Na 120 vědců ze 7 zemí světa se tu bude zabývat lingvistickými a literárněvědnými otázkami. Kromě Čechů zde bude možné během následujících dvou dnů potkat jazykovědce ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Švédska a také Egypta.

Konference Ty, já a oni v jazyce a v literatuře patří do řady tematických konferencí. „Ty pořádá naše katedra bohemistiky pravidelně každé dva roky už od roku 1994," uvedla tisková mluvčí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Jana Šiková.

Hlavním námětem letošní konference je otázka vztahů a z nich vyplývajících způsobů komunikace. „K tomuto problému se vztahuje značná část literární tvorby, ať již zobrazuje vzájemné vztahy jednotlivců, případně jednotlivců v rámci skupin nebo různých skupin," vysvětlil tajemník konference Patrik Mitter.

Jazykovědci se budou problematikou komunikace zaobírat z hlediska její proměnlivosti v čase, měnící se mentality i žánrových pravidel. Referáty přednášejících přitom budou vycházet z poznatků získaných přímo ve školské praxi.

Odráží se v nich vztahy mezi učitelem, žáky a probíranou látkou s důrazem na vyučování mateřského jazyka a literatury, případně jazyků cizích. Mnozí jazykovědci z akademické půdy totiž zasvětili část své profesní dráhy působení na základních a středních školách.

„Právě takto zaměřené referáty činí naši mezinárodní konferenci podnětnou a přínosnou i pro ostatní učitele, ze základních a středních škol, obzvláště pak pro učitele českého jazyka a literatury i cizích jazyků,“ dodal Mitter.

Mezinárodní konference o jazykovědě, literární vědě a výuce jazyků se koná v prostorách pedagogické fakulty. Přivítání jejích účastníků organizátoři připravili do velké auly v přízemí. Jednotlivé sekce se pak přesunuly do vyšších pater budovy a vybraných učeben.

Je to již devátá konference podobného zaměření, jíž katedra bohemistiky pořádá. Přičemž téma konference je vždy voleno tak, aby se jí mohli zúčastnit jak jazykovědci, tak i literární vědci. „Tím jsou naše konference charakteristické a také jediné svého druhu v republice,“ upozornil odborný garant konference, profesorka Marie Čechová.

Setkání jazykovědců skončí zítra odpoledne. „Z této konference zamýšlíme vydat sborník v tištěné a elektronické podobě s normou ISBN,“ uzavřel tajemník konference Mitter.