Krajský soud v Ústí nad Labem projednával minulý týden případ neplatiče alimentů K. V. (1977), který neuposlechl zákaz řízení motorového vozidla. Na začátku byl exekuční příkaz Exekutorského úřadu Liberec z července 2013, podle kterého mu bylo pozastaveno řidičské oprávnění.

Neplatič výživného nerespektuje zákaz

Zákaz řízení představoval sankci vůči K. V. chronickému neplatiči výživného. Je to způsob, jak lze vyvinout větší tlak, aby rodič zaplatil alimenty.

Okresní soud v Chomutově rozhodl, že nenašel právní podklad k tomu, aby neuposlechnutí rozhodnutí exekutora bylo u K. V. uznáno trestným činem.

Krajský soud ale vydal stanovisko, podle kterého mařit příkaz exekutora v tomto případě je trestné.

Okresní soud proto bude muset znovu projednat případ, kdy řidič K. V. byl přistižen letos 7. 4. ráno v Jirkově a 16. 4. dopoledne na silnici č. 568 u obce Střezov za volantem vozu Škoda Felicia, ačkoliv má vysloven zákaz řízení.

Nepodceňujte vydané rozhodnutí

Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci.

Podle ústeckého krajského soudu „pokud jde o pozastavení řidičského oprávnění, jedná se o specifické rozhodnutí soudního exekutora, které nachází svůj odraz v ust. § 71a odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb. Podle § 71a odst. 3 téhož předpisu dnem doručení exekučního příkazu se pozastavuje řidičské oprávnění…

Po dobu platnosti tohoto pozastavení držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla…"

Rozhodnutím ve formálním smyslu slova se rozumí například trestní rozsudek, rozhodnutí správního orgánu či soudní usnesení, ale je nutno vzít v potaz i význam termínu rozhodnutí ve správním řízení, která jsou nazvána jako výzva, příkaz, opatření a podobně.

Maření zákazu soudy řeší hlavně u vybodovaných řidičů.

„V soudní praxi byla tato otázka diskutována zejména v souvislosti s odnětím či pozbytím řidičského oprávnění u těch řidičů, kteří v bodovém hodnocení přesáhli hranici 12 bodů porušením povinností, které jim jsou uloženy příslušným právním předpisem," dodal k tomu soudce odvolacího ústeckého krajského soudu Jan Chocholatý.

Dostihne vás veřejná moc

Rozhodnutí exekutora, v důsledku kterého obviněný pozbyl možnost řídit motorová vozidla, je třeba respektovat, protože v případě vymáhání alimentů exekutor zastupuje orgán veřejné moci.

Pojem orgánu veřejné moci je používán až s novým trestním zákoníkem, který v obdobných souvislostech nahradil dříve používaný pojem státní orgán.

Obsah pojmu orgánů veřejné moci byl již opakovaně vymezen rozhodnutími Ústavního soudu České republiky, a podle těchto rozhodnutí jsou orgány veřejné moci takové orgány, které autoritativně rozhodují o právech a povinnostech subjektů (jako je řidič a neplatič alimentů K.V.), ať již přímo nebo zprostředkovaně.

Exekutor zastupuje oficiálně soud

V usnesení krajského soudu je dále uvedeno:

„Veřejná moc je státem vykonávána zejména prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, moci výkonné a moci soudní, a to za určitých podmínek i prostřednictvím dalších subjektů, kam patří i výkon příslušných rozhodnutí státem pověřeného soudního exekutora. (…) Výkon rozhodnutí soudních exekutorů je vykonatelný, vykonatelnost je garantována státem."

Krajský soud rovněž připomíná, že úkony činěné exekutorem v rámci jeho činnosti, jsou považovány za úkony soudu.

Obdobné postavení má totiž notář v řízení dědickém.

„Rozhodnutí exekutora učiněné formou exekučního příkazu je tak nutno brát jako rozhodnutí, kterým soudní exekutor může pozastavit řidičské oprávnění konkrétní osobě.

Jde o rozhodnutí postavené naroveň oznámení konkrétnímu řidiči, že dosáhl hranice 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů a v důsledku toho, nepodá-li námitky, pozbývá oprávnění k řízení vozidla," dodal Chocholatý.