Pedagogickou fakultu UJEP (PF) vede již 4 roky Jiří Škoda, a o pozici děkana se mohl ucházet i pro další funkční období. Svoji kandidaturu ale neohlásil, a tak fakulta očekávala novou osobu ve svém vedení.

Průběh volby kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP pro funkční období od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2027 byl zahájen již v září 2022. Dne 16. 11. 2022 však Akademický senát PF UJEP (AS PF UJEP) nezvolil jediného navrženého kandidáta, a tak se volba musela opakovat. AS PF UJEP vyhlásil novou volbu kandidáta na jmenování děkanem PF UJEP dne 14. 12. 2022. Do ní byl navržen jediný kandidát – doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Současného vedoucího katedry tělesné výchovy a sportu PF UJEP doporučily do vedení fakulty konkrétně čtyři návrhy podané akademickými pracovníky PF.

Bláha představil svůj volební program akademické obci PF UJEP dne 8. 2. 2023. V něm vyzdvihl potřebu pokračovat v pozitivních a fungujících procesech, ale také hledat úpravy tam, kde je to žádoucí a vhodné.

Nejdelší masopustní průvod měli v Krásném Březně.
PODÍVEJTE SE: Nejdelší masopustní průvod měli v Krásném Březně

 Volba samotná následně proběhla dne 15. 2. 2023, kdy AS PF UJEP na svém řádném zasedání zvolil kandidáta na jmenování děkanem Ladislava Bláhu. Ten se do čela největší fakulty UJEP postaví od 1. 3. 2023.

 „V první řadě bych rád poděkoval svým blízkým, kolegům, členům akademické obce za podporu, a AS PF UJEP za zvolení. Moje cesta do této, z mého pohledu, nesmírně odpovědné funkce nebyla jednoduchá, ještě před několika měsíci jsem o ní neuvažoval. Věřím však, že se podařilo z různých pracovišť fakulty sestavit tým pracovníků, o které se budu moci opřít, a také budu schopen zhodnotit své poznatky a zkušenosti z dlouhodobého vedení jedné z největších kateder PF. Senát fakulty žádám o spolupráci a poskytování zpětné vazby. Především však doufám, že se nám všem úspěšně podaří překlenout složité období, kterým fakulta prochází a procházet bude,“ říká Bláha.

 V době probíhající energetické krize chce Ladislav Bláha zejména udržet mzdy kmenových pracovníků. Zároveň má v úmyslu  finančně zohledňovat akademické pracovníky, kteří plní roli garantů studijních programů nebo jsou nositeli výstupů, které fakultě zajistí finanční prostředky. Vyzdvihne také roli vedoucích pracovišť jako osob odpovědných za jejich rozvoj.

Nemocniční kaplan Richard Kavan.
FOTO: V ústecké nemocnici mu zachránili ledvinu, teď tam slouží jako kaplan

 „Nemůžeme žít s naivní představou, že naše problémy s výukou, studijními programy, akreditacemi, praxemi, projekty, výukovými prostory, kvalifikacemi, mzdovými prostředky, apod. za nás vyřeší někdo jiný. Proto jsem vyzval všechny pracovníky fakulty, aby společně a vzájemnou komunikací se studenty, vytrvalým úsilím a poctivou akademickou prací přispěli k zajištění větší míry ocenění a ohodnocení jejich práce,“ doplňuje doc. Bláha.

 K prioritám nového děkana ve studijní oblasti patří zejména zvyšování kvality všech souvisejících procesů. Chce zachovat kontinuitu, ale zároveň se opřít o další evaluační mechanismy včetně hlubšího zapojení ze strany garantů studijních programů i předmětů a využití hodnocení výuky studenty. To vše na pozadí legislativních změn a prostředí stanoveného ze strany MŠMT a NAÚ.

 

Malina Brothers v ústeckém Národním domě.
FOTO: Ústecké folkové jaro začíná. A bluegrass u toho nemůže chybět

„Právě pro PF z toho vyplývají mj. četné povinnosti související s reformou pregraduální přípravy učitelů, nastavením reflektované pedagogické praxe, zajištěním dalšího pedagogického vzdělávání, ale také akreditace studijních programů až po doktorskou úroveň. Neobejdeme se tedy bez kvalitnější tvůrčí činnosti akademiků a realizace projektů,“ uzavírá Bláha.    

 Nového děkana jmenuje do vedení PF rektor UJEP, Martin Balej: „Pedagogická fakulta připravuje nejen pro Ústecký kraj tolik žádané absolventy, jako jsou učitelé, speciální či sociální pedagogové, odborníci na vzdělávání dospělých a také odborníci v oblasti výchov. Je neoddiskutovatelné, že jak vzdělávací, tak tvůrčí činnost v těchto oborech patří k těm, které potřebují a zasluhují naší podporu. Nově zvolenému děkanovi gratuluji a přeji pevné nervy a hodně energie ke zvládání velkých výzev, které se před ním objeví.“ 

 

Pedagogická fakulta UJEP byla založena v roce 1991, její samostatná historie ale sahá až do roku 1964. Děkani PF UJEP z minulosti do současnosti byli:

 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc. (1. 4. 1991 – 28. 2. 1992)

doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. (1. 3. 1992 – 28. 2. 1995)

prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc. (1. 3. 1995 – 28. 2. 2001)

doc. RNDr. Stanislav Novák, CSc. (1. 3. 2001 – 28. 2. 2004)

doc. PhDr. et Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc. (1. 3. 2004 – 28. 2. 2011)

doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. (1. 3. 2011 – 28. 2. 2019)

doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., MBA (1. 3. 2019 – 28. 2. 2023)