„Získat toto stipendium je pro mě velká čest. Je to ale také velká zodpovědnost. Musím zde naplno využít příležitost k prohloubení svých znalostí, a to nejen v oboru historie. IWM mi denně umožňuje potkávat mnoho inspirativních osobností, vědců z celého světa, kteří mi pomáhají otevřít oči k tomu, abych viděla, kolik práce mám ještě před sebou…,“ uvádí s úsměvem Vlasta Kordová.

Stipendijní program Jan Patočka Fellowships rakouského Institutu für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni si klade za cíl podporovat vědce humanitních a sociálních oborů v jejich výzkumu. Institut, který byl založen téměř před čtyřmi dekádami s cílem rozvíjet intelektuální výměnu mezi Západem a Východem, v současné době umožňuje vědcům z celého světa předkládat nová výzkumná témata celospolečenského významu, čímž přispívá k otevírání diskusí, mezinárodní interakci vědeckých otázek, hledání paralel a nových perspektiv.

„Domnívám se, že historie, možná více než jakákoliv jiná společenskovědní disciplína, má obrovský potenciál k tomu, aby napomáhala k poznávání a orientaci v současném světě, státě, společnosti. Úkolem historiků moderních dějin by dnes, více než kdykoliv jindy, mělo být hledání nových perspektiv a utváření takových témat, jež nebudou založena pouze na vymezování se vůči komunistické minulosti nebo hledání nepodstatných nepřesností předchozího výzkumu, ale budou napomáhat k pochopení současnosti. Návrh mého projektu, který IWM přijal, tomuto konceptu odpovídá. Vznikl přímo pro účely stáže, ale souvisí také s tématem mé disertační práce (Nacistický represivní protipartyzánský aparát tzv. „Bandenbekämpfung“). Na základě dosavadního výzkumu druhé světové války se mi otevřelo rozsáhlé, a do jisté míry kontroverzní téma, které zasahuje do větší či menší míry všechny postkomunistické země. V projektu usiluji o to poukázat na revizi historiografie 20. století po rozpadu Východního bloku. Zejména se zabývám změnami, které toto nové psaní historie přineslo do nahlížení 2. světové války,“ představuje úspěšné téma Vlasta Kordová.

„Filozofická fakulta nadšeně podporuje internacionální aktivity svých doktorandů a získání tohoto stipendia považujeme za velký úspěch i v mezinárodním měřítku,“ říká děkanka FF UJEP profesorka Michaela Hrubá.

Jana Kasaničová