Celkem 12 osobností spjatých s ústeckou univerzitou obdrželo ve čtvrtek 30. září pamětní medaili UJEP za rozvoj univerzity v minulých obdobích. Předal je rektor UJEP Martin Balej, při příležitosti připomenutí třicetileté historie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

„Naposledy byly pamětní medaile uděleny před deseti lety, u příležitosti dvacetiletého výročí naší UJEP. Tímto časovým odstupem chci zdůraznit jejich jedinečnost a záměr nedevalvovat jejich hodnotu,“ řekl Balej s tím, že kromě pamětní medaile obdržely oceněné osoby také vázu z kolekce NUEEVO v designu studia LLEV od autorů Marcela a Evy Mochalových. Kolekce váz NUEEVO obdržela prestižní cenu EDIDA 2020 a ocenění v soutěži Czech Grand Design Award. Hodnotný umělecký předmět je spojen s ústeckou univerzitou prostřednictvím Marcela Mochala, který působí na FUD UJEP jako proděkan pro rozvoj a zároveň vedoucí ateliéru Sklo.

„Osobnosti, které byly pro udělení pamětních medailí navrženy, nominovaly samotné naše fakulty, když vybraly ze svých středů současné či bývalé kolegyně a kolegy, kteří se v minulých obdobích významně zasloužili o rozvoj a prospěch UJEP. Předávání pamětních medailí je v tomto smyslu nejen výrazem poděkování, ale také chlouby a hrdosti, kterou ústecká univerzita pociťuje k výjimečným osobám pracujícím v její prospěch,“ zdůraznil rektor.

Mezi oceněnými jsou současní i minulí zaměstnanci univerzity, kteří pracují či pracovali na pozicích ve vedení UJEP či fakult a mají zásadní vliv na jejich rozvojové aktivity a kvalitu činností. Zároveň jsou to také osoby, které ovlivnily vědeckou a výzkumnou činnost na fakultách nebo jsou respektovanými pedagogy a garanty významných studijních programů. Pamětní medaile bude předána také osobám, které stály u zrodu UJEP před 30 lety.

„Pamětní medaili jsem udělil také současnému ministrovi školství Robertu Plagovi, jehož přínos ústecké univerzitě považuji za zásadní nejen v oblasti budování kampusu, ale také díky jeho uvážlivému a chápavému přístupu k regionálnímu vysokému školství,“ uzavírá rektor Balej.  

Seznam osobností oceněných pamětní medailí UJEP

Ing. Robert Plaga, Ph.D.
Současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy a erudovaný odborník na české školství, včetně vysokého, Ing. Robert Plaga, Ph.D., je znám jako člověk pevných zásad a jasně formulovaných názorů. Ty pak dokáže velmi dobře přetavit do konkrétních pokynů a opatření, včetně těch mimořádných. Ve svém již mnohaletém působení v českém vysokém školství se musel vypořádat s klíčovým problémem, jímž je zároveň podporovat ty excelentní, ale být i empatický vůči potřebám těch slabších. Ústecké univerzitě mnohokráte v tomto smyslu pomohl, když se projevil také jako člověk, který nejen vyslechne, ale především naslouchá. Jeho zásluhy o rozvoj ústecké univerzity rostou také v souvislosti s budování univerzitního kampusu, kdy vedení univerzity v četných nelehkých situacích podpořil a UJEP pomohl.  

doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc.
Doc. Zdeněk Havel je emeritním rektorem UJEP a jednou z osob, která má zásadní podíl nejen na založení, ale zejména na současné podobě ústecké univerzity, v posledních letech fakulty zdravotnických studií. V pozici rektora UJEP v letech 2001–2007 stál za založením přírodovědecké fakulty, fakulty výrobních technologií a managementu, filozofické fakulty a také předchůdce dnešní fakulty Ústavu zdravotnických studií. Rozhodujícím způsobem také přispěl k zahájení a počáteční výstavbě Kampusu UJEP. Od roku 2012 se datuje jeho spojení s fakulty zdravotnických studií, přispěl k jejímu založení a v pozici děkana ji řídí od roku 2015 dodnes. V relativně krátké době se mu podařilo pro fakultu akreditovat 10 bakalářských a 2 magisterské studijní programy. Výrazně také zintenzivnil a rozšířil spolupráci fakulty s Krajskou zdravotní, a. s., za dobu jeho vedení fakulty společně založily dalších 9 klinik na současných 12. Doc. Havel oplývá nejen velkou zkušeností, ale zejména je znám pro svoji pracovitost, schopnost řešit problémy a neutuchající nadšení pro univerzitu jako takovou.

RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D.
RNDr. Alena Chvátalová  byla v letech 2001 až 2005 proděkankou pro studium na pedagogické fakultě a měla tak stěžejní podíl na přípravě transformace pedagogické fakulty a následném založení přírodovědecké a filozofické fakulty. Na přírodovědecké fakultě byla pak členkou prvního vedení fakulty, následně v roce 2007 přešla do vedení univerzity, kde doposud zastává pozici prorektorky pro studium a statutární zástupkyně rektora. Alena Chvátalová má rozhodující zásluhu nejen na úspěšné institucionální evaluaci UJEP v letech 2008 a 2010, ale také na všech hodnotících i sebehodnotících procesech univerzity v letech následujících. Zcela zásadní je v tomto směru její koordinační úloha, která vyústila v roce 2019 v udělení institucionální akreditace na dobu 10 let hned pro 5 oblastí vzdělávání. Po třicetiletém rozvoji v oblasti studia mají, s výjimkou nejmladší fakulty (FZS), všechny fakulty akreditaci pro všechny typy studijních programů. Obrovský podíl má na tomto výsledku právě práce RNDr. Aleny Chvátalové. Především ve složité covidové době, kdy se musela velmi rychle implementovat řada ještě rychleji se měnících opatření právě ve vzdělávací oblasti, měla univerzita na postu prorektorky pro studium jistotu.

Ing. Leoš Nergl
Ing. Leoš Nergl je spojen s UJEP již řadu let, nyní na pozici kvestora. Svým jednáním na postech předsedy a místopředsedy SR UJEP vždy prokazoval, že mu je univerzita velmi blízká a na jejím zdárném rozvoji mu záleží. Své manažerské schopnosti navíc prokázal zejména v posledních letech, kdy má zodpovědnost za ekonomiku a hospodaření UJEP a byl ve vedení univerzity nápomocen při mnoha nelehkých rozhodnutích. Rozhodující zásluhy má v posledních sedmi letech na výstavbě Kampusu UJEP.

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
Doc. Jaroslav Koutský pracuje od roku 2004 na FSE. V letech 2008–2011 byl předsedou Akademického senátu UJEP, následně předsedou Akademického senátu FSE. Ve vedení této fakulty pracoval od roku 2011, nejprve v pozici proděkana, od roku 2013 osm let na postu děkana. Pod vedením doc. Koutského FSE nejen obhájila existenci stávajících studijních programů, ale získala také akreditace dvou nových doktorských studijních programů. Jeho neúnavná snaha o kvalifikační růst pracovníků zvýšila také kvalitu a množství vědecko-výzkumných výstupů, a fakulta se tak stala úspěšným žadatelem v rámci národních grantových agentur. Doc. Koutský výrazným způsobem podpořil také zapojení fakulty do dění v Ústeckém kraji. V roce 2014 pod jeho vedením FSE prošla genderovým auditem, a stala se první fakultou na veřejné vysoké škole s potvrzením zaměstnavatele uplatňujícího rovné příležitosti. V roce 2016 pak fakulta získala Cenu Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost v kategorii Veřejný sektor.

prof. Ing. Štefan Michna, PhD.
Prof. Štefan Michna je od roku 2015 děkanem Fakulty strojního inženýrství UJEP. Předtím zde 8 let vedl katedru technologií a materiálového inženýrství. Za jeho působení se na fakultě podařilo rozvinout Vědeckotechnický park Ústí nad Labem jako pracoviště špičkově vybavených laboratoří pro praxi i výuku. Zcela zásadní byl a je jeho vliv na provazování spolupráce univerzity s průmyslovými podniky regionu i mimo něj. V oblasti vzdělávací pod jeho vedením fakulta úspěšně obhájila nebo zcela nově akreditovala desítku programů náležejících do oblasti vzdělávání Strojírenství, technologie a materiály, od bakalářského až po doktorský stupeň. Zásadní význam měl prof. Michna na FSI zejména pro rozvoj prostorového zabezpečení a jeho kvalitu, ať již se jednalo o rekonstrukci budovy H v kampusu nebo o zbudování a vybavení řady laboratoří fakulty Za Válcovnou a především pak přípravu projektu a výstavbu nové budovy fakulty CEMMTECH.

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.
Prof. Michal Koleček je dlouhodobě spojen s fakultou umění a designu a po dvě volební období zde zastával pozici děkana. Stojí za akreditací navazujícího magisterského studia Kurátorská studia, doktorského studia, a rovněž habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, v programu Vizuální komunikace. Na FUD také založil tehdy jedinečnou katedru elektronického obrazu s orientací na nová média a inicioval vznik inkubátoru Armaturka v Předlicích a následně Domu umění Ústí nad Labem. Zásadní roli pro UJEP i rozvoj regionu však mají jeho aktivity pro založení univerzity, zejména z pozice člena 1. nezávislého Akademického senátu Pedagogické fakulty, do něhož byl kooptován ještě coby student, v roce 1990, jako jeden ze tří klíčových vůdců ústeckého studentského hnutí v roce 1989. Spolu s Radkem Kotlabou a Janem Šíchou patřil k strategickým vyjednávačům a koordinátorům kroků vedoucích k transformaci tehdejších samostatných Pedagogických fakult v regionální univerzity.

prof. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
Prof. Magdaréta Šulcová je spojena s Fakultou zdravotnických studií UJEP, konkrétně katedrou ošetřovatelství, od roku 2007 z doby existence Ústavu zdravotnických studií UJEP. Po celá léta byla garantem předmětů, které vytvářely profil absolventa studijního oboru Všeobecná sestra, následně studijního programu Všeobecné ošetřovatelství. Jako garant navazujícího magisterského studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení stála za jeho úspěšnou akreditací v roce 2019. V letech 2018 až 2020 byla Magdaréta Šulcová členkou odborného panelu Health Sciences Rady pro výzkum, vývoj, inovace vlády ČR pro hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 17+. Prof. Šulcová taktéž vlastní četná vyznamenání za zásluhy o rozvoj pracovního lékařství či za přínos ve veřejném zdravotnictví. Taktéž je držitelkou titulu doktor honoris causa v oblasti veřejného zdravotnictví, který jí udělila  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě v roce 2021.   

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.  
Prof. Pavel Janoš je dlouholetým pracovníkem fakulty životního prostředí a zároveň jedním z nejúspěšnějších vědeckých a pedagogických zaměstnanců UJEP. Za dobu svého působení na ústecké univerzitě vychoval dlouhou řadu vynikajících absolventů, z nichž někteří našli uplatnění přímo na naší univerzitě, jiní na dalších českých univerzitách nebo v ústavech akademie věd, a všichni jsou ve svých oborech velmi úspěšní. Prof. Janoš je jako pedagog velice oblíbený a jeho výuka nese známky všeobecně vysokého hodnocení. Z pohledu vědeckých publikací, množství a kvality jím řešených výzkumných projektů patří prof. Pavel Janoš v Česku ke špičce ve svém oboru. Nejenže jejich úspěšným řešením neúnavně zvyšuje úroveň naší univerzity, ale přináší s nimi i tolik potřebné finance, které fakultě i univerzitě pomáhají rozvíjet zvolená výzkumná témata, ale také zajišťují špičkové laboratorní vybavení. Udělení pamětní medaile symbolizuje jeho celoživotní píli a odhodlání vykonávat svou práci cílevědomě, svědomitě a neúnavně.

prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.
Prof. Michaela Hrubá s UJEP spojuje celý svůj odborný i profesní život, zejména s filozofickou fakultou. Jako čerstvá absolventka tehdejší Pedagogické fakulty působila od roku 1991 na katedře historie, v letech 2002–2015 katedru vedla a v roce 2005 se významně zasloužila o vznik ústavu humanitních studií při transformaci pedagogické fakulty. Ústav, jež od založení vedla, se stal rok na to fakultou a Michaela Hrubá byla akademickým senátem nové fakulty zvolena první děkankou. Od založení FF UJEP opakovaně v pozici děkanky, ale také proděkanky pro rozvoj a informatizaci, stojí prof. Hrubá za jejím rozvojem, ať již v oblasti vzdělávací, tak prostorového zabezpečení. Zásadní význam v tomto směru má náročná přestavba tzv. pavilonů F bývalé Masarykovy nemocnice na současné sídlo fakulty a institucionální akreditace pro oblast Historické vědy do doktorského stupně.

doc. PhDr. Mgr. Zdeněk Radvanovský, CSc.
Doc. Zdeněk Radvanovský zahájil svoji odbornou i profesní kariéru v ústeckém vysokém školství v roce 1980, kdy nastoupil na tehdejší, Pedagogickou fakultu jako pedagog. V letech 2004–2011 tuto fakultu vedl a následně se pak v letech 2011–2018 podílel na vedení univerzity v pozici prorektora pro vnější vztahy. Doc. Radvanovský se jako děkan pedagogické fakulty podílel na její transformaci, a je tak spojen také se vznikem filozofické a přírodovědecké fakulty. Pod jeho vedením došlo k výrazným změnám i na „potransformační“ pedagogické fakultě. Zásluhy o rozvoj UJEP projevil doc. Radvanovský nejen v manažerských funkcích, ale i jako respektovaný pedagog a historik. Za své zásluhy pro UJEP byl v roce 2019 jmenován emeritním docentem Pedagogické fakulty UJEP. 

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Doc. Jaroslav Pavlík zahájil své působení na UJEP v roce 1993 na pedagogické fakultě, kde vedl katedru fyziky, později zastával pozici proděkana pro vědu a zahraniční vztahy. Od roku 2005 působil na nově založené přírodovědecké fakultě  jako proděkan pro vědu, id roku 2010 ji po dvě funkční období po sobě vedl. Nyní zde opět zastává post proděkana pro vědu. V pozici děkana se doc. Pavlíkovi podařilo stabilizovat mladou přírodovědeckou fakultu a položit základy pro její další rozvoj. Jeho jméno bude také navždy spojeno s architektonickou soutěží,  přípravou i zahájením stavby Centra přírodovědných a technických oborů UJEP. Díky jeho obětavosti, entuziasmu a ochotě naslouchat se mu na fakultě podařilo vytvořit tým kvalitních akademických a výzkumných pracovníků, kteří přinášejí do ústeckého regionu vědeckou prestiž a odborné renomé.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP