Stávající kanalizační řad v Žižkově ulici je z betonu vejčitého profilu 500/750. Kanalizace byla postavena v roce 1925, je zakončená výustí UL 16 do vodního toku Bílina. 

Odpadní vody odcházejí bez přečištění přímo do recipientu a z hlediska legislativy jde o nežádoucí stav, proto rozhodla SVS o vybudování kanalizace v celkové délce 182,50 metrů.

Předmětem stavby je odstranění kanalizační výusti UL16, kterou jsou odváděny splaškové i dešťové vody z povodí stoky. Na betonové vejčité stoce 500/750 bude osazena revizní šachta s přepadovou hranou, která podchytí splaškové vody, které budou odvedeny do nové čerpací stanice odpadních vod, ze které budou odpadní vody čerpány výtlakem do stávající gravitační kanalizace v Hostovické ulici, která je zakončena na ČOV Neštěmice. Dešťové vody budou odtékat přes přepadovou hranu nové šachty Š1 stávající stokou do stávající výustě UL16 a řeky Bíliny.

Bude postavena jednokomorová ČSOV s kapacitou 4,7 l/s, do které budou přes revizní šachtu Š1 přitékat odpadní vody z povodí stávající stoky. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena 27. dubna 2020 výkopem sond, termín dokončení stavby je do 31. srpna 2020.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 81,6 mil. korun bez DPH.

Jiří Hladík, SVS