Proto finanční úřad upozorňuje, že solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob bylo zavedeno do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů od 1. 1. 2013.

„Nyní přichází čas, kdy v této souvislosti vzniká povinnost podat daňové přiznání za zdaňovací období roku 2013 a nezáleží přitom na tom, zda se jedná o podnikatele či o zaměstnance," uvedl tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Ústecký kraj Jiří Kotous.

Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob činí 7 procent a vypočítá se z „nadlimitního příjmu".

Kdy dojde ke zvýšení daně

Ke zvýšení daně dojde jen tehdy, pokud ve zdaňovacím období součet příjmů ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti přesáhne v tomto období 48 násobek průměrné mzdy stanovené dle zákona, tj. 1 242 432 korun. Způsob výpočtu daně je upraven ve formuláři daňového přiznání.

„Pokud se týká zaměstnanců, povinnost podat daňové přiznání mají nově i ti zaměstnanci, jejichž hrubý měsíční příjem je 103 536 Kč a více (1/12 ročního limitu), a to i když stanovenou částku obdrželi pouze v jednom jediném měsíci," zdůraznil Kotous.

Pozor na odměny a odstupné

„Nejčastějším příkladem překročení hranice 103 536 Kč (čtyřnásobek průměrné mzdy) je vyplacení odměn či vyplacení odstupného při odchodu ze zaměstnání. Do základu daně se započítávají všechny zdanitelné příjmy, tedy i například 1 procento z ceny bezplatně poskytnutého vozidla ke služebním i soukromým účelům", dodává tiskový mluvčí.

Letos poprvé proto nemůže zaměstnavatel za své zaměstnance provést roční zúčtování záloh, pokud byla hranice alespoň v jednom měsíci překročena.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2013 je nejpozději do 1. dubna 2014. Ke stejnému datu je i daň z příjmů splatná. Má-li poplatník daňového poradce nebo povinný audit, pak postačí podat daňové přiznání a daňovou povinnost uhradit do 1. července 2014.

Kotous upozorňuje na pokutu za opožděné podání daňového přiznání, která se může pohybovat v rozsahu od 200 do 300 000 Kč. Pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení a je vypočítána z celkové výše stanovené daně, tzn. v případě příjmů ze závislé činnosti bez zohlednění již sražených záloh plátcem daně (zaměstnavatelem).