Ta byla zaměřena na Euroregion Elbe/Labe a zejména na česko-saskou spolupráci a vzájemnou výměnu informací.

Akce se konala ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí n. L. a celkem se zúčastnilo přes třicet studentů chemnitzké univerzity (převážně oboru Evropská studia) a studentů UJEP.

Studenti se seznámili s Euroregionem Elbe/Labe (EEL), byly jim nastíněny a vysvětleny hlavní úkoly a náplň práce obou sekretariátů EEL. Tyto informace doplnil M. Jeřábek z katedry geografie, který hovořil o projektech řešených na území euroregionu a prostředcích na jejich financování. Význam přírody a památek pro přeshraniční poznávání představila poté projektová manažerka Blanka Pohajdová.

Stěžejním bodem programu byl česko-německý seminář na téma „Euroregion a přeshraniční spolupráce“.

„Čeští i němečtí studenti byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se zabývali ochranou životního prostředí, cestovním ruchem a spoluprací v oblasti hospodářství a vzdělání na území euroregionu. Ve skupinách se postupně měnili, takže se každý vždy mohl vyjádřit ke všem tématům. Na závěr semináře proběhla prezentace výsledků, kde studenti představili nejdůležitější informace včetně návrhů a doporučení, jak by mohla do budoucna česko-německá spolupráce fungovat ještě lépe,“ uvedla pro Deník Blanka Pohajdová.

Odborný program byl doplněn exkurzemi, studenti navštívili lom Vršany v Mostecké pánvi, kde si prohlédli samotnou těžbu i řešení jejích následků.

Nechyběla samozřejmě také prohlídka Ústí nad Labem, které studentům z Chemnitz z historického pohledu přiblížila K. Kaiserová z katedry historie FF.

Celá akce, především na základě reakcí jednotlivých účastníků, splnila očekávání a přispěla ke vzájemnému česko-německému porozumění, což je v pohraničí velmi důležitý aspekt k navázání užší spolupráce.

V souvislosti s projektem Česko-saská vysokoškolská iniciativa se bude ve dnech 28. - 29. května konat již třetí ročník setkání českých absolventů v Chemnitz.

Celá akce bude zaměřena na studenty, kteří v minulosti studovali na Technické univerzitě v Chemnitz a rádi si připomenou studentské časy a prostředí na univerzitě i v jejím okolí.

Projekt ČSVI podporuje závěrečné práce vysokoškolského studia, které se orientují na česko-saskou problematiku. Na prvním jednání posuzovatelů z TU Chemnitz, UJEP v Ústí n. L. a ZČU v Plzni závěrem dubna bylo hodnotící komisí posuzováno celkem osm prací.

Nutno podotknout, že úroveň žádostí – vzhledem k počáteční fázi této aktivity – byla poměrně rozdílná. Komise zodpovědně zhodnotila předložené žádosti, až na jedinou výjimku je všechny podpořila, nicméně vesměs se sníženým rozpočtem (z celkové částky 20 000 eur nyní přidělila zhruba pětinu).

Obsahové zaměření prací se orientuje do humanitních věd, a to především historie, germanistiky a lingvistiky.

Pro představu dalšími vybranými tématy jsou: výuka cizího jazyka v Sasku a evropská jazyková politika, analýza mincovních depotů pocházejících z období tzv. česko-míšeňské mincovní unie (1225 - 1260), specifika krušnohorského nářečí, vzájemný obraz (vnímání) Čechů a Němců před a po roce 1989, empirický výzkum dřívějších příslušníků církve husitské po II. světové válce, výuka jazyků v rámci alternativního chemnitzského školního modelu.

Předpokládá se, že práce po jejich obhájení budou vydány s podporou ČSVI a stanou se mimo jiné součástí Česko-–saské odborné knihovny při Technické univerzitě v Chemnitz.