Finance rozdělované díky operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) do strukturálně postižených regionů znamenají pro UJEP jedinečnou možnost rozvoje.

Úspěšné projekty se zaměřují na současné rozvojové priority UJEP. „Dvěma velkými projekty jsou výstavba nového objektu fakulty zdravotnických studií v areálu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a dostavba fakulty strojního inženýrství v našem univerzitním kampusu. Třetí, objemově menší projekt, směřuje do podpory naší umělecké fakulty rekonstrukcí Domu umění, který vznikl v prostorách bývalé menzy na Klíši,“ upřesňuje rektor Martin Balej.

Celková částka, kterou hodnotící komise ústecké univerzitě na její rozvoj v Ústeckém kraji přisoudila, činí 849 134 367 Kč. Tyto finance bude muset UJEP vyčerpat do 31. 12. 2021.

O finanční podporu v Ústeckém a Karlovarském kraji se v rámci dané výzvy ucházely ještě České vysoké učení technické v Praze (získalo 21 813 631 Kč) a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (získala 15 654 711 Kč).

„Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům rektorátu a fakult za přípravu těchto úspěšných projektů. Jejich práce si cením, protože přinesla UJEP do budoucna možnosti rozvoje, na které by nemohla bez RE:STARTu možná ani pomyslet,“ uzavírá Martin Balej.

Díky úspěchu UJEP v RE:STARTu bude ústecká univerzita aktivně přispívat ke snižování sociálních a ekonomických aspektů vyloučeného regionu rozvojem lidských zdrojů, v klíčových oblastech průmyslově zaměřeného regionu, a všeobecných potřeb každé občana Ústeckého kraje v oblasti zdravotnictví.