Univerzita v našem kraji zajišťuje mnoho velmi prospěšných aktivit vědeckých, uměleckých, tvůrčích, a taktéž naplňuje svojí třetí roli. Kraj pro tyto aktivity našel peníze a vzájemně nám to velmi prospívá. Z této podpory, které si nesmírně vážíme, mají užitek nejen všechny fakulty ústecké univerzity, ale také samotný kraj, “ říká rektor doc. Martin Balej.

„Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je nejen vlajkovou lodí vysokoškolského vzdělávání v našem kraji, ale zejména místem dosud nevyužitých příležitostí. Vzájemná spolupráce a podpora je logická vzhledem k faktu, že jde o jedinou veřejnou vysokou školu se sídlem v Ústeckém kraji. Na to se budeme snažit navázat i v následujících letech,“ dodává hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Deset milionů korun na realizaci smysluplných akcí či projektů schválilo na sklonku roku 2019 Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

„Epidemie onemocnění covid-19 však zasáhla i do těchto financí. V průběhu roku jsme vyhodnotili, že některé akce, zejména hromadné veřejné aktivity, nedokážeme účelně a hospodárně využít, a kraji jsme částku 999 945 Kč vrátili, říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Krajské finance ve finální výši 9 000 055 Kč byly letos v nejvyšších částkách, ve shodě s předchozími lety, použity do oblastí, které jsou pro kraj i univerzitu stěžejní a strategické.

„2 100 000 Kč bylo do dnešního dne použito na podporu 68 mladých doktorandů v prezenční formě studia. Navýšení standardního doktorského stipendia až na částku 13 750 Kč rozhodným způsobem zlepšuje podmínky, za nichž naši doktorandi studují, a některým doslova umožňuje v náročném studiu setrvat,“ zdůrazňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Tyto finance poskytují doktorandům UJEP nad rámec standardně přiznávaného doktorského stipendia, vypláceného ve výši stanovené MŠMT, další stipendium, a to ve výši 2 500 Kč měsíčně. Krajská dotace tak napomáhá zvýšit pravděpodobnost jejich setrvání v kraji.

Další z nejvyšších částek podpory, 2 000 000 Kč, pomáhá navýšit fakultě zdravotnických studií počet studentů v prvním roce studia. Pro akademický rok 2020/2021 se díky ní navýšil nejen počet studentů v prvním ročníku, ale také početně zvýšil stav absolventů nelékařských zdravotnických oborů. Zároveň mohla fakulta přijmout další lékařský a zdravotnický personál, odborníky z praxe, pro vzdělávání sester.

Celý jeden milion korun vložil Ústecký kraj do další podpory mladých lidí, tentokráte vědeckých pracovníků (postdoktorandů), kteří se rozhodli pokračovat v profesní dráze na UJEP s cílem dosáhnout vědecko-pedagogické hodnosti „docent“. „V rámci této oblasti bylo finančně podpořeno 7 postdoktorandů z pěti našich fakult, kteří se aktuálně zabývají výzkumem a připravují se na zahájení habilitačního řízení nebo jej již zahájili,“ říká prorektor pro vědu doc. Martin Novák.

V gesci prorektora pro vědu byla rozdělena také další významná částka z krajských financí (300 000 Kč) na rozvoj internacionálního prostředí. „Díky této podpoře jsme mohli do vzdělávání, vědecké a umělecké činnosti univerzity zapojit také zahraniční experty, na jejichž pobyt bychom sami nenašli dostatečné finanční prostředky,“ vysvětluje Martin Novák.

V roce 2020 se jednalo o tři zahraniční odborníky: profesora Yuriho Kalyuzhnyho z Ukrajinské národní akademie věd, odborníka v oblasti teorie komplexních tekutin, doktora Kumara Pranawa z Indian Institute of Technology-Delhi, který při pobytu na FŽP UJEP vědecky pracuje na mírovém projektu NATO – Nová fytotechnologie pro čištění kontaminovaných vojenských míst, a doktora Karima Al Souki z Libanonu. Al Souki se zabývá fytoremediacemi s využitím energetických rostlin 2. generace, především Miscanthus x giganteus (Ozdobnice obrovská).

Krajem podpořenou částkou 1 000 000 Kč pokračoval na Pedagogické fakultě UJEP také projekt Edukace jako nástroj prevence sociální exkluze v Ústeckém kraji. V roce 2020 probíhaly výzkumné aktivity ve dvou oblastech relevantních pro specifickou situaci našeho kraje. „První byla zaměřena na výzkum faktorů ovlivňujících učení a vzdělávání dospělých s ohledem na možnosti jejich uplatnění ve společnosti i na trhu práce, ve druhé oblasti probíhají výzkumné aktivity v oblasti školství, mimo jiné také ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Zde se zajímáme o realizaci konceptu společného (inkluzivního) vzdělávání a mapujeme potřeby učitelů právě i v oblasti práce s dětmi ohroženými negativními důsledky sociálního vyloučení, školním neúspěchem či předčasným ukončením vzdělávání,“ potvrzují hlavní řešitelé projektu prof. Jaroslav Veteška a dr. Zdeněk Svoboda.

Souhrnnou částkou 900 000 Kč Ústecký kraj v roce 2020 pokračoval také v podpoře propagace ústecké univerzity a její komunikace s veřejností, potenciálními uchazeči o studium i svými absolventy. „Tyto projektové aktivity odrážejí nejen společnou snahu kraje a univerzity o zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel Ústeckého kraje, ale také o to, aby vzdělaní lidé z kraje neodcházeli, nalezli zde uplatnění, naplňující práci, a byli tak kraji v budoucnu prospěšní,“ říká prorektor prof. Pavel Doulík. 

Konkrétně se jednalo o částky 300 000 Kč umožňující účast univerzity na celorepublikovém veletrhu vysokoškolského vzdělávání Gaudeamus 2020 v Praze, 200 000 Kč na podporu aktivit Klubu absolventů UJEP a 400 000 Kč na dva projekty fakulty strojního inženýrství: Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK a Podpora spolupráce s fakultními školami v ÚK (v případě tohoto projektu se k FSI přidala také FZS UJEP) zacílené zejména na žáky základních a středních škol, kterým chtějí tyto dvě fakulty vštípit technické a zdravotnické obory do podvědomí a ukázat jim, že jsou zajímavé, žádané i prospěšné, a dobrým průvodcem do dospělého života. 

Ústecký kraj v roce 2020 podpořil také Univerzitní sport. Částka 535 000 Kč byla poskytnuta konkrétně na podporu založení a rozjezdu univerzitního hokejového týmu HC NORTH WINGS Ústí nad Labem. „V současné době hraje tým oficiální českou soutěž, Univerzitní ligu ledního hokeje, do které jsou zapojeny i další vysoké školy v celé republice. Rozsah propagace hlavního partnera týmu, Ústeckého kraje, je tak celorepublikový a vzhledem k popularitě této soutěže má prezentace našeho kraje velký dosah nejen mezi studenty, ale také mezi sportovci, sportovními fanoušky a veřejností,“ uvádí doc. Martin Novák.

Dalším významným projektem, který byl na univerzitě realizován s podporou krajských financí (700 000 Kč), je projekt Vodíkové technologie pro vzdělávání. V průběhu jeho řešení došlo k pořízení technického vybavení pro výuku a vzdělávání v oblasti vodíkových technologií na FSI UJEP. „Dle vítězných vysoutěžených nabídek budou na fakultu strojního inženýrství dále dodány dva modely vozidel s vodíkovým pohonem, včetně řízení a vybavení pro monitoring výkonu a spotřeby motoru, příslušné kompletní vodíkové hospodářství a autonomní robot adaptovatelný na pohon s využitím palivového článku,“ doplňuje doc. Ludmila Nováková z FSI UJEP.

Fakulta sociálně ekonomická získala v roce 2020 na realizaci oboustranně prospěšných projektů od ÚK finance ve výši 520 000 Kč na dvě aktivity. První podpořila vznik volně tvořené platformy Forpolis – institutu pro rozvoj společenství a sídel (320 000 Kč) cílící na aktéry regionálního rozvoje, ať už se jedná o zastupitele, starosty obcí nebo zpracovatele strategických a rozvojových dokumentů obcí, a dále pak na konzultanty působící v oblasti regionálního rozvoje, studenty a akademické pracovníky. Druhá částka byla použita na zpracování demografické prognózy ÚK Rozvojový potenciál UK IV (výzkum seniorů) (200 000 Kč).

„Demografickou prognózu vývoje obyvatelstva Ústeckého kraje jsme založily na údajích získaných z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Ve fázi finálních úprav je nyní odborný text odhadující budoucí trendy vývoje potřeb populace kraje ve věku 65+, kartodiagram prezentující strukturu a kapacitu aktuálně poskytovaných sociálních služeb pro seniory a formulace doporučení budoucího vybavení služeb pro seniory na území Ústeckého kraje,“ říká k výzkumu doc. Jaroslav Koutský, děkan FSE.

UJEP podepsala Rámcovou smlouvu o spolupráci s Ústeckým krajem, na jejímž základě kraj systematicky poskytuje ústecké univerzitě finanční podporu, v roce 2017. V letech 2018 až 2020 tak ÚK, s odkazem na ni, již podpořil univerzitní projekty souhrnnou částkou ve výši více než 29 milionů korun.

Nad rámec Rámcové smlouvy získala UJEP v roce 2020 od Ústeckého kraje další 3 miliony korun na projekt Portabo zaměřený na přípravu a zprovoznění datové platformy.

„Tyto miliony pro fakulty znamenají nejen finanční podporu, ale také sepětí s krajem. Dokázali jsme se spojit a společně pracovat. Je to vidět v mnoha oblastech činnosti našich institucí a toto já považuji za nejdůležitější,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.  

Akce uskutečněné UJEP v roce 2020 s finanční podporou 10 milionů korun od Ústeckého kraje byly realizovány v celkové částce 16 776 714 Kč.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí UJEP