Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století. Spojil vědce z Historického ústavu Akademie věd ČR, Fakulty stavební ČVUT, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také právě z UJEP. Konkrétně se jedná o Jana D. Bláhu a Silvii R. Kučerovou.

 Jak už z názvu ceny vyplývá, nový průvodce na cestách českými dějinami, zejména minulého století, zaujal svojí mimořádností a inovativností. Osvědčený autorský tým, ověnčený již cenami AV ČR a Magnesia Litera za Akademický atlas českých dějin z roku 2014, si pro tvorbu oceněného atlasu záměrně nevybral prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat charakteristické pro 20. století.

 „Vzhledem k náročnosti zpracování tak komplexního historického období, jakým právě 20. století bezesporu bylo, jsme, mimo jiné, garantovali přesah geografie do dalších oblastí přírodních i společenských věd,“ vysvětluje docent Bláha z PřF UJEP.

 Přístup autorů ke zpracování atlasu byl ovlivněn hned několika důležitými aspekty:

-    20. století bylo obdobím naplněným děním, které se prolíná do současnosti, a je vnímáno jako součást historické a kolektivní paměti,

-    některé významné poznatky nebylo možné zpracovat kartografickou metodou z důvodu možnosti vzniku nevyváženosti pokrytí tematickým obsahem, a to nejen s ohledem na nedostatek relativně přesných topografických údajů vyplývajících z výzkumu historických zdrojů, ale také kvůli jejich roztříštěnosti a nesourodosti,

- pojetím hierarchizace (stupeň důležitosti, nadřazenost/podřazenost), kategorizace a zevšeobecnění údajů pro potřeby map malých měřítek,

-    znázorněním hranic území a jejich proměn v dílčích časových meznících společně na jedné komplexní mapě (autorský tým byl limitován rozměry tištěného atlasu a s nimi souvisejícími měřítky jednotlivých map).

 

„Osobně jsem se podílel na přípravě koncepce atlasu a metodickém vedení kolektivu, autorsky pak na několika mapách a textech, nicméně s kolegy jsme měli v obecné rovině i podíl na výběru fotografií,“ říká Jan Daniel Bláha a doktorka Silvie Rita Kučerová ho doplňuje: „Zejména u výběru vizuálního materiálu je důležité, aby nebyl jen pouhou ilustrací, ale měl i obsahový a didaktický potenciál. Autorsky jsme řešili především část věnovanou poutním místům.“

 Každý příběh má množství svých „perliček“ a jiné to není ani v tomto případě pro akademika UJEP. „Na Akademický atlas českých dějin jsem v roce 2014 napsal mezi recenzemi výjimečně ne zcela pozitivní reakci, takže mě pro nový atlas pozvali do týmu. Kritika je dobré mít ve svých řadách,“ vzpomíná s úsměvem Bláha.

 V současné době je připravována digitální online verze atlasu v české a anglické jazykové mutaci, která přinese, díky své digitální povaze, také dynamické mapy. Zájemci se na ni mohou těšit na podzim 2020.

 Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století předkládá vybrané kartograficky ztvárněné historické události, které stále oslovují odbornou i širší laickou veřejnost, ale i témata dosud nezpracovaná. Nabízí pohled na dějinný vývoj v čase a prostoru tak, jak jej umožňují tištěné (analogové) analytické i komplexní mapy, s určitou mírou statičnosti, ale zároveň s předností stability tištěných médií oproti internetovým. Vznikl v rámci projektu Český historický atlas podpořeného Ministerstvem kultury ČR, jehož nositeli jsou Historický ústav AV ČR a ČVUT v Praze.

Jana Kasaničová