Letošek byl pro Martina Trefného, archeologa a ředitele Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, velmi plodný. Postoupil dál v průzkumu na kopci Sovice, v Doksanech odhalil pohřebiště náležející únětické kultuře a pozůstatky pravděpodobného valu před tamním klášterem.

Poslední střípek v mozaice archeologických nálezů pochází z lokality roudnického letiště, přesně z místa, kde nyní Ústecký kraj staví stanici Zdravotnické záchranné služby. Při zemních pracích stavbaři narazili na zahloubený archeologický objekt, skrytý pod betonovým přetahem, jenž byl pozůstatkem předchozí stavební činnosti, která nebyla nahlášená.

„Po začištění jsme odkryli kousky železa, ve kterých byly zbytky dřeva. Hned nám bylo jasné, že se jedná o archaický materiál. Při postupném výběru jsme nacházeli další zlomky železných předmětů, drobných bronzů a keramiky. Před dosažením dna byl odhalen jeden artefakt, který naznačil, o co vlastně půjde. Jednalo se o obruč s kousky dřeva a hřeby, které ji připevňovaly k jádru. Tak vypadají kola vozů z doby halštatské ze 7. a z první poloviny 6. století před Kristem, tedy z období starší doby železné. Tyto vozy byly přidávány do hrobů tehdejší vládnoucí elity. Hrob obsahoval 22 kompletních keramických nádob, z toho 2 velké zásobnice, které ležely u nohou zemřelého. Dále zbytky koňského postroje, tedy nejrůznější kroužky, cvočky, svorky, ozdobné plíšky a závěsky a zbytky 3 kol včetně zachovalých dřevěných prvků," popsal Martin Trefný.

Zajímavým nálezem v patrně knížecím hrobu byl také nález zlaté spirálky. Je to určitá vzácnost, protože Podřipsko, které se nachází v takzvané bylanské kultuře, bylo objeveno jen pět bohatých knížecích hrobů, které obsahovaly milodary ze zlata.

„Díky tomuto nálezu jsme se ocitli v exkluzivní skupině nálezů. Bohužel, v hrobu jsme nalezli jen několik zbytků pohřbeného jedince. Domnívám se, že byl hrob v minulosti vykraden, a to buď ze snahy zneuctít mrtvého, nebo za účelem získání cenných artefaktů," sdělil archeolog.

Další lokalita bylanské kultury se nachází u Straškova, kde byly nalezeny podobné hroby. „Lze předpokládat, že na zhruba dvoukilometrové rovině mezi oběma sídly se v minulosti mohla rozkládat velká nekropole, pohřebiště této kultury. U roudnického letiště byly ve 30. letech minulého století objeveny hroby z období stěhování národů. Mezi tehdejšími a současnými nálezy je rozdíl zhruba 1 200 let," dodal Martin Trefný.