„Považuji to za vážný problém, který nevyrobila tato vláda, to chci zdůraznit. Tento problém pochází z první poloviny minulého desetiletí, vznikl mimochodem za vlády sociální demokracie.“

Dále pak pokračuje: „Nechci říkat, zda máme, nebo nemáme účinné nástroje. Celá ta záležitost je několik let stará a my musíme prověřit jednotlivé smluvní svazky tam, kde vláda má možnost do nich účinně vstoupit v zájmu ochrany životního prostředí. Využijeme právní prostředky, které máme k dispozici.“

Toto vyjádření svědčí o naprosté neinformovanosti premiéra o příčinách dovozu ostravských kalů do severních Čech.

Celý problém dovozu a následného pálení kalů je způsoben postupem sanace ostravských lagun.

Tuto sanaci platí Vláda České republiky v čele s premiérem Nečasem a pan premiér bude až nyní hledat právní nástroje, aby zjistil, jaké má možnosti. Není pro tuto činnost pozdě?

Kdo jiný než premiér funkční vlády by měl učinit přítrž tomuto ekologickému i ekonomickému zločinu?

Přesun ostravských kalů do severních Čech si objednal státní podnik Diamo, jehož ředitele jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu Vlády České republiky a pan premiér není schopen mu nařídit, ať transport zastaví a místo toho říká, že bude prověřovat smluvní svazky?

To jistě není fundovaná reakce.

Je zcela na místě se otevřeně zeptat, v čím zájmu jedná premiér Nečas a ostatní úředníci, když za každý den, kdy jsou přesouvány ostravské kaly do severních Čech, inkasují soukromé firmy desítky milionů ze státního rozpočtu? Nejedná se o stejné firmy (Geosan Group, a.s.), pro které byl připraven premiérem Nečasem pozastavený ekotendr, nejedná se o satisfakci těchto společností?

Nelze vyloučit, že pan premiér je „pouze“ špatně informován. Podklady k jednání mu totiž připravuje sbor poradců, který je veden panem Římanem, ministrem průmyslu a obchodu v Topolánkově vládě, ve které zasedal ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Pan Říman tehdy podepsal, předložil a prosadil klíčové usnesení č.978 vlády z 23. července 2008, kde vláda na jeho návrh nařídila ministerstvu životního prostředí vydat souhlas, aby se z ostravských kalů začalo vyrábět palivo pro polský trh. V Polsku jej nechtějí, žádají jeho odvoz zpět a dokonce jej prohlašují za nebezpečný odpad, a tak jej státní podnik Diamo vozí za státní peníze do Litvínova.

V materiálu předloženém tehdejším ministrem Římanem se říká: Jestliže dokážeme z dřevních pilin, jakožto ostatního odpadu, přepracováním získat dřevěné peletky nebo dřevotřískové desky a ty pak prodat jako výrobek, jestliže dokážeme z elektrárenského popílku, který je odpadem, přepracováním s cementovými pojivy vyrobit základkovou směs, kterou ukládáme do důlních prostor jako výrobek, jsme schopni stejným postupem aplikovat a vysvětlit postup, kdy z odpadů lagun vyrobíme přepracováním (zavápněním a přidáním kvalitního černého uhlí) výrobek a tento jako palivo spálíme.

Přirovnání dřevěných pilin a popílku k ostravským kalům se závěrem, že z obojího lze vyrobit kvalitní výrobek, je naprosto diletantské, ale ve svém důsledku tragické!

O to je hroznější, že toto vyjádření podepíše a předloží Vládě České republiky ministr průmyslu a obchodu a Vláda České republiky tento diletantský materiál schválí. Každý normální člověk si uvědomuje rozdíl mezi karcinogenním odpadem z ostravských lagun a dřevěnými pilinami, ale Vláda České republiky nikoliv!

Hledání viníků nic nevyřeší, vždyť příslušný ředitel odboru, který připravoval zmíněný materiál pro ministra Římana v roce 2008, je stále ve funkci a řídí sanaci ostravských lagun.

Je třeba připomenout fakta:

- Dovoz kalů z Ostravy do severních Čech objednal a platí státní podnik Diamo, který je financován ze státního rozpočtu, premiér a vláda jistě může zasáhnout do řízení tohoto podniku, jistě může zarazit financování dovozu kalů a vést k odpovědnosti jeho vedení.

- Jakoukoliv změnu sanace Lagun Ostramo, tedy i dovoz ostravských kalů do severních Čech, schvaluje ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí, premiér a vláda jistě mohou zasáhnout a souhlas s dovozem kalů odvolat.

- Ředitel státního podniku Diamo je jmenován a odvoláván ministrem průmyslu a obchodu, premiér a vláda jistě můžou nařídit ministrovi průmyslu a obchodu, aby v této věci konal a zjednal nápravu.

Všichni lidé postižení činností státního podniku DIAMO při sanování ostravských lagun ať to jsou obyvatelé Ostravy, kteří jsou trápeni neúnosnými smrady a jedovatými plyny, či občané severních Čech, kteří budou minimálně šest let (spíše jedenáct) tráveni spalinami z cementárny francouzské společnosti LAFARGE S A v Čížkovicích čekají, zda se nalezne zodpovědný a kompetentní úředník či politik, který zasáhne v jejich prospěch a zjedná nápravu.

Vyšetřování, stíhání a souzení viníků bude jistě pod taktovkou protikorupční vlády probíhat mnoho let, ale každý den, kdy je dovezen další vlak s kontejnery nebezpečné chemické látky GEOBAL 4 paliva z ostravských lagun do severních Čech, znamená pokračování v tomto zločinu a každý politik i úředník, který nezasáhne, i když prokazatelně může, se stává spolupachatelem tohoto zločinu, premiéra Petra Nečase a vládu nevyjímaje. (agr)

- Státní podnik DIAMO byl založen ke dni 1. 7. 1988 zakládací listinou vydanou rozhodnutím č. 10/1988 ministra paliv a energetiky ČSSR z 23. 6. 1988, čj. 581/14

- Státní podnik DIAMO je řízen ředitelem, kterého odvolává a jmenuje ministr průmyslu a obchodu dle ustanovení II.1. Statutu podniku ze dne 27. 9. 2011

- Odstraňování starých ekologických zátěží je prováděno dle doposud platné směrnice FNM a MŽP 3/2004, která je přílohou číslo 1 realizační smlouvy o provedení prací při odstranění ekologické zátěže a následné rekultivaci lagun Ostramo.

- Tato směrnice uvádí v článku 3.3.5.6. že souhlas se změnou projektu sanace staré ekologické zátěže (dovoz kalů z Ostravy do severních Čech) vydává FNM dnes ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí vydává v této věci zásadní povinné stanovisko

- Aleš Grof dne 6. 12. 2011 podal podnět pro porušení chemického zákona na ČIŽP Ústí nad Labem s cílem zastavit dovoz kalů

- Dále podal autor článku podnět na ministerstvo životního prostředí ke zrušení integrovaného povolení, na jehož základě je vyráběn Geobal 4, a to pro jeho zásadní nedostatky

- Všichni postižení občané čekají na zodpovězení otázky, co to ve skutečnosti je GEOBAL 4 je to výrobek, nebo nebezpečný odpad? Pokud je to výrobek, proč jsou vyloučeny jeho nebezpečné vlastnosti, když jeho předchůdce Geobal 3, který obsahoval kvalitní uhlí, byla karcinogenní a zdraví nebezpečná chemická látka? Jak je možné, že jsou vyloučeny nebezpečné vlastnosti Geobalu 4, když je současně klasifikován jako nebezpečný odpad?