Na tento post vynesl Michaelu Hrubou výsledek volby Akademického senátu.

„Hlavní úkol nacházejícího období vidím především v naplnění indikátorů souvisejících s profinancovanými dotačními prostředky a zároveň v získání dalších prostředků, které by umožnily rozvoj hlavních činností fakulty, hlavně vzdělávacích a vědecko-výzkumných," uvedla Michaela Hrubá.

Klesá počet studentů

Podle doc. Hrubé nebude nadcházející období pro fakultu jednoduché s ohledem na klesající počet studentů, který fakultě patrně již v příštím roce přinese finanční problémy.

Michaela Hrubá není na ústecké univerzitě žádným nováčkem. Od roku 1990 pracuje na katedře historie ústecké alma mater, v roce 2002 se postavila do jejího čela a podařilo se jí v oboru Historické vědy získat pro toto pracoviště doktorské studium a následné i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

V roce 2005 se stala ředitelkou Ústavu humanitních studií UJEP, který transformovala na filozofickou fakultu, v jejímž čele stála jako první děkanka v letech 2006–2011. V posledních čtyřech letech pracovala na fakultě jako proděkanka pro rozvoj a informatizaci, která zároveň řídila projekt OP VaVpI Moderní vzdělávací a vědecko-výzkumná infrastruktura FF UJEP, jehož cílem bylo vybudovat a vybavit pro fakultu odpovídající zázemí, v němž fakulta funguje od počátku roku 2015.

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. historička zaměřená na období pozdního středověku a raného novověku, věnuje se především dějinám měst a vydávání městských pramenů, je vědeckou redaktorkou ediční řady Libri civitatis a autorkou několika monografií a desítek studií. Je členkou několika vědeckých a správních rad, mimo jiné místopředsedkyní Správní rady Historického ústavu AV v.v.i či členkou Rady ministra kultury pro vědu.