„Projekt jsme obnovili především kvůli rozsáhlé pozitivní odezvě jak od studentů, tak od rodičů, kteří byli součástí tohoto projektu koncem loňského roku,“ říká dr. Ladislav Zilcher, proděkan pro rozvoj a internacionalizaci, garant projektu.

Hlavním účelem projektu PF Pomáhá je pomoci žákům ZŠ a SŠ překonat studijní deficit a různé problémy, které nevyhnutelně značně omezená distanční forma vzdělávání přináší. Momentálně na PF evidují 17 zaregistrovaných studentů rozřazených do 5 různých sekcí/předmětů (včetně komplexního doučování pro  žáky 1. stupně ZŠ). Dané sekce naleznete zde.

K dodržení potřebných protiepidemických opatření napomáhá online forma doučování, někteří z doučujících však mají povolenu i prezenční formu výuky, a to např. v případě dětí ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí (SOS vesničky apod.)

„Zpětná vazba na tuto aktivitu se k nám dostává převážně pozitivní. Studentům projekt umožňuje získat cennou pedagogickou praxi, kterou je jinak v době pandemie jen velmi obtížné realizovat. Druhotně to některým z nich pomáhá i s přivýdělkem, neboť řada brigád není v době pandemie k dispozici,“ doplňuje Bc. Alec Mindák, koordinátor projektu.

Na druhou stranu mají studenti studijního programu Sociální pedagogika možnost realizovat svou pedagogickou praxi formou online doučování žáků cizinců.

„Studenti tak mají příležitost plnohodnotně plnit svou pedagogickou praxi způsobem, který pozitivně ovlivňuje konkrétně děti a žáky s obtížemi v učení či s českým jazykem z důvodu odlišného mateřského jazyka, ohrožení sociálním znevýhodněním, případně obecně s dětmi s potřebou podpory při vzdělávání,“ vysvětluje proděkan Ladislav Zilcher.

„Projektu PF Pomáhá si v jeho první fázi koncem loňského roku všiml i Krajský úřad Ústeckého kraje a pro jeho pokračování máme z jeho strany přislíbenu podporu, čehož si velice vážíme,“ zmiňuje prof. Jiří Škoda, děkan PF UJEP.

Kapacity vyučovacích sekcí projektu stále ještě nejsou naplněny a fakulta hledá studenty především do těch méně frekventovaných, jako je například německý jazyk. „Bohužel nemůžeme nabídnout poměrně silně poptávanou sekci doučování přírodních věd a matematiky, což jsou obory, které se rozvíjejí na Filozofické a Přírodovědecké fakultě UJEP. Proto uvítáme, když se studenti z těchto našich fakult do dobrovolnické činnosti také zapojí,“ upozorňuje garant projektu dr. Zilcher.

V některých předmětech naopak nabídka doučování studenty PF UJEP převyšuje poptávku a rodiče i žáci ji stále mohou využít.

„Navzdory některým kritickým přístupům k online výuce jsme přesvědčeni, že v současné nelehké době má tato forma výuky smysl, protože udržuje alespoň omezený kontakt dětí se školou a svými spolužáky,“ upozorňuje děkan prof. Škoda. Doučování je pak nástrojem, který umožňuje alespoň část práce s výukou dítěte v domácích podmínkách sejmout z rodičů, pro něž mnohdy představuje značnou zátěž, a přenést ji na naše studenty – budoucí učitele profesionály.

„Naproti tomu se velmi kriticky stavíme k myšlence tzv. úředně udělené maturity. Tento krok bych chápal jako naprosto krajní řešení, ke kterému nyní rozhodně není nutné přistupovat. Mnohem schůdnější cestou je např. úprava rozsahu maturitních otázek, zpětnovazebních metod, výběr skutečně klíčového vzdělávacího obsahu apod.,“ dodává děkan PF UJEP.

Dnešní moderní společnost se neobejde bez celoživotního vzdělávání, které je založené právě na samostudiu. Současná doba je tedy pro tuto nezbytnou kompetenci dobrou průpravou.  

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP