Dvanáct osobností veřejného života našeho města i regionu, dlouhodobých partnerů UJEP, udělilo jednorázová stipendia celkem 18 vybraným aktivním a úspěšným studentům UJEP za akademický rok 2019/2020. Klasická podoba veřejného předání na slavnostním ceremoniálu v letošním roce nebyla možná, proto byla stipendia, výjimečně, oficiálně předána samotnými oceňujícími v sídlech jejich institucí.

„Velice oceňuji spolupráci našich donátorů i jejich pochopení pro současnou situaci. S velkým potěšením jsem na internetu sledoval, s jakou ochotou i vážností k předání stipendií ve svých úřadech přistoupili,“ vyzdvihuje rektor, Martin Balej,  

I v roce online výuky vybrala univerzita pro udělení jednorázových stipendií  inspirativní mladé lidi, kteří vynikli mimořádnými aktivitami či pracemi.

„Studenti letos zpracovávali svoje závěrečné práce v nestandardních a často velmi těžkých podmínkách, které jsme se jim snažili co nejvíce ulehčit. Změna formy studia nebyla často jediným problémem, kterému museli čelit, přidávaly se i těžkosti v osobním a rodinném životě. Patří jim velký obdiv,“ říká prorektorka Alenka Chvátalová.

V tomto ohledu stojí za povšimnutí nejen 4 stipendia (4x 20 000 Kč), která předal studentům fakulty zdravotnických studií a filozofické fakulty Monsignor Jan Baxant, ale také další, která byla předána univerzitním dobrovolníkům zapojeným do plošného testování osob na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2.

„Tato stipendia nejsou pouhým oceněním jejich práce či altruismu, ale často jim doslova pomohou překonat těžkou životní situaci a dokončit studium,“ dodává prorektorka pro studium.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996. V roce 2004 se do ní zapojili také generální ředitelé významných průmyslových podniků kraje, později ředitelé ústeckých poboček VZP a ZPMV,  Statutární město Teplice, Hospodářská a sociální rada Ústecka, o. s., ČEZ Teplárenská, a. s., a od roku 2017 Biskupství litoměřické.

„Z historie udělování stipendií je jasně zřetelná snaha donátorů o podporu studentských aktivit cílících do jimi spravovaných městských obvodů, směřujících k propojení s průmyslovou praxí, udržení absolventů v našem kraji a vyhledávání talentů,“ připomíná prorektorka pro studium Alena Chvátalová.

Primátor města Ústí nad Labem, Petr Nedvědický, např. za letošní rok ocenil studentku PF, Barboru Slámovou, která na svém instagramovém a youtubovém profilu ovlivňuje tisíce žáků základních a středních škol svými dnes již vyhledávanými češtinářskými tutoriály, výukovými videi a příspěvky, které mají vysokou odbornou úroveň a jsou pro své publikum atraktivní. Starosta MO-Střekov, Petr Vinš, zase ocenil studentku FŽP, Kláru Karnollovou, která realizovala terénní průzkum populace včely zednice rohaté využívající perforované cihly v protihlukové zdi na Kamenném vrchu v ulici Nová. Starostka města Trmice, Mgr. Jana Oubrechtová, udělila stipendium studentce PřF, Lucii Urbanové, za diplomovou práci s názvem „Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Praha na dopravní preference cestujících“, v jejímž rámci sledovala variantní řešení této tratě procházející v krátkém úseku správním územím města Trmice.

Jednorázová stipendia 2020
 
Stipendium primátora města Ústí n. L. Petra Nedvědického, 20 000 Kč
Barbora Slámová, studentka navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy na PF. Barbora Slámová je aktivní vysokoškolská studentka, která na svém instagramovém a youtubovém profilu ovlivňuje tisíce žáků základních a středních škol. Vytváří češtinářské tutoriály, výuková videa a příspěvky, které mají vysokou odbornou úroveň a zároveň jsou dostatečně přístupné mladému publiku. Ve svých aktivitách spojuje odbornou fundovanost studenta učitelství českého jazyka se zkušenostmi z mediálního prostředí. Sama zároveň jako host vystoupila v rozhlasových a televizních pořadech, kde veřejnosti vysvětlovala tento způsob výuky a šířila dobré jméno své univerzity i kraje.

Stipendia statutárního města Teplice, 10 000 Kč
Jiří Myroniuk, student doktorského studijního programu Historické vědy na FF. Jiří Myroniuk se v uplynulém roce podílel na odborných aktivitách katedry historie Filozofické fakulty UJEP, účastnil se odborných konferencí doma i v zahraničí a publikoval studie zaměřené na hlubší poznání československých dějin v první polovině 20. století. Koordinoval projekt Dějiny průmyslu v Ústeckém kraji podpořený Ústeckým krajem, jehož cílem je zmapovat nejdůležitější průmyslová odvětví a historii významných podniků.

Maro Hajrapetjanová, studentka navazujícího magisterského programu Výtvarná umění na FUD. Maro Hajrapetjanová přistupuje ke studovanému oboru a jeho následné aplikaci v praxi interdisciplinárně. Profiluje se jako kurátorka i jako výtvarná pedagožka. Na přelomu května a června 2020 byla v DUÚL úspěšně otevřena její výstava „O čem mluvíme, když mluvíme o rodině“. Na rok 2021 v rámci svého studia připravuje výstavní program pro Galerii Mimochodem v Praze. Mimoškolně se produkčně podílela na multižánrovém Sejf festivalu. Nyní se podílí na vzniku nového kulturního prostoru Zahálka v Teplicích.

Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L. - město Hany Štrymplové, 10 000 Kč
Eliška Kocourková, studentka studijního programu Ošetřovatelství na FZS. Eliška Kocourková se v dubnu 2020, jako jedna z dobrovolnic za FZS UJEP, zapojila do plošného testování celkem 3 000 osob na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Absolvovala čtyři pětihodinové směny v pavilonu litoměřického výstaviště, které byly velmi náročné, neboť při aplikacích Rapidtestů bylo zapotřebí maximálního soustředění, navíc v kompletních ochranných prostředcích. Během celodenní akce „Den pro zdraví“ na ústeckém Mírovém náměstí v září 2020 edukovala zájemce z řad veřejnosti v oblasti prevence rakoviny prsu a varlat.

Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L. – Severní Terasa Jaroslava Šimanovského, 10 000 Kč
Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžíková, absolventky navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění na FUD. Kristýna Hájková, Alžběta Horáčková a Diana Kněžínková společně založily platformu 3Kurátorky. Jejím cílem je spolupráce s mladými umělci z řad studentů a čerstvých absolventů vysokých uměleckých škol a  prezentace   jejich tvorby. 3Kurátorky spravovaly Galerii Rampa v prostorách fakulty umění a designu a připravily množství výstav v Karlínské invalidovně v Praze, na kterých byla prezentována také tvorba mnoha studentů FUD. 3Kurátorky jsou vzorovou ukázkou naprosto funkčního propojení v umělecké praxi, tedy propojení kurátor–galerista–umělec.

Stipendium starostky městského obvodu Ústí n. L. - Neštěmice Yvety Tomkové, 10 000 Kč
Tomáš Kolda, student magisterského navazujícího studijního programu Strojírenská technologie na FSI. Tomáš Kolda se od prvního ročníku studia aktivně podílí na různých mimoškolních aktivitách spojených se studovaným oborem. Ve dvoučlenném týmu „CAJKboyz“ vyhrál 12. ročník mezinárodní ekonomické a manažerské soutěže JA MANAŽEREM NANEČISTO 2020. V říjnu 2019 přispěl jako mentor jednoho z týmů k realizaci krajského kola Technické Odysey 2019.

Stipendium starosty městského obvodu Ústí n. L. - Střekov Petra Vinše, 10 000 Kč
Klára Karnollová, absolventka navazujícího magisterského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí na FŽP.  Klára Karnollová je autorkou diplomové práce s názvem „Ekologie včely zednice rohaté Osmia cornuta (Megachilidae) v městském prostředí (Ústí nad Labem)“. V rámci diplomového úkolu realizovala terénní průzkum populace včely zednice rohaté (Osmia cornuta), přičemž sledovala populaci využívající perforované cihly v protihlukové zdi na Kamenném vrchu v ulici Nová. Značná velikost populace ukázala na význam protihlukové zdi nejen v ochraně obyvatel proti hluku, ale také ve vytváření prostředí pro výskyt u nás poměrně vzácného teplomilného druhu velmi aktivního opylovatele.

Stipendium starostky města Trmice Jany Oubrechtové, za nej­lep­ší stu­dent­skou prá­ci s tema­ti­kou vzta­hu­jí­cí se ke správ­ní­mu úze­mí města Trmice nebo obcím Mikroregionu Milada, 10 000 Kč
Lucie Urbanová, absolventka navazujícího magisterského studijního programu Geografie na PřF. Lucie Urbanová je autorkou diplomové práce s názvem „Dopad výstavby vysokorychlostní tratě Ústí nad Labem – Praha na dopravní preference cestujících“. V rámci této práce sledovala variantní řešení této tratě, včetně varianty procházející v krátkém úseku správním územím města Trmice, a realizovala dotazníkové šetření, ve kterém se zaměřila jak na stávající dojížďku, tak na potenciální využívání plánované vysokorychlostní tratě cestujícími. Při porovnání analýz stávající a potenciální dojížďky se objevila diferenciace v závislosti na účelu cest a preference města. Potvrdilo se, že počet cest by se navýšil především u dojížďky do Prahy, a to za účelem zaměstnání, studia nebo vzdělávání, ale i ostatních služeb (zdravotnické služby, zábava apod.), v případě Ústí nad Labem by se mohly navýšit cesty hlavně do zaměstnání, u ostatních účelů cest byl zaznamenán pokles.

Stipendium Hospodářské a sociální rady Ústecka pro nejlepšího studenta technických oborů UJEP, 20 000 Kč
Polina Matyunina, studentka bakalářského studijního programu Fyzika na PřF. Polina Matyunina se, navzdory skutečnosti, že je v současné době studentkou „pouze“ druhého ročníku PřF, významným způsobem zapojila do vědecké práce skupiny zabývající se chováním granulárních materiálů. Svou schopností samostatné práce, programování, citem pro fyziku a matematiku i nadšením pro vědu, významným způsobem přispěla k řešení aktuálních problémů spojených s mechanikou sypkých hmot. Výsledky, které byly s jejím přispěním získány, budou publikovány v impaktovaném časopise, a studentka bude spoluautorkou této publikace.

Stipendium ředitelky pobočky Všeobecné zdravotní pojišťovny v Ústí nad Labem Zuzany Dvořákové, pro nejlepšího studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, 10 000 Kč
Monika Vobrátilová, absolventka bakalářského studijního programu Porodní asistence na FZS. Monika Vobrátilová se v dubnu 2020 jako jedna z dobrovolnic za FZS UJEP zapojila do plošného testování celkem 3 000 osob na přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Absolvovala čtyři pětihodinové směny v pavilonu litoměřického výstaviště, které byly velmi náročné, neboť při aplikacích Rapid testů bylo zapotřebí maximálního soustředění, navíc v kompletních ochranných prostředcích.

Stipendium ředitele Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, Divize Čechy, Hynka Raise, za nejlepší bakalářskou práci studenta Fakulty zdravotnických studií UJEP, 10 000 Kč
Veronika Šmejdová, absolventka bakalářského studijního programu Specializace ve zdravotnictví na FZS. Veronika Šmejdová je autorkou bakalářská práce na téma „Význam smyslových aktivizací v ergoterapii u klientů s Alzheimerovou chorobou“, která je zaměřena na nefarmakologické přístupy v ergoterapii, ovlivnění psychického a fyzického stavu klientky v pokročilém stádiu Alzheimerovy choroby a zlepšení jejího vnímání, spolupráce a komunikace. Cílem bakalářské práce bylo přispět k řešení problematiky v oblasti smyslových aktivizací v ergoterapii u klientů s demencí. Ve zpracované případové studii byla provedena vstupní a výstupní ergoterapeutická vyšetření pro zjištění úrovně ADL (activity daily living), IADL (Instrumental Activity of Daily Living), MMSE (Mini-Mental State Examination), dále byla zjišťována schopnost, úroveň a možnosti komunikace a ovlivnění nálady.

Stipendium generálního ředitele ČEZ Teplárenská, a. s., Jana Nechvátala, pro nejlepšího studenta Fakulty strojního inženýrství UJEP, 15 000 Kč
Ondřej Asztalos, student bakalářského studijního programu Energetika na FSI. Ondřej Asztalos absolvoval ve 2. ročníku odbornou třítýdenní praxi v Teplárně Trmice, kde se aktivně zapojoval do připravených aktivit a zajímal se o dění v teplárně. Zpracovává bakalářskou práci na téma „Modernizace zapalovacích a stabilizačních hořáků práškových kotlů K5 a K6 v teplárně Trmice“. Jejím cílem je navrhnout výměnu zapalovacích a stabilizačních hořáků spalujících TTO za varianty pro spalování LTO a zemního plynu, ty porovnat a ekonomicky zhodnotit jejich návratnost a doporučit nové řešení.

Stipendia Biskupství litoměřického pro studenty filozofické fakulty a fakulty zdravotnických studií, 20 000 Kč
Anastasiia Pushkova, absolventka bakalářského studijního programu Filologie na FF. Anastasiia Pushkova obhájila v červnu 2020 bakalářskou práci na téma „Die Analyse und Rezeption der Romane Depeche Mode und Die Erfindung des Jazz im Donbass von Serhij Zhadan in der BRD“, která svou kvalitou předčila v mnoha směrech požadavky kladené na závěrečné kvalifikační práce bakalářského typu a odpovídá předním pracím diplomovým. Práce svou nadprůměrnou kvalitou prokazuje schopnost studentky literárněvědné analýzy a interpretace v kontextu aktuálních společenských témat. Práce vykazuje perspektivní potenciál studentky pro další studium, v kterém jí z finančních důvodů zabránila současná situace spojená s šíření nemoci covid-19. Stipendium je proto nejen oceněním samotné bakalářské práce výjimečné kvality, ale i oceněním motivačním pro další studium na FF UJEP.

Petra Jeřábková, studentka navazujícího magisterského studijního programu Historie na FF. Petra Jeřábková je oceněna za výbornou diplomovou práci, která se zabývala Dějinami řádu bosých karmelitánek v českých zemích od založení konventu roku 1656 do první poloviny 19. století. Její výzkum byl založen na úctyhodném množství pramenů, využila též možnosti orální historie a zachytila vzpomínky členky řádu, které plasticky vykreslují obraz novodobé řádové historie. V mnoha ohledech lze práci považovat za průkopnickou a rozvíjející poznání o historickém vývoji církevních řádů v Čechách. Mons. Baxant, biskup litoměřický, přihlédl též k tomu, že Petra Jeřábková dokázala výbornou diplomovou práci obhájit a studium dokončit v nelehké životní situaci.

Anna Viktorie Vallová, studentka bakalářského studijního programu Ergoterapie na FZS. Anna Viktorie Vallová se aktivně podílí na realizaci doplňkové činnosti katedry ergoterapie. Jedná se o pravidelná skupinová psychomotorická cvičení, která jsou vhodná pro děti s opožděným vývojem řeči nebo se specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie, vývojová dysartrie), vývojovou dyspraxií, poruchou v oblasti sociálních dovedností, se sníženou schopností koncentrace pozornosti či s hyperaktivitou. Pod vedením odborného garanta katedry pracuje s dětmi, které díky využití přístroje BalanceTutor rozvíjí propriocepci, činnost vestibulárního systému, zlepšují reakci těla na nečekané podněty i spolupráci mozkových hemisfér. Získané odborné znalosti a dovednosti uplatňuje studentka v rámci plnění odborné praxe a přípravě na budoucí povolání.

Ema Panznerová, studentka bakalářského studijního programu Porodní asistence na FZS. Ema Panznerová se v dubnu 2020 jako jedna z dobrovolnic zapojila do plošného testování celkem 3 000 osob na přítomnost protilátek viru SARS-CoV-2. Absolvovala čtyři pětihodinové směny v pavilonu litoměřického výstaviště, které byly velmi náročné, neboť při aplikacích Rapidtestů bylo zapotřebí maximálního soustředění, navíc v kompletních ochranných prostředcích. Během celodenní akce „Den pro zdraví“ na ústeckém Mírovém náměstí dne 16. 9. 2020 edukovala ve stánku FZS zájemce z řad veřejnosti o důležitosti samovyšetření v prevenci rakoviny prsu a varlat s využitím plastových anatomických modelů.

 Jana Kasaničová -  tisková mluvčí UJEP