Předmětem rekonstrukce vodovodu je celkem pět úseků vodovodních řadů, které jsou poruchové, vykazují inkrustaci, silnou korozi, praskliny, perforaci stěn, lomy a deformace. Ve všech úsecích se jedná o nezokruhovanou síť, tudíž při poruše dochází k vyřazení celého řadu.
Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na pět úseků.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 2. října 2020. Vlastní práce začaly v říjnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději 6 měsíců od předání staveniště, tj. do 2. dubna 2021.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2020 naplánovala celkem 14 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 218,7 mil. korun bez DPH.

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: mapa.dopravniinfo.cz.