Akademický sněm Akademie věd České republiky (AV ČR) je vrcholným orgánem AV ČR, státní organizace sdružující na území České republiky vědecké ústavy zabývající se převážně základním výzkumem. Jedná se o nejvýznamnější neuniverzitní vědeckou instituci v České republice s významným společenským vlivem. Prostřednictvím aktuálně 54 svých pracovišť (52 vědeckých ústavů a dvou pracovišť zajišťujících infrastrukturu pro výzkum) se podílí na utváření profilu české i mezinárodní vědy, a to nejen vlastním výzkumem, ale i aktivní koncepční činností při formulování vědních politik národních i EU.

Na programu zasedání Akademického sněmu AV ČR byla zařazena volba části členů Akademického sněmu pro funkční období 2022–2026. V kategorii domácích a zahraničních vědců byla členkou Akademického sněmu AV ČR zvolena prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., z UJEP.

Současná děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá k tomu říká: „Filozofická fakulta spolupracuje s AV ČR dlouhodobě, spolupráce je intenzivní zejména s Historických ústavem AV ČR, a to v rámci realizace doktorského studia či přípravy společných projektů. Zvolení do Akademického sněmu AV  ČR nicméně vnímám spíše jako osobní ocenění mé práce, kterou se snažím přispívat nejen k historickému poznání, ale v poslední době velmi intenzivně i k posílení a odpovídajícímu hodnocení významu i výsledků humanitních oborů obecně.“ 

Z pozice členky Sněmu se hodlá prof. Hrubá angažovat zejména v oblasti hodnocení a podpory tzv. třetí vědní oblasti v rámci AV ČR, tedy ústavů zaměřených na výzkum ve společenských a humanitních vědách, podporovat hodlá též spolupráci pracovišť AV ČR s vysokými školami.  

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP