Na online konferenci, které se zúčastnilo téměř 50 účastníků, zástupců měst a dopravních expertů, byly představeny nové nástroje a dokumenty vhodné pro místní a krajské samosprávy při plánování, monitorování i vyhodnocování dopravních opatření a tvorbě dopravních strategií, především Plánů udržitelné městské mobility (SUMP).

K tématu evaluace udržitelné městské mobility byla v projektu řešeném na FSE zpracována praktická metodika, která v současnosti prochází oponentním řízením. Doprovází ji odborná knižní publikace, která způsoby a nástroje evaluace udržitelné mobility městům a obcím blíže představuje.

Jak zdůrazňuje hlavní řešitelka projektu Hana Brůhová Foltýnová: „Obě publikace, odborná kniha i metodika, se doplňují a měly by přinést městům, krajům a dopravním expertům komplexní obrázek o tom, proč, kdy a jak evaluovat dopravní projekty a strategie. Evaluace je nástroj, který je přes svoji důležitost v praxi stále opomíjený a nedostatečně využívaný. Rozhodování postavené na datech a kvalitních analýzách a vyhodnocování efektů opatření i strategií je však klíčové pro efektivní plánování městské mobility a využívání veřejných prostředků. Příklady měst ze zahraničí dokládají, že právě kvalitní evaluace pomáhá budovat úspěšná města.“

Největší zájem vzbudil webový nástroj podpory měst při vyhledávání a vyhodnocování vhodných projektů městské mobility PLUMM tj. PLánovač Udržitelné Městské Mobility. Na webové stránce výzkumného týmu Doprava a mobilita přináší snadný výběr vhodných opatření udržitelné mobility i s ohledem na jejich dopady. „Po zadání základních parametrů, jako jsou údaje o velikosti města, hlavní řešené problémy, dostupné finance apod., nabídne městům vhodná dopravní opatření,“ vysvětluje dr. Brůhová Foltýnová. V současné době je model v testovací fázi, finální verze bude k dispozici na začátku roku 2022.

Na konferenci také představil aplikační garant projektu, Národní síť zdravých měst, svůj dlouhodobý systém dobré praxe Zdravých měst, který obsahuje i část zaměřenou na udržitelnou mobilitu. Krátce byly prezentovány  i další dva výzkumné projekty řešené výzkumným týmem Doprava a mobilita na UJEP – Ridesharing v ústeckých institucích a Dopady pandemie Covid na dopravní chování městského obyvatelstva.

Projekt „Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility“ (č. TL01000462) byl podpořen Technologickou agenturou ČR v rámci 1. veřejné soutěže v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Projekt je realizován od 4/2018 do 12/2021.

Jana Kasaničová - kancléřka, tisková mluvčí UJEP