Domy čp. 248, 245, 244, 243 a 241 v Dlouhé ulici za Mírovým náměstím a současně s tím dělníci odstřelili i tři domy v ulici Velká Hradební proti domu kultury, čp. 1054, 1671 a 445.

Jednalo se o objekty v prostoru dnešní tzv. „vany“, tehdy bývalého krajského výboru KSČ, kam dnes do betonového monstra chodí do práce úředníci krajského úřadu.

Vedle rybárny

Odborník na trhací práce Petr Mikula ukazuje na výmluvné svědky – fotografie. „Na jedné fotografii můžete vidět na levé straně do geotextilií zahalený rohový objekt bývalé velmi známé rybárny v Dlouhé ulici, na pravé straně je vidět zahalený roh budovy dnešního finančního úřadu, tehdy ale dostavovaných Pozemních staveb,“ uvedl Mikula. Byly tím chráněny proti odstřelu.

Zadavatelem této akce byl tehdejší Národní výbor Ústí nad Labem. Likvidaci domů zajišťoval vaňovský závod ústeckých Vodohospodářských staveb a technickým vedoucím odstřelu byl tehdy dvaatřicetiletý Jaroslav Fila z podnikového ředitelství.

„Z vaňovských střelmistrů, kteří se na velkém demoličním díle podíleli, můžeme jmenovat třeba Ferdinanda Ostapenka, Rudolfa Víta, Annu Vítovou, Milana Pachmana a Jaroslava Dolanského,“ zavzpomínal Petr Mikula.

Přijely posily

Objem přípravných prací byl tak velký, že technický vedoucí odstřelu přizval i další střelmistry ze závodů v Děčíně a v Liberci, jmenovitě Jiřího Štrupla, Jana Kalouse, Ladislava Dostála, Michala Hřebíčka a Josefa Votrubu.“

V objektech bylo navrtáno 6972 vrtů o hloubkách 22 až 84 cm, jejich průměr byl 42 mm. Přípravné práce na demolici zahájila firma již v lednu.

Nižší objekty ve dvorních traktech museli dělníci předem zbořit strojně pomocí bagrů. U vysokých objektů střelmistři rozhodli o zboření odstřelem. Na bourání vysokých objektů pomocí strojů tehdy neexistovala žádná technika, k dispozici byly pouze lanové bagry a buldozery.

Ušetřili čas

Demolicí objektů pomocí trhavin tak firma mohla práce urychlit o tři měsíce.

Sutiny měly zmizet do prvomájových oslav roku 1979. Bylo to v době, kdy se špičky Ústí nad Labem zhlédly v kompletní přestavbě centra města. V novinách se tehdy psalo, že Ústí bylo prvním krajským městem, které spolu se stavbou sídlišť k tak velké přestavbě centra přistoupilo. Do jaké míry se to podařilo? Posuďte sami.

Střelmistr Mikula zdůraznil: „Z hlediska střelmistrovských prací šlo o velké sousto ve stísněném prostoru ve středu města. S vrtačkami vážícími až 30 kg jsme do převážně kamenných zdí vyvrtali díry. Do nich střelmistři „nabili“ 866 kilogramů plastické trhaviny Gelamon a poté zapojili téměř 7000 elektrických rozbušek .“

Rámy z pletiva

Objekty v nejbližším okolí - nově dostavované Pozemní stavby, dům kultury a domy v Pivovarské ulici – specializovaná firma ochránila proti zaprášení fasád tím, že je zahalila do geotextilií.

Na obvodové zdi „nabitých“ objektů raději dělníci připevnili rámy pletiva pro zachycení rozletu úlomků zdiva při odstřelu.

Poté už zazněly výstražné signály, ozvala se ohlušující rána a komíny demolovaných objektů si naposledy „zakouřily“. Trhavina vykonala své dílo a osm vysokých objektů v centru města navždy zmizelo.