Jan Jehlík:
„Mohlo to dopadnout hůře. Nicméně obchodní centrum tohoto typu a této velikosti do centra města nepatří. Forum je otevřené jen z jedné strany a vytváří svůj vlastní svět. K ulici Malá Hradební se staví zády, a tak významně oslabuje její městský charakter.“

Jan Zeman:
„Z funkčního hlediska se jedná o dobrou koncepci, která rozšiřuje centrum Ústí, ačkoliv nebylo akceptováno blokové řešení původního města. Výhodou je určitě kapacitní parkoviště. Z hlediska architektonického se jedná o běžné řešení. Kladem je zakomponování kostela do celkového řešení obchodního centra včetně zachování pohledu na šikmou věž kostela, kde se uplatňuje její vychýlení. Zápor vidím naopak v předsunutí bloku obchodního centra před čáru zástavby mezi sousedními kostely. Dalším záporem je nedořešená plocha mezi obchodním centrem a obchodním domem Labe. Zvláště pak typ a umístění laviček.“

Matěj Páral:
„Zásadní problém je sloučení bloků a nedodržení městské zástavby. Forum má čtyři kostky, které měly být od sebe oddělené. Architekt podlehl komerčnímu tlaku, kde je typické pro obchodní centrum projít jej suchou nohou.“

Zdeněk Havlík:
Z mého pohledu se jedná se o hmotnou blokovou zástavbu v centru města, tedy v prostotu jehož řešení bylo fukčně i prostorově regulováno platnou nadřazenou územně plánovací dokumentací - regulačním plánem. Stavba FORA, jakkoli drží ve své jižní partii historickou stavební čáru stanovené hmotové regulativy neplní v daném oboru parcelace, v členění bloku. To má za následek, zvláště v uplatnění fasády do Malé hradební, ztrátu měřítka, dílčí hmotové skladby a poměrů, které bychom v centru města očekávali.

Původní regulační předpis architekta Kouckého také rigorózně udával výšku římsy na této jižní fasádě, takové zadání bylo správné a mělo být, podle mého názoru, dodrženo. Ostatní soudobé stavby tyto podmínky respektují a jejich hmotové uplatnění v centru je pokornější…Pozitivně hodnotím parter v severní části zástavby, který fuguje poměrně dobře, respektuje (oproti někdejší tržnici) kostel Nanebevzetí Panny Marie a parametry moderní městské zástavby má…

Domnívám se, ovšem, že měli autoři konceptu lépe vnímat toto naše městské prostředí,jeho specifika a historický kontext, mohli se pokusit lépe odolávat tlaku developera - měli najít ducha tohoto místa. Návrh měl být, vzhledem ke svému významu, podroben širší odborné kontrole. Od autorů bych očekával snahu větší důraz na dodržení původního konceptu. Evidentní spory a kontroverze se stavbou spojené by se nad "ústeckým FÓREM" pak nemusely vznášet…