V současné době Knihovna Muzea města Ústí nad Labem spravuje fond regionálních tisků, která obsahuje literaturu od počátku 19. století vztahující se tematicky k Ústí nad Labem a okolí.

V současné době čítá tato sbírka cca 5000 výtisků knih, časopisů, sborníků, výstavních katalogů, výročních zpráv apod. Další částí knihovny je takzvaná odborná knihovna, v níž je soustředěna základní literatura k hlavním sbírkovým a zájmovým okruhům muzea.

Knihovna muzea zahrnuje – kromě všeobecných encyklopedií a slovníků – knihy, časopisy a další materiály z oborů historie, archeologie, přírodních věd (rozsáhlý je fond např. geologické literatury), umění, vlastivědy a muzeologie bez ohledu na region.

Celkem má knihovna asi 33 tisíce svazků. Z toho téměř polovina je v německém jazyce. Zejména se jedná o literaturu vydanou do roku 1945. Samostatnou částí knihovny je sbírka starých tisků. Tuto sbírku tvoří 1500 svazků knih z období od 15. století do roku 1800. Jedná se převážně o díla psaná v německém nebo latinském jazyce, pouze 17 titulů je v češtině.

Většina této právnické, teologické, vědecké, ale i beletristické literatury pochází z 18. století. Několik svazků bylo ale vytištěno před rokem 1500 a jedná se tak o ceněné prvotisky neboli inkunábule.

Nejstarší knihou ve sbírce knihovny Muzea města Ústí je v současnosti latinské „Zrcadlo historie“ bratra Vincenta z kazatelského řádu dominikánů z roku 1473. Nejstarší česky psanou knihou je „Bible benátská“.

Autorka je pracovnicí Muzea města Ústí nad Labem