„Díky filmovému natáčení v terénu se studenti podrobně seznámili s možnými způsoby řešení klíčových problémů městského veřejného prostoru, ale také se slepými uličkami, na něž některá města narazila,“ sdělil Tomáš Sýkora z katedry regionálního rozvoje a veřejné správy, který přišel s myšlenkou i realizací výuky formou natáčení dokumentárního filmu.

Výsledné dokumentární filmy jsou dva: Rychlý průnik městem a Prostory aneb Dva světy. Prvně jmenovaný se zabývá problematikou auta ve veřejném prostoru. V druhém dokumentu, Prostory aneb Dva světy, studenti odkrývají řadu provázaných fenoménů, které souvisejí s kvalitou veřejného prostoru, zejména se zamýšlejí nad vylidněním center měst a přesunem lidí do obchodních center. S tématem souvisí i problematika vizuálního a reklamního smogu, kterou ve filmu atraktivně zpracovávají. Důležitým poselstvím filmu Prostory aneb Dva světy je, že procesy vedoucí ke kultivaci a znovuoživení veřejného prostoru musí být řízené a v této souvislosti dávají filmaři nahlédnout do role kanceláří architektury města.

„Kromě věcné stránky výuky přinesla filmová produkce studentům řadu dalších poznatků. Samozřejmostí bylo seznámení se s filmovým řemeslem – od námětu, scénáře, přes světlo, zvuk, kameru až po postprodukční práce,“ vysvětluje Tomáš Sýkora a upřesňuje: „Filmování vyžadovalo řadu manažerských dovedností, které si studenti zdokonalili – ať už se jednalo o projektový management, týmovou spolupráci, time management, schopnost delegování, marketing a rozvoj komunikačních dovedností, až po finanční a právní aspekty související jak se samotnou produkcí filmu, tak s jeho veřejným premiérovým uvedením a jeho následnou distribucí.“ Tvorba filmu tak dalece přesáhla do mnoha dalších disciplín, které se studenti učí v různých předmětech. Výhodou byl také fakt, že se v tomto předmětu setkali studenti jak z oboru Regionální rozvoj a veřejná správa, tak z oboru Ekonomie a management. Došlo tak k významnému horizontálnímu vzdělávání student-student, které je vhodným doplněním vertikálního vztahu učitel-student.

Společné premiérové uvedení obou dokumentů proběhlo již v květnu 2022 na půdě FSE UJEP a vyvolalo nečekaně pozitivní ohlasy. „Obdivuji, jak studenti dokázali vymyslet scénář obou filmů, realizovat jej a následně filmy prezentovat. Skvělým počinem bylo zorganizování veřejného promítání spojeného s diskusí k tématu. Studentům i vyučujícímu za toto nasazení patří poděkování a uznání,“ říká děkan fakulty Ondřej Moc a dodává: „Tato zkušenost následně vedla k širší diskusi ve vedení fakulty o kreativních formách výuky i v dalších semestrech a její institucionální podpoře.“

Pozitivní ohlasy motivovaly studenty k dalšímu využití filmu i po ukončené výuce předmětu. Filmy bylo možné zhlédnout na veřejné produkci dne 25. srpna v rámci Filmového léta UJEP a budou zveřejněny i na sociálních sítích fakulty.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP