„Stávající územní plán z roku 1996 už neodpovídá současným, natožpak budoucím potřebám města,“ odůvodnil potřebu pořízení nového plánu náměstek primátora Jan Řeřicha.

Už několik let zastupitelé takřka na každém svém zasedání projednávali žádosti o změnu územního plánu. V současnosti je tak doplněn už 37 změnami a stal se nepřehledným. Přitom magistrát eviduje dalších zhruba 40 žádostí.

Většinou jsou od majitelů pozemků, kteří si na nich chtějí postavit rodinné domky. Protože jsou ale podle územního plánu situovány v nezastavitelných územích, není to možné. Žádají proto o přeřazení těchto pozemků do zastavitelného území.

Dalším, či spíše tím nejhlavnějším důvodem je skutečnost, že nový stavební zákon z minulého roku omezil platnost stávajících územně plánovacích dokumentací. V případě ústeckého územního plánu je to do konce roku 2011. Do té doby tedy musí být nahrazen plánem novým.

Nebude to levná záležitost, magistrátní odbor územního plánování odhadl náklady na 20 až 30 milionů korun. Vysoká cena byla také v minulosti hlavním argumentem, proč město nezačalo pracovat na novém plánu dříve.

Požadovali to především opoziční komunisté a v minulých volebních obdobích i sociální demokraté. Pořizování dalších a dalších změn odmítali s tím, že územní plán není cárem papíru.

Dřívější primátor Petr Gandalovič i současný Jan Kubata oponovali, že ale není ani dogma. „Územní plán schválený před jedenácti lety vyhovoval tehdejším potřebám města. Ale jak se měnily společenské a ekonomické podmínky, město se rozvíjelo a dál rozvíjí, tak už neplní zcela svou funkci a může se stát i brzdou,“ řekl primátor.

Do schválení nového plánu už nebudou pořizovány žádné změny toho stávajícího. Již přijaté žádosti i ty, které ještě dojdou, budou předány pořizovateli, aby je, pokud to bude možné, zohlednil.

Zastupitelstvo včera také pověřilo Zdeňka Šťastného, aby se za zastupitele na zpracování nového plánu podílel.

Úzenmí plán

Stávající Územní plán sídelního útvaru Ústí nad Labem schválilo městské zastupitelstvo 26. září 1996.

Byl vyhlášen formou obecně závazné vyhlášky číslo 45/1996.

Do současné doby byl už doplněn 37 změnami, na 40 dalších žádostí ještě magistrát eviduje.

Pořizování dalších změn je v současné době už pozastaveno.

Statutární město Ústí se rozkládá na ploše 9 392 hektary a jeho správní obvod se skládá z 26 katastrálních území.