Nelichotivý výsledek. Ústecký kraj v loňském roce i přes mírný vzestup skončil poslední v České republice v separaci elektroodpadu. Lidé v regionu se v tomto směru opravdu nepřetrhli 2,7 kg na hlavu proti prvnímu Kraji Vysočina, kde každý občan loni dokázal odevzdat k recyklaci téměř 5,5 kg, je bída. Průměrný občan České republiky loni odevzdal 4,24 kg vysloužilých elektrospotřebičů.

Jak nalákat obyvatele Ústeckého kraje, aby staré televizory, chladničky nebo pračky, ale více také mobily, mp3 přehrávače, kompaktní zářivky a další nekončily u popelnic nebo přímo v kontejnerech na směsný odpad?

Jednou z možností je podpora subjektů, které mají na separaci elektrozařízení zájem. Nezisková organizace Asekol proto vyhlásila pátý ročník grantového řízení Fondu Asekol. Do 2. dubna 2012 mohou obce, kraje, nevládní neziskové organizace a provozovatelé sběrných dvorů požádat o finanční příspěvek pro projekty zaměřené na zlepšení efektivity sběru elektroodpadu. Od roku 2008 podpořil Fond Asekol již 149 projektů, v Ústeckém kraji jich bylo 8.

O jaké v regionu šlo? V roce 2008 E-domek v Hoštce, o rok později šel příspěvek jednak na optimalizaci odpadového hospodářství obce Jimlín na Lounsku a druhý byl z fondu poskytnut na stanovení environmentálních efektů třídění elektroodpadu metodou LCA v Děčíně. Na stejný projekt v Děčíně obdrželi finanční prostředky také v roce 2010, kdy adresáty dotace na projekt E-domek byly Růžová, Jílové a Markvartice. V loňském roce získal podporu projekt Vybudování zpevněné plochy pro potřeby uskladnění a manipulace s elektroodpadem, včetně kontejnerů Sběrný dvůr města Žatec.

„Opět očekáváme velké množství zajímavých projektů, které přispějí k dalšímu zkvalitňování a zefektivňování služeb v oblasti sběru a recyklace elektrozařízení a tím i ke zlepšení životního prostředí a jeho ochrany,“ vysvětluje manažerka komunikace společnosti Asekol Hana Ansorgová a dodává: „Oproti loňskému ročníku jsme navíc vyhlásili i program Výzkum. Budeme tak moci podpořit širší spektrum projektů.“

Programy Fondu Asekol vypsané pro rok 2012

* Intenzita cílem je vytvořit nebo zvýšit počet sběrných míst v konkrétní lokalitě, popřípadě i zlepšit jejich dostupnost.
* Rekonstrukce je zaměřen na kvalitu sběrných míst z hlediska zvýšení kapacity, jejich rekonstrukce nebo zlepšení vybavení.
* Osvěta je zaměřen na vzdělání a osvětu v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.
* Výzkum je zaměřen na podporu výzkumných projektů v oblasti problematiky zpětného odběru a recyklace elektrozařízení.

Žadatelé o dotaci mohou posílat své přihlášky během února a března 2012 na adresu sídla společnosti Asekol. Přihlášky se podávají pomocí formuláře „Přihláška do grantového řízení“, který je k dispozici na www.asekol.cz v sekci Fond Asekol spolu s doplňujícími informacemi. V dubnu proběhne vyhodnocení přihlášek, v květnu vyhlášení výsledků a v červnu uzavření smluv. Asekol očekává, že podpořené projekty budou realizovány do konce roku 2012. „Při vyplňování přihlášky doporučujeme dbát především na dodržení formálních náležitostí a základních parametrů, jako je například minimální podíl spolufinancování ze strany žadatele,“ upozorňuje Ansorgová.

„V loňském ročníku hledala podporu především města, obce a provozovatelé sběrných dvorů, zaznamenali jsme však i několik žádostí neziskových organizací. Nejčastější požadavek se loni týkal zabezpečení sběrného dvora, a to zejména prostřednictvím kamerového systému,“ říká Ansorgová.

Do loňského řízení bylo přihlášeno 70 žádostí, z nichž osmičlenná Rada Fondu Asekol podpořila 46 projektů. Mezi ně pak rozdělila více než dva miliony korun, které subjektům výrazně usnadnily realizaci plánovaných projektů či zaplacení již realizovaných projektů.

V Ústeckém kraji v loňském roce dotaci obdržela jedna žádost 50 000 korun.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru se 4214 městy a obcemi a 2568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 000 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.

Fond ASEKOL
byl založen v únoru 2008 kolektivním systémem ASEKOL. Důvodem bylo zejména zlepšení podmínek zpětného odběru elektroodpadu. Žadateli o příspěvek na svůj projekt se mohou stát obce, svazky obcí, kraje a také nevládní neziskové organizace či provozovatelé sběrných dvorů. Grant však za určitých podmínek může získat téměř každý, kdo není spjat s chodem Fondu ASEKOL a rozhodováním o udělení příspěvků. Během čtyř ročníků grantového řízení bylo oceněno 149 subjektů, mezi něž ASEKOL rozdělil zhruba 11 000 000 korun.