V České republice navštíví tazatelé 11 473 domácností, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru provedeného počítačem, z toho 4 750 domácností bude osloveno poprvé. V Ústeckém kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 897 domácností, 370 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 527 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Speciálně vyškolení tazatelé se budou prokazovat průkazem tazatele a průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona.

Aktivní účast občanů a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je velmi důležitá a umožní získání důležitých informací o sociální situaci domácnosti v ČR, které nelze získat jiným způsobem.


Vlastní šetření proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2022. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a je to oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Statutární město Ústí nad Labem