Jako první se do testování zapojil rektor UJEP, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D.: „Bezpečnost a ochranu zdraví nejen našich zaměstnanců považuji za nejdůležitější aspekt celé koronavirové pandemie. Z pozice rektora jsem se zasazoval, a stále budu, o co nejdůslednější dodržování zdraví ochraňujících opatření.“

Od středy 17. března bude na univerzitu umožněn vstup pouze zaměstnancům (a třetím osobám, vyjma studentů), kteří prokáží, že nejsou virem SARS-CoV-2 nakaženi. Za tím účelem byl již dne 9. března vydán příkaz rektora č. 1 K testování zaměstnanců UJEP na přítomnost viru SARS-CoV-2. Univerzita zakoupila 2 000 ks antigenních testů, jejichž senzitivita je 94,56 %.

Na UJEP bylo vytvořeno jedno testovací místo, a to v kampusu v Červené aule, kde způsobilí pracovníci z řad zaměstnanců FZS UJEP provádí výtěr z přední části nosu. Předpokládá se otestování 100 zaměstnanců denně. „Zvolené místo je ve všech ohledech pro daný účel vhodné, je přístupné tzv. z ulice, zaručuje oddělený příchod a odchod zaměstnanců, příjemné zázemí pro testující a v neposlední řadě je dobře větratelné a umožňuje přes noc dezinfikovat prostor,“ říká kvestor UJEP Ing. Leoš Nergl.

Testovat zaměstnance univerzity, potažmo vytvořit systém tohoto testování, je pro UJEP historickou novinkou. V posledních dnech přípravě testování a zajištění ochrany osobních údajů věnovalo veškerý svůj čas mnoho pracovníků zejména rektorátu, ale také fakult.

„Jednalo se nejen o co nejrychlejší zakoupení velkého množství testovacích sad, ale zejména o správný výběr testovacího místa, zajištění odborně způsobilého personálu, vytvoření registračního systému, informování zaměstnanců, případně nastudování metodiky nakládání a likvidace s odpadem tohoto druhu,“ popisuje proces zajištění testování na UJEP Ing. Nergl.

Registrační systém pro objednání k testování byl otevřen dne 11. 3. 2021, pro jeden odběr jsou vyhrazeny 3 minuty. Dne 12. Března bylo v 7 hodin zahájeno testování, které bude probíhat každý pracovní den od 7 do 12 hodin. Od 17. března bude umožněn vstup do prostor UJEP jen zaměstnancům, kteří se prokáží:

1. negativními výsledky antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, 

2. potvrzením, že toto onemocnění prodělali v době kratší než 90 dní od pozitivního testu,

3. potvrzením o absolvování očkování, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo minimálně 14 dní.

Od 17. března bude také zavedena vyšší kontrola vstupujících třetích osob (vyjma studentů) do objektů UJEP, od kterých bude požadován doklad o testování, prodělaném onemocnění či očkování.

„Přítomnost studentů na univerzitě není daným příkazem rektora dotčena, povinnost testování se jich netýká a jejich pohyb na UJEP se řídí aktuálním Usnesením vlády České republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření,“ uvádí prorektorka pro studium dr. Alena Chvátalová.

„Na přípravu a zajištění procesu testování zaměstnanců UJEP nebylo mnoho času a já bych chtěl poděkovat všem pracovníkům, kteří s jeho vypracováním a uvedením do funkčního stavu pomáhali. Zejména patří velký díky pracovníkům fakulty zdravotnických studií, kteří na sebe převzali nelehkou úlohu testování našich zaměstnanců v ochranných oděvech a respirátorech 5 hodin denně,“ zdůrazňuje kvestor.

UJEP patří v Ústeckém kraji mezi největší zaměstnavatele, zaměstnává na 1 100 osob. „Věřím, že důsledným zavedením testování svých zaměstnanců přispějeme nejen k bezpečnosti pracovníků UJEP, ale také pozitivně ovlivníme vývoj této smutné pandemie v našem městě a kraji tak, abychom se všichni mohli co nejdříve vrátit do normálu,“ uzavírá rektor doc. Martin Balej.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP