Úřady i instituce, které se ovzduším zabývají, proto musí přijmou několik opatření, jež mají občany varovat třeba před smogem.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) za to může například už jen samotné ochlazování. „Lidé začínají přitápět. Kvůli tomu přibývá emisí, které jinak mimo zimu ovzduší nezatěžují,“ vysvětloval Jan Abraham, vedoucí oddělení ochrany čistoty ovzduší, pobočka ČHMÚ v Ústí nad Labem. „V zimním období také častěji nastávají inverzní situace, kdy se chladný vzduch drží při zemi. Tak se zhoršují rozptylové podmínky a to bývá většinou i příčinou vyšších koncentrací emisí. Samozřejmě taková situace nastat nemusí.“

Ústav přirozeně koncentrace emisí monitoruje stanicemi AIM. Výsledky měření jsou volně dostupné na internetu.
Ze zákona o ochraně ovzduší pak v případě naměření vyšších koncentrací začne fungovat smogový výstražný systém. „V rámci systému vydáváme upozornění. Dostávají je do rukou úřady i veřejnost. Upozornění jsou vydávána jak prostřednictvím sdělovacích prostředků, tak za pomoci vybraných e–mailů, jsou samozřejmě i na internetu,“ dodal Abraham.

Město Ústí nad Labem je pro období se zhoršenými rozptylovými podmínkami připraveno provádět několik opatření.
Například bude vydávat nejen signály a upozornění při překročení průměrných koncentrací znečišťujících látek oxidů síry, dusíku a polétavého prachu. „V souladu s městským regulačním řádem budeme zajišťovat i regulaci zvláště velkých zdrojů znečišťování ovzduší při překročení imisních limitů,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Jan Zadražil z ústeckého magistrátu.
Toto opatření vychází z vyhlášky číslo 553/2002. Tou jsou totiž stanoveny hodnoty imisních limitů znečišťujících látek, včetně seznamu stacionárních zdrojů znečištění podléhajících regulaci v období se zhoršenými klimatickými podmínkami.
Město je podle Zadražila připraveno i ke zvýšené kontrole nejrůznějších malých zdrojů znečišťování ovzduší, jako jsou drobné provozovny, kotelny do výkonu 0,2 MW a podobně, jejichž kontrola je v jeho pravomoci.

Zároveň bude vznášet požadavky na kontrolu a případné stanovení opatření u velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší, jejichž kontrola je v kompetenci České inspekce životního prostředí (ČIŽP) nebo krajského úřadu.
Ústí nad Labem také průběžně uplatňuje požadavky Místního programu ke snižování emisí tuhých znečišťujících látek, což jsou třeba prachové částice, oxidu siřičitého, oxidů dusíku a dalších. „Tyto požadavky mají na území města zajistit, aby čistota ovzduší byla udržována na úrovni odpovídající zákonu 86/2002 o ochraně ovzduší,“ dodal Zadražil.

ČIŽP minulý rok řešila více jak dvě desítky případů, kdy byly porušeny zákonem dané imisní limity. „Pokud zjistíme, že je zdroj emisí v nesouladu s předpisem, ukládáme sankci a samozřejmě nápravu automaticky. V poslední době jsme uložili 250 tisícovou pokutu za znečištění ovzduší,“ uvedl Jaroslav Hájek z oddělení ochrany ovzduší ústeckého inspektorátu ČIŽP.
Hygienici zase upozorňují, že se smogem se blíží chřipková sezóna a období respiračních onemocnění. „I když je to těžké, doporučuji vystavovat se smogu co možná nejméně, omezit například i větrání. Také kvůli chřipce i onemocnění dýchacích cest je vhodné posilovat organismus vitamíny,“ doporučil ředitel ústecké Krajské hygienické stanice Josef Trmal.