Proč jste tak spěchal s podpisem na koupi pozemku k solární elektrárně a proč jste nejprve nepožádal zastupitele o souhlas s koupí?
Že jsem smlouvu včetně ceny za pozemek neprojednal se zastupiteli, je lež. Na stavbu elektrárny bylo vydáno stavební povolení. Jedním z dokladů byl souhlas dosavadního vlastníka se stavbou na cizím pozemku s tím, že smlouvu uzavřeme po projednání v ZO. Majitel ale v odvolací lhůtě změnil své rozhodnutí, požadoval smlouvu ihned a podal proti rozhodnutí odvolání s tím, že ho vezme zpět, dostane-li kupní smlouvu. Současně odmítl pozemek odprodat za odhadní cenu, která je cca 100,- Kč/m2 s tím, že požaduje cenu, za kterou pozemky prodává obec, tedy 250,- Kč. Protože nebyl čas na svolání zastupitelstva, požádal jsem všechny zastupitele o schůzku. Ti, kteří byli dostupní (sedm z jedenácti), vyslovili souhlas s uzavřením kupní smlouvy s tím, že bude předložena na následujícím jednání zastupitelstva. Tady jsem udělal chybu. Já, ale ani nikdo ze zúčastněných jsme si na předložení nevzpomněli. Tím se stalo, že předchozí schválení nebylo uvedeno v zápise. Toto, včetně kladného vyjádření všech zúčastněných, potvrdil i kontrolní výbor zastupitelstva. Zápis o tom předložil zastupitelstvu obce s návrhem na řešení, které zastupitelstvo přijalo.

Proč musela obec vracet dotace na zřízení Czech Pointu? Co se tady nepovedlo?
K výběru dodavatele zařízení ustavila obec komisi, která několikrát požadovala doplňující informace od potencionálních dodavatelů. Neuvědomil jsem si, jak čas letí a termín pořízení vybavení a zúčtování dotace jsme nestihli. Její použití po daném termínu by bylo porušením rozpočtové kázně, proto musela být vrácena.

Jak dlouho už obec řeší únik radioaktivity z bývalých těžebních šachet a proč tak dlouho?
Za mého působení ve funkci starosty nevím, že by problém úniku radioaktivity ze starých šachet byl někdy někým nastolen. Informace o tomto problému padla na zastupitelstvu dne 20.12. 2010 se závěrem, že obec zkontaktuje občany, kteří by mohli vědět, kde štoly jsou a pokud ano, následně bude problém řešit.

Lidé z Telnice si stěžovali, že nedostali nikdy odpovědi na dotazy, jež pokládali zastupitelstvu v Telnici, i písemně, proč?
Není pravdou, že by někdo nedostal na zastupitelstvu obce odpověď a už vůbec není pravdou, že by někdo předložil na jednání zastupitelstva písemně dotaz. Na vznesené dotazy bylo vždy odpovězeno. Pokud někdo tvrdí, že na zastupitelstvu podal písemný dotaz, ať předloží potvrzenou kopii o převzetí.

Proč nejsou k dispozici úplné zápisy ze zastupitelstva a proč je nepořádek i v další dokumentaci?
Každý zápis ze zastupitelstva je po zpracování ověřován zastupitelstvem určenými ověřovateli. Za celou dobu mého působení se stalo snad dvakrát, že ověřovatel vznesl námitku. V takovém případě bylo postupováno přesně dle litery Zákona o obcích. Nevím o tom, že by zápisy byly neúplné, že by z nich nebylo zřejmé, o čem a s jakým výsledkem se jednalo.

Víte, proč si na vás a vaše starostování teď telničtí zastupitelé tolik stěžují?
Těžko odpovědět. Asi neunesli skutečnost, že přestože proti naší kandidátce postavili čtyři své, naše získala většinu. Práce na tak malé obci visí z největší části na uvolněném starostovi. Všichni ostatní zastupitelé mají svá zaměstnání a obci se mohou věnovat v době, kdy už není možné někde něco vyřídit. Vezmu-li jen uplynulé volební období, zařizoval jsem investice za desítky milionů korun, včetně jejich získání. Myslím, že málokdo se může divit, že někdy člověku něco uteče. Ono je jednodušší pomlouvat a kritizovat, než přijít s nabídkou pomoci.