V projektu „Mírem válka nekončí" přibližujeme první poválečné měsíce života v roce 1945 v ústeckém okresu. V rámci projektu vyšla publikace Bombardéry a extrémisté a koncem května vychází druhé rozšířené vydání knihy Ústecká štvanice. S pomocí publikací a dosud nezveřejněných informací, chceme ukázat znepokojivé detaily míru po skončení 2. světové války.

Čtenáři třetí díl seriálu čtou v pondělí 21. května. V roce 1945 připadal tento den do doby českého poznávání německého Ústí. Ačkoliv Ústí je historicky české královské město, když po mnichovské zradě připadlo Ústí i Sudety k Tisícileté říši, klesl počet Čechů ve městě zhruba na 1000 osob.

V publikaci Bombardéry a extrémisté je popsáno, jak těžce československá poválečná správa hledala od května 1945 byty pro přicházející Čechy. Prvotní český (revoluční) národní výbor se proto snažil velmi rychle získat přehled o fungování města a též o potenciálu firem a zemědělství v okresu.

Ústecké rádio

Rozhlasové výzvy, jak je znázorněno v knize Ústecká štvanice, se staly doslova výkladní skříní přebírání moci českým národním výborem v Ústí. Informace šířené místním rozhlasem s dosahem v rámci okresu, byly určeny také běžencům, kteří utíkali před frontou a konec války je zastihl v Ústí. Objevovaly se i zprávy pro válečné zajatce a pátrání po pohřešovaných.

Lidé opakovaně slyšeli, že od 18. května platí zákaz prodeje tabákových výrobků v okrese Ústí, výrobky a tabák i poukázky na cigarety je nutné odevzdat do 21. května.

Díky ústeckému rozhlasu po oznámení hlasatele 22. května mohli být spokojenější někteří lidé pracující v průmyslových podnicích. Těžce pracující v horku, v prašném prostředí a se škodlivými látkami, měli od nynějška nárok na dodatečné potravinové lístky.

ONV nařizuje

Pro Němce rozhlasová relace z 23. května v 8.30 hodin znamenala nepopiratelné převzetí moci. V němčině se neslo nad Ústím následující:

„Posádkové velitelství a ONV nařizuje: 1. všichni obyvatelé, kteří se pohybují mimo Ústí, se musí do 24 hodin vrátit, 2. všechny instituce a podniky musí odstranit německé nápisy a nahradit je českými na své náklady. Jinak hrozí pokuta, 3. občané musí do 24 hodin odevzdat všechny zbraně a munici po Wehrmachtu a po NSDAP na posádkové velitelství. Nošení zbraní bude trestáno až smrtí, 4. majitelé skladů a obchodů nahlásí své zásoby na ONV, 5. porážka veškerých zvířat, včetně drůbeže, je bez povolení úředně přísně zakázána, 6. Místní národní výbor, respektive představitelé obcí, jsou odpovědni za plné hospodářské využití všech pozemků a za řádné krmení dobytka a dalších zvířat, 7. stále platí pro zemědělskou výrobu povinnost dávek zemědělských produktů, 8. všechny německé vlajky, prapory a standardy do 24 hodin odevzdat na místním velitelství. Domy českých majitelů a úřady budou mít vyvěšeny československé vlajky nebo prapory. Německé obyvatelstvo musí vyvěsit bílé vlajky a musí nosit na levé paži, pokud se pohybují mimo byt, bílou pásku. Český majitel bude označen česko ruským nápisem, 9. obyvatelstvo se vyzývá k dodržování klidu a pořádku. Policejní hodina pro hospody a zábavní podniky je stanovena na 22. hodinu. Venku se mohou později zdržovat jenom lidé s potvrzením národního výboru, 10. každé poškození nebo zničení státního nebo veřejného majetku bude potrestáno, 11. policejní a bezpečnostní úkony mohou provádět jenom policejní orgány, 12. veškerá agenda se správními orgány smí být vedena jenom v české řeči, 13. dřívější rozhodnutí národního výboru jsou tímto zrušena, 14. bude provedena kontrola těchto opatření a jejich nesplnění bude přísně trestáno."

Následovala krátká relace, ve které byli opětovně žádáni majitelé bytů nebo jejich správci, aby předali přehled volných, opuštěných a německým obyvatelstvem obsazených bytů. Relace ve 12.30 hodin nepotěšila členy NSDAP. Byli vyzváni, aby si na ONV vyzvedli formuláře ve druhém patře ve dveřích č. 47, a ty musí vyplnit.