„Měly se sem vrátit přírodě blízké biotopy. Žádné rekultivační práce zde dříve prováděny nebyly. Revitalizace byly dokončeny v roce 2005, následovala pěstební péče. Celkem to stálo 15 milionů korun, z toho dotace ze SFŽP činila 4,3 milionu,“ uvedl Jiří Rous, který se na revitalizaci podílel.

„Během výstavby hřiště byly odstraněny původní porosty, které měly být součástí rekultivace. Zavezen byl i původní mokřad navazující na vodní plochu,“ pokračoval Rous.

„Došlo k likvidaci větší části původního a nově samovolně vytvořeného biotopu, jako jsou trávní porost, mělké strouhy s vodou a porostem orobince, tůně a podobně. Tím pádem i k přímé likvidaci zvláště chráněných druhů obratlovců, třeba silně ohrožené ještěrky obecné a mnoha dalších,“ informoval Rous.

Podle vedoucí správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří Markéty Peřinové investor požádal CHKO České středohoří v červnu 2006 o vydání výjimky ze zákazů u těchto zvláště chráněných druhů čolek obecný, ještěrka obecná, bekasina otavní, skokan skřehotavý. „Důvodem žádosti byla podle něj sanace zahořelé uhelné sloje.“

CHKO ovšem po prověření žádosti zjistila, že pravým důvodem žádosti je výstavba golfového hřiště. Sanace sloje byla pouze přípravou území. Výjimku ze zákazů tedy nepovolila, neboť záměr výstavby nesplňoval podmínky pro udělení výjimek. „Ani ho nelze označit za veřejný záměr významně převažující nad veřejným zájmem ochrany přírody v lokalitě, neboť je díky svému charakteru v rozporu s potřebami druhů zde žijících,“ uvedla Peřinová.

„Zjistili jsme také, že investor některé práce, jako terénní úpravy, kácení dřevin, instalaci zábran kolem tůněk, které neumožňují přirozený vývoj obojživelníků, provedl již před podáním žádosti anebo hned poté,“ pokračovala Peřinová.

Podle ní tím nedovoleně zasahoval do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů a nejenom těch, na které požádal o výjimku, neboť na místě byli zaznamenáni další. To bylo kvalifikováno jako porušení zákona o ochraně přírody a krajiny. Proto jsme dali ČIŽP v červenci 2006 podnět k prošetření.“

Podle Peřinové jsou zásahy v lokalitě nevratné. „Vše je navíc komplikováno dalšími aktivitami v okolí, které by jinak mohlo potencionálně plnit roli náhradních stanovišť,“ dodala Peřinová.

Za to prý měl být investor hřiště CZ Golf Investment od ČIŽP pokutován. Pokuta prozatím není pravomocná. Předseda představenstva CZ Golf Investment Petr Lepša potvrdil, že firma pokutu skutečně dostala. „Její výše je 1, 4 milionu korun. Ačkoliv si myslíme, že zákon platí pro každého stejně, máme pocit, že výše pokuty není adekvátní. Prozatím o tom vedeme jednání a chceme se proti ní odvolat.“