UJEP pro aktuálně probíhající, resp. končící, programovací období připravila kvalitní a  smysluplné projekty, s nimiž byla velmi úspěšná. Nejprve v roce 2017 v tzv. čtyřvýzvě vyhlášené v rámci Evropských strukturálních a investičních fondů získala do roku 2021 finanční prostředky v celkové výši 842 mil. Kč. Následně, v roce 2018, se jednalo o 850 milionů korun poskytnutých UJEP díky operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) zaměřenému do strukturálně postižených regionů známému pod zkratkou RE:START.

„Pro UJEP tyto prostředky znamenaly nejen příležitost dalšího rozvoje v hlavních oblastech její činnosti, ale umožnily nám také dokončit univerzitní kampus,“ rekapituluje rektor, doc. Martin Balej.

Díky těmto financím bylo vybaveno Centrum přírodovědných a technických oborů, největší budova UJEP a sídlo dvou fakult (PřF a FŽP) moderním přístrojovým a laboratorním zařízením. Samotnou stavbu budovy ve výši více než 700 mil. korun financovalo MŠMT ČR. Do konce roku 2022 univerzita s podporou RE:STARTU dokončí výstavbu nové budovy fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, výstavbu Centra materiálů, mechaniky a technologií (CEMMTECH) pro fakultu strojního inženýrství přímo v kampusu a bývalou menzu u vysokoškolských kolejí přebuduje na moderní vzdělávací a výstavní prostor Dům umění.

Přestože by se mohlo zdát, že ústecká univerzita bude nyní obtížně přemýšlet, jak využít další avizované prostředky z Evropské unie, opak je pravdou. Rektor Martin Balej k tomu říká: „Už od nástupu do funkce v roce 2015 jsme věděli, že musíme takříkajíc šlápnout na plyn a pokusit se dohnat vše, co se dříve tolik nedařilo a kde nás naši konkurenti, ostatní vysoké školy, poněkud předčily. Šlo o efektivní využití prostředků Evropské unie směrem k modernizaci a dokončení prostorové, ale i přístrojové infrastruktury naší univerzity. V následujícím programovacím období EU vidím jasnou prioritu naší univerzity v zaměření na zásadní investici do lidských zdrojů, rozvoje a zkvalitnění doktorských studijních oborů, konsolidace výzkumných týmů a do internacionalizace všech činností univerzity.“

V tomto smyslu také UJEP posiluje svoje vazby s Inovačním centrem ÚK. Rektor Balej se, mimo jiné, dohodl s ředitelem ICUK. Ing. Martinem Matou na navýšení členského příspěvku UJEP do ICUK na částku 500 000 Kč ročně, a to právě s odůvodněním, aby byla pro nadcházející období zajištěna ještě intenzivnější spolupráce těchto klíčových institucí v kraji, a Ústecký kraj tak byl pro nadcházející programovací období EU maximálně připraven.

Co připravuje ústecká univerzita?
Do Fondu spravedlivé transformace (Just Transition Fund) pro finanční pomoc (celkem 42 miliard korun) krajům závislým na uhelném a energeticky náročném průmyslu s přechodem na klimaticky neutrální ekonomiku UJEP právě nyní koordinuje přípravu komplexních projektových záměrů technického, přírodovědného, environmentálního, ale také sociálně ekonomického zaměření:

- CESTEP – Centrum pro výzkum a strategii ekonomické transformace post-těžební krajiny Podkrušnohoří

- MATECH – materiály a technologie pro životní prostřední - nanotechnologie, nové materiály, biotechnologie

- GET CENTRUM – centrum zelené energie a technologií – vodík a energetika

- KRASEČ – krajina severních Čech – odpadové hospodářství, rekultivace a resocializace

- KVAZAR – kvalifikace, zaměstnanost a rozvoj, včetně stárnutí populace

Aby měly projekty co největší dopad do Ústeckého kraje, dbá UJEP na jejich integritu a komplexnost veškerých činností nutných pro zajištění hospodářské transformace regionu, ať už se jedná o vytváření pracovních míst s vyšší přidanou hodnotou, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví či vlastní dekarbonizaci energetiky a obnovu krajiny po ukončené těžbě uhlí.

Hlavními partnery UJEP jsou v tomto procesu Ústecký kraj, úřady práce, KHK ÚK, HSR-ÚK, včetně klíčové spolupráce se soukromými firmami v regionu i mimo něj.

„Zásadní pro budoucnost regionu je, aby tyto prostředky byly maximálně využity pro potřeby Ústeckého kraje, tedy pro zajištění potřeb občanů našeho regionu. Proto považuji za stěžejní, aby se transparentním způsobem dostaly k důvěryhodným a zodpovědným institucím Ústeckého kraje, jejichž renomé zajistí čerpání dotace v souladu s účelem, na který mají být využity. Za žádných okolností nesmí dojít k jejich odklonění, ať už mimo kraj či do pochybných, dočasných a chimérických projektů postavených na slibech a prázdných frázích,“ zdůrazňuje rektor Balej.

Kromě OP Spravedlivá transformace bude mít ústecká univerzita v příštím programovacím období příležitost žádat o finance také v rámci OP JAK (Jan Ámos Komenský), který je v gesci MŠMT. V tomto operačním programu bude ministerstvo svoji podporu zaměřovat opět do excelentního výzkumu, zkvalitnění doktorských studijních programů, rozvoje celoživotního vzdělávání apod.

„Kromě výše zmíněných operačních programů bude nutné, aby akademičtí pracovníci UJEP svoji energii investovali do klasických žádostí vyhlášených grantovými agenturami na podporu vědecké, výzkumné a umělecké činnosti, jako jsou Technologická agentura ČR, Grantová agentura ČR, a celá řada zahraničních agentur, např. NATO, ERC, Horizon 2020 a další,“ uzavírá Martin Balej.

Jana Kasaničová -  tisková mluvčí UJEP