 2020 a nabízen bude i srpnový termín v rámci 2. kola přijímacího řízení. Podmínkou pro přijetí je absolvování ústního pohovoru na základě předloženého vlastního výzkumného záměru.

 Nový doktorský program je určen všem, kteří mají chuť prohlubovat své dosavadní germanistické znalosti a vědomosti v oblasti literárněvědné nebo jazykovědné, rádi samostatně pracují, získávají nové vědecko-výzkumné zkušenosti doma i v zahraničí a nebojí se analyticky a kriticky přemýšlet.

 „Přípravy byly náročné, nicméně vyplatily se a my se nyní těšíme jak na zájemce z řad našich absolventů, tak i z jiných vysokých škol. Touto akreditací se nám podařilo úspěšně navázat na již existující doktorské studium Německá literatura, a rozšířit tak dosavadní nabídku možnosti získání titulu Ph.D. i pro zájemce o lingvistiku,“ upřesňuje garantka programu Renata Cornejo a dodává: „Možnost studia doktorského studijního programu v oblasti německého jazyka a literatury nabízí v České republice jen několik málo germanistických pracovišť a velice si ceníme, že mezi ně – společně s UK v Praze, MU v Brně, UP v Olomouci a OU v Ostravě – také patříme.“

 „Kromě nového doktorského programu akreditovala FF UJEP také první dva programy v rámci institucionální akreditace ve vzdělávací oblasti Historické vědy: program Archivnictví a spisová služba a program Dokumentace památek. Novým programem schváleným Národním akreditačním úřadem (NAÚ) budou Základy humanitních studií. U všech těchto programů je možnost kombinovaného studia. Ke studiu uvedených programů je možné se přihlásit již od akademického roku 2020/2021, přihlášku do 1. kola přijímacích zkoušek lze podat nově až do 30. dubna 2020,“ doplňuje proděkan pro studium FF UJEP Jiří Koumar.

Jana Kasaničová, mluvčí UJEP