Ve svém předvolebním seriálu se Deník lídrů kandidujících politických subjektů dotazuje, jaká mají stanoviska, či jak by řešili nejpalčivější problémy obyvatel Ústeckého kraje.

Po nezaměstnanosti, stavbě elektrárny u Úžína, či možném posunutí limitů těžby hnědého uhlí, je to také otázka nechvalně proslulých ghett a problému zneužívání sociálních dávek. Proto se lídrů ptáme:

Koncentrace nepřizpůsobivé populace v ghettech přináší problémy. Jak je chcete řešit a pomoci tak samotným nepřizpůsobivým i lidem v jejich okolí?

KSČM
Oldřich Bubeníček

Stát dává do různých programů dost peněz, ale výsledky jsou nulové. Tyto lokality jsou často mimo dosah úřadů. Pokud se má něco změnit, je třeba zvýšit vzdělanost těchto lidí. Nelze žít jen ze sociálních dávek, musí se za ně také státu něco vrátit.

SNK – Evropští demokraté
Petr Medáček

To není věcí krajského zastupitelstva. Ale jsem pro vytvoření legislativy, ukládající žadateli o dávku povinnost odpracovat určitý počet hodin veřejně prospěšných prací. Sociální dávky by se pak měly vyplácet účelově a podmíněně v souvislosti s dodržováním povinné školní docházky.

Severočeši.cz
Hana Jeníčková

Všelék neexistuje. Neustálou komunikací, využitím spolupráce s úřadem práce vzhledem k zaměstnanosti, vytvářením pracovních možností a aktivním zapojením lidí z komunity. Prevencí všeho druhu s upřednostněním práce s dětmi, vytěžováním jejich volného času.

Masarykova demokratická strana
Anna Kodysová

Bez ohledu na to, jaké barvy, rasy či vyznání kdo je, trvám na užívání „stejného metru“. Máme zákony a ty je třeba dodržovat. Chovat se slušně, čistotně, nezneužívat to či ono, nekrást. Zpřísnit tresty. Více používat veřejně prospěšné práce.

Strana zelených
Petr Klepiš

Klíčovými slovy jsou práce a vzdělání. Zmíněné problémy úzce souvisí se vzdělaností a socioekonomickou strukturou kraje. V ohniscích sociálních problémů je nutné nabídnout sociálně slabým adekvátní práci a současně zamezit zneužívání sociálních dávek. Například institutem zvláštního příjemce.

Strana zdravého rozumu
Petr Fišer

Každý občan by měl dodržovat určité normy chování. Proč donekonečna pomáhat někomu, kdo nedodržuje žádná pravidla, vyhlášky, ani zákony. Proti takovým občanům, místo poskytování výhod, je potřeba v rámci zákona a za pomoci policie zavést tvrdé restrikce. Je potřeba pomoci lidem v okolí, aby jim nepřizpůsobiví občané neztrpčovali život.

SPR–RSČ
Pavel Bělohlávek

Na všechny používat stejný metr, bez ohledu na rasu a barvu pleti. Vzdělávat je hezké, ale to musí sami chtít. Je třeba zamezit zneužívání sociálních dávek. Pokud si nenajde během roku práci, nebo ji odmítne, tak mu zastavit vyplácení.

Dohoda pro Ústecký kraj
Roman Dráb

Myslím si, že otázka nepřizpůsobivé populace a problémů z toho vyplývajících, je téměř nesmyslná. Jak chcete pomoci někomu, kdo evidentně o Vaši pomoc nestojí? Vždyť jeden každý jedinec v naší společnosti je osobností a má tedy právo na takový život (podotýkám bez omezování), jaký si vytvoří a především jaký mu umožní naše, této problematice nepřizpůsobené, zákony především v oblasti sociální politiky.

Balbínova poetická strana
Martin Ryba

Problém nebo spíše jinakost těchto lidí je v tom, že neznají slovo „zítra“. Pomoc by měla spočívat v tom, nedávat těmto lidem „ryby“, ale naučit je ty „ryby“ chytat. Rozhodně nepomůže zřizování ghett, natož vznik jakýchkoliv gard, které situaci v krizových lokalitách jen vyhrocují.

Pravý Blok
Jaroslav Krejsa

Na nepřizpůsobivé populace v Předlicích, v litvínovském Janově nebo mosteckém Chanově bych poslal udělat pořádek Bronislava Schwarze, který má bohaté zkušenosti z Mostu a současně s tím bych se snažil navrhnout a přijmout zákon o domovském právu v podobném znění jako to bylo po 1. polovině 19. století, čímž bych pomohl oběma stranám.

Nespokojení občané!
Marie Kindermannová

Není to otázka čtyř let volebního období, ale opravdu závažný problém pro všechny, kteří mají tu smůlu, že žijí v jejich blízkosti. Je třeba vytvořit dlouhodobou koncepci, na které se bude podílet hlavně změna legislativy. Pro nejbližší období je třeba nepřizpůsobivé izolovat od ostatních, což při pravidelné kontrole městskou a posléze státní policií nebude problém.

ODS
Jiří Šulc

Jedinou cestou, jak tento problém vyřešit, je donutit lidi z těchto lokalit, aby začali pracovat, převzali tak zodpovědnost za svůj život a neparazitovali na těch, kteří chodí do práce a platí daně. Toho se dá docílit například zavedením elektronických dávek ve formě čipových karet, které by plnily podobnou funkci, jako poukázky. Smyslem je donutit příjemce dávek, aby je užívali k tomu, k čemu jsou určeny.

ČSSD
Jaroslav Foldyna

Myslím, že řešení problémů nepřizpůsobivých komunit je v nastolení srozumitelných pravidel. Pakliže jsou pravidla nastolena, je třeba jejich dodržování vyžadovat. To platí na obou stranách. Lidé musí pocítit, že demokracie má své hranice, ty začínají i končí tam, kde začíná či končí demokracie druhého. Šanci můžeme, ba musíme, nabízet pouze tam, kde je o ni zájem.

Dělnická strana
Jiří Štěpánek

Dělnická strana dokázala, že naslouchá hlasům občanů, když na žádost cikánskými gangy šikanovaných občanů z Janova vyslala na sídliště hlídky, jež čelily útokům cikánských mafiánů za nečinného přihlížení mnohých zkorumpovaných policistů. Cikáni musí dodržovat zákony této země. Slušný občan musí mít zastání a ochranu. Dnes cikáni mluví jen o svých právech. Přidáme jim povinnosti.

Konzervativní koalice
Petr Žák

Změna policejního zákona a zákona o MP, zřízení okrskových oddělení, zavedení domovského práva. Náš dosavadní zákon je dostačující, jen je třeba ho řádně využít. Odebrání sociálních dávek rodičům, kteří neplní své rodičovské povinnosti, udělení zvláštních pravomocí samosoudcům a řešit přestupky a trestné činy okamžitě, zpřísnit tresty pro mladistvé a rodiče, kteří je k tomu nabádají.

Evropská strana důstojného stáří
Jiří Vrzala

Řešení je dlouhodobé a musí mít jasná pravidla. Ti, kteří budou schopni s naší pomocí svůj stav řešit, těm je třeba poskytnout všeobecně podporu. Znamená to řešit individuálně otázky pracovních příležitostí, rekvalifikace, bydlení, jejich oddlužení, a další. Řešení musí být individuální. Zbyde skupina, která nepřistoupí na žádná pravidla. Zde je na místě si jasně říci, že humanismus má své meze.

SZSP
Jan Nebáznivý

Dlouhodobé řešení vidíme ve výchově dětí. Od základních hygienických návyků ve školce, přes důraz na pravidelnou školní docházku, která jim později umožní najít práci. K tomu jsou nutné nízké počty dětí ve třídách, podpora sociálních a terénních pracovníků a motivační systém pro rodiče. Současně nelze rezignovat na kontrolu oprávněnosti vyplácení sociálních dávek a boj proti jejich zneužívání.

Anketu připravili: Janni Vorlíček, Martina Seewaldová, Radek Nohl, fotografie poskytli kandidáti.