NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, CHKO Jizerské hory a CHKO Moravský kras, to jsou lokality, kde v následujících dvou týdnech uskuteční výzkumníci z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem šetření zaměřená na způsob a formu dopravy návštěvníků do a po daných lokalitách.

„Zjišťujeme, jakým způsobem se návštěvníci dopravují do a po zkoumaných územích, jak využívají stávající dopravní infrastrukturu, jaké aktivity v území realizují a co je pro ně z pohledu dopravy a pohybu po chráněných územích důležité. Zjišťujeme také názory návštěvníků na různá dopravní řešení k podpoře udržitelné mobility a turismu a ochranu přírody,“ uvádí Hana Brůhová - Foltýnová, vedoucí vědeckého týmu. 

V uvedených územích se budou pohybovat tazatelé agentury STEM/MARK, a. s., kteří budou dle přesně dané metodiky vybírat a oslovovat vhodné účastníky průzkumu. „Předem všem velice děkujeme za vstřícnost a ochotu se průzkumu zúčastnit,“ doplňuje vedoucí týmu.

Šetření realizuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem spolu s agenturou STEM/MARK, a. s. Jedná se o dílčí aktivitu projektu MOBESA – „Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech“ podpořeného Technologickou agenturou ČR (projekt. č. CK01000067) v rámci 1. veřejné soutěže programu DOPRAVA 2020+, a probíhá také s podporou Ministerstva dopravy ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a KRNAP. 

Projekt MOBESA reaguje na problémy spojené s nadměrnou dopravní zátěží velkoplošných chráněných území a řeší, jak zahrnout plánování rozvoje udržitelné mobility do strategických dokumentů těchto území a jejich rozhodovací praxe. Hlavním cílem projektu je tvorba metodiky pro plány mobility velkoplošných environmentálně citlivých území, zejm. NP a CHKO, doplněná databází příkladů dobré praxe řešení dopravy v chráněných oblastech. Více o projektu na Doprava a mobilita.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP