Jako taková má zájem o studenty s ambicí nejen získat další vědomosti, ale také měnit svět a přiložit ruku k dílu. „Na vysokou školu se hlásí mladí lidé v životně nezopakovatelném období, mají energii, nápady, ideály a jsou plni mladistvého humanismu. Přesně tyto atributy jsme na UJEP připraveni rozvíjet a zapálit je pro změnu našeho kraje. Máme k tomu oblíbené pedagogy, inspirativní vědce i jedinečné zázemí,“ zdůrazňuje rektor doc. Martin Balej.

Super moderní kampus
UJEP již několik let buduje univerzitní městečko a současný kampus se dá označit za nejmodernější v republice. V posledních letech univerzita získala a investovala do modernizace vzdělávacího a vědeckého zázemí více než 2 miliardy korun. „Jsme moderní stále mladá univerzita. V našem kampusu v současné době naleznete pouze atraktivní budovy a novostavby, ve kterých sídlí fakulty s výukovým prostředím odpovídajícím nejvyšším nárokům na kvalitu,“ upozorňuje rektor doc. Martin Balej.

Kampus UJEP je aktuálně nejmodernějším vědeckovýzkumným a vzdělávacím prostorem Ústí nad Labem, má pozitivní atmosféru a kreativní náboj. Pro budoucí studenty je tak ideálním místem pro prožití vysokoškolských studií.

Studium na UJEP
Počet studentů ústecké univerzity od roku 2015 poklesl z 9 800 na 8 600 v loňském roce. Kopíroval tak klesající demografický trend stejně jako na ostatních univerzitách. „Toto číslo však nepovažujeme za natolik zásadní jako jeho strukturu. Do budoucna ho tak nechceme významně navyšovat. Umožní nám to dokončit přechod studia od kvantity ke kvalitě,“ upozorňuje rektor.  

Absolventi UJEP
V roce 2021 ukončilo UJEP 1 150 absolventů. Bez problémů nalézají v Ústeckém kraji práci, neboť už během jejich vzdělávání pracovníci fakult různou formou spolupracují s potenciálními zaměstnavateli. Ať už to jsou osvědčené sítě spolupracujících a fakultních škol i ostatních zařízení (výchovné ústavy, domy dětí a mládeže, vzdělávací centra, sportovní kluby apod.), státní instituce, jejich referáty a odbory, galerie, umělecká studia, či výzkumné a projektové ústavy, průmyslové podniky, zdravotnická zařízení, muzejní i archivní organizace, firmy, start-upy nebo nevládní organizace.

Zdroj: UJEP

„Zaměření a skladbu studijních programů pravidelně diskutujeme s potenciálními zaměstnavateli, přesto vlivem nárůstu dynamiky globálních i regionálních trendů bude nutné tuto komunikaci ještě daleko více zintenzivnit. I tímto směrem zaměřujeme strategické projekty chystané pro tak zvanou spravedlivou transformaci kraje,“ uvádí rektor Balej.

Výzvy ústeckého regionu tak hrají ve prospěch ústeckých studentů a otevírají jim nepřebernou oblast témat, kterým mohou věnovat svoji profesní pozornost. V tomto ohledu je pro UJEP podstatnou výhodou dobrá spolupráce s Ústeckým krajem, kdy dochází ke spojování sil v rámci společných vizí, projektů i vzájemné podpory. 

S titulem z ústecké univerzity se mohou pochlubit lidé zastávající nejrůznější prestižní či prospěšné profese a posty. Například Simona Kijonková, označována jako první dáma české e-commerce. Podle žebříčku časopisu Forbes patří od roku 2016 mezi nejvlivnější ženy ČR. Dále třeba Petr Honzejk, český novinář a komentátor Hospodářských novin, Erik Bartoš, současný tiskový mluvčí Amnesty International ČR, generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl nebo moderátor sportovních zpráv Stanislav Bartůšek.

Významná pozornost je věnována studentům doktorských studijních programů, kteří jsou různými způsoby motivováni a podporováni ve studiu jako mladí potenciální vědečtí pracovníci UJEP. Za posledních 6 let v této oblasti odvedly fakulty obrovské množství práce a akreditovaly na 30 doktorských studijních programů včetně programů v anglickém jazyce.

Každý student UJEP se může zapojit do některého z řady výzkumných týmů, kde v přátelské atmosféře postupně nasaje zkušenosti, začlení se do týmu nebo se pokusí realizovat osobní nápad a zažádá o grant na vlastní výzkum. „Osobní iniciativy studentů si na UJEP vážíme a finančně ji podporujeme. Našim mladým vědcům ještě při studiu umožňujeme studijní stáže doma i v zahraničí,“ doplňuje prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

Zahraniční zkušenosti získávají studenti UJEP s finanční podporou programu Erasmus+, kdy si mohou vybírat z desítek světových destinací.

Atraktivní a nové programy
„Obecně můžeme sledovat především výrazný nárůst podílu studentů zdravotnických programů, jenž souvisí také s dynamickým rozvojem naší fakulty zdravotnických studií a s výstavbou jejího nového zázemí v areálu Masarykovy nemocnice. Chceme tím pomoci řešit kritickou personální situaci ve zdravotnictví,“ zdůrazňuje rektor.   

Atraktivními novinkami v nabídce studijních programů UJEP jsou právě programy zdravotnické (Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnické záchranářství, Radiologická asistence) a  programy z oblasti technických věd (Řízení jakosti, Materiálové inženýrství, Inženýrská mechanika a automatizace nebo Produktové inženýrství). Milovníci přírodních a environmentálních věd ocení novinky, jako jsou Aplikované iontové či plazmové technologie, Geografie transformací nebo Technologie pro ochranu životního prostředí. Pedagogická fakulta nabízí nový program Andragogika a fakulta sociálně ekonomická program Regulace a behaviorální studia. Zcela nově je pak koncipován studijní program Historie, rozšířený nově o zaměření na péči o kulturní dědictví, a také studijní program Design náležející do oblasti umění.    

Výrazný zájem je také o studium v kombinované formě, tedy o studium při zaměstnání. „Často jej volí i čerství maturanti, kteří se snaží po maturitě ekonomicky osamostatnit, přičemž při současném nedostatku pracovních sil pro ně není problém najít si i dobře placenou práci. Vysokou školu se pak rozhodují studovat dálkově,“ vysvětluje dr. Chvátalová. 

Pomoc při studiu
Moderní Poradenské centrum UJEP zabezpečuje studentům i zaměstnancům univerzity nadstandardní bezplatné poradenství při obtížích se zvládáním vysokoškolského stylu výuky, s učením či specifiky jednotlivých oborů, ale také s osobními psychologickými problémy. Samozřejmostí je kariérní poradenství. Za podpory Inovačního centra Ústeckého kraje univerzita zároveň pomáhá svým studentům startovat vlastní podnikání.

„Speciálně je u nás postaráno o mladé lidi, kterým život pro studium na vysoké škole postavil různé překážky. Jim se pečlivě v Poradenském centru věnují pracovníci Univerzitního centra podpory pro studenty se specifickými potřebami,“ vysvětluje prorektorka Alena Chvátalová.

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami se stalo nezastupitelnou součástí vzdělávacího procesu a životů studentů, a tak i vlivem stávající situace evidujeme jednoznačně narůstající intenzitu jeho využití. Jeho činnost proto univerzita hodlá nadále rozvíjet.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP