„Letos zastupitelé Ústeckého kraje schválili podporu UJEP pro rok 2018 ve stejné výši a já jsem za to velmi vděčný. Vždyť tato
mimořádná dotace umožnila ústecké univerzitě již v roce 2017 realizovat mnoho užitečných aktivit a nyní můžeme plynule navazovat v roce 2018,“ říká rektor Martin Balej.

Důležitou součástí spolupráce univerzity a kraje byla v roce 2017 popularizace a výzkum témat Smart. Univerzita společně s krajem rozvíjí řadu dílčích směrů v rámci projektu Smart City – Smart region, který by měl vyústit v naplnění úsloví „Chytrý region postavený na chytrých lidech“.

Další konkrétní podpora ze strany kraje směřovala v roce 2017 na fakultu zdravotnických studií.

„Jak je všeobecně známo, Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem zdravotnického personálu, zejména všeobecných sester a fyzioterapeutů. Fakulta hledá v rámci svých činností cesty, které by urychleně vedly ke snížení deficitu pracovníků v nelékařských zdravotnických oborech. Ústecký kraj svým finančním příspěvkem ve výši jeden milion korun přispěl na financování 43 studentů, kteří v roce 2017 nebyli pokryti státní dotací,“ upozorňuje rektor.

Konkrétní spolupráce zasáhla rovněž do oblasti vzdělávání dospělých, kde ÚK podpořil projekt rozvoje celoživotního vzdělávání v ústeckém regionu. Díky tomu mohlo Centrum celoživotního vzdělávání PF UJEP rozšířit svoji stávající nabídku kurzů, a poskytnout tak pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům další možnosti prohloubení svých kvalifikačních dovedností.

Nezastupitelnou roli v kultivaci obyvatelstva našeho regionu hraje kultura. Fakulta umění a designu již několik let provozuje a
rekonstruuje Dům umění Ústí nad Labem. V roce 2017 dotaci na provoz a doprovodné programy Domu umění poskytl i Ústecký kraj.

V průběhu celého roku tam bylo uspořádáno celkem 10 tematicky různorodých výstav, které významnou měrou přispějí k obohacení kulturního programu celého regionu. 

Nemalými finančními prostředky přispěl kraj také na uspořádání odborných, většinou mezinárodních, konferencí, které pořádaly fakulta strojního inženýrství, filozofická a pedagogická fakulta, fakulty sociálně ekonomická, životního prostředí, přírodovědecká nebo umění a designu.

V roce 2018 podpoří Ústecký kraj ústeckou univerzitu opět částkou šest milionů korun. Tyto finance umožní nejen pokračování již v roce 2017 zahájených společných aktivit, budou podpořeny také projekty nové.

Celkově dotace ÚK pomůže 15 univerzitním projektům:1) Podpora studentů Fakulty zdravotnických studií UJEP
2) SMART UK 2018 – Rozvoj výzkumného týmu UJEP
3) MATEQ 2018 – Rozvoj excelentního výzkumného týmu
4) Edukace jako nástroj prevence a sociální exkluze v ÚK
5) Dlouhodobá podpora absolventů – přínos pro alma mater a region
6) Podpora rozvoje CŽV v ústeckém regionu II
7) Kde domov můj? v Ústeckém kraji
8) Celoroční program Domu umění pro veřejnost
9) Rozvojový potenciál Ústeckého kraje
10) Poznejte bohatství vašeho kraje
11) Konference FZS „Nové trendy ve zdravotnických vědách VI"
12) Dny vědy a umění 2018
13) Přírodovědné a technické obory Severních Čech
14) Týden s FŽP v Hraničáři
15) Podpora polytechnického vzdělávání v ÚK