Projekt byl realizován díky grantové finanční podpoře, kterou škola získala vloni v červnu v rámci výzvy odboru ŽP KÚ Ústí nad Labem zaměřené na podporu environmentálního vzdělávání žáků škol našeho regionu a škola se tak mohla vybavit potřebnými pomůckami pro tuto formu výuky.

Žáci během této výuky provedli chemický rozbor vody uvedených zdrojů , při kterém zjišťovali vedle hodnoty tvrdosti a pH také přítomnost a množství iontů významných pro indikaci jejího případného znečištění. Kromě chemické analýzy provedli žáci i monitoring živočišných druhů v povrlské vodní nádrži a jejím blízkém okolí.

Výskyt živočišných druhů pak dávali žáci do souvislosti s výsledky chemického rozboru vody a výsledky svého průzkumu pak prezentovali dalším žákům školy i prostřednictvím školního webu. Z výsledků měření a pozorování vyplynulo, že ani jeden ze zkoumaných vodních zdrojů nevykazuje významné znečištění, které by ohrožovalo vodní i další organismy a jsou bezpečné i pro případné koupání.

Nejvyšší tvrdost (obsah uhličitanu vápenatého) žáci naměřili u vody z Milady a to dokonce téměř dvakrát vyšší než u ostatních zdrojů, nejměkčí vyšla žákům voda v Labi. Mírně zásadité pH stanovili žáci u vody ze stojaté Milady a z mírně protékající povrlské nádrže, lehce kyselá vyšla z měření žákům voda z tekoucího Labe.

Hodnoty pH se u všech zdrojů výrazně nelišily od (pro živé organismy) ideálního neutrálního pH. Pro vodní organismy toxické kationty amonné zjistili žáci ve velmi nízké (organismy neohrožující) koncentraci v Labi a povrlské nádrži. Obsah fosfátů, jejichž zdrojem bývají zemědělská hnojiva ale třeba i kuchyňské odpady, vykázaly v nízké a ještě bezpečné koncentraci všechny vodní zdroje téměř stejně.

Mírně vyšší obsah dusičnanů oproti ostatním zdrojům vykázala voda z Labe, ale i ten odpovídá běžnému množství pro přírodní vody. Obsah dusitanů byl ve všech zdrojích velmi nízký s podobnými hodnotami a bezpečný.

Projekt, který mohl být díky novému vybavení školy zrealizován poprvé, úzce navazuje na výuku v předmětech biologie a laboratorní metody lyceových žáků třetího ročníku. Tato forma praktické terénní výuky umožnila žákům hledat nové souvislosti i v oblasti ochrany životního prostředí.

Sami žáci hodnotili tuto výuku jako velmi zajímavou a přínosnou. Za hladký průběh této letošní projektové výuky patří poděkování vstřícnému vedení a zaměstnancům obce Povrly, kteří zajistili účastníkům možnost využívat během projektu sociální zázemí nedalekého koupaliště a zapůjčení stolů s lavicemi pro práci s přístroji.

Hana Vaněčková a Jitka Půlpytlová,
VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

Mohlo by vás zajímat: Pozor, musíš do protisměru! Cestu přes Vaňov zdobí ostrůvky děr, mizí pozvolna

Cestu přes Vaňov zdobí ostrůvky děr, mizí pozvolna | Video: Deník/Jan Pechánek