Nově k současným devíti klinickým pracovištím přibyla Radiologická klinika. Spolupráce Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem začala v roce 2008, kdy byly v ústecké nemocnici ustaveny první dvě kliniky, kardiologická a neurochirurgická.

CESTA KE KLINICE TRVALA 15 LET

O pět let později k nim přibyla gynekologicko-porodnická klinika a rok na to dalších pět klinik - dětská, oční, úrazové chirurgie, urologie a robotické chirurgie a anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FZS UJEP a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem byla slavnostně ustavena 4. září 2017.

"Cesta od radiodiagnostického oddělení k radiologické klinice trvala 15 let. Zlom nastal na přelomu let 2003 a 2004, kdy se radiodiagnostické oddělení přestěhovalo z centra města do nemocničního areálu na Bukově. Na post primáře nastoupil Milouš Derner, který vytvořil novou koncepci oddělení a inicioval zavádění nových diagnostických i léčebných postupů. Pod jeho vedením se oddělení dynamicky rozvíjelo, počet lékařů se zdvojnásobil, počet vyšetření se zvýšil o stovky procent. Po celých 15 let pan primář usiloval o to, aby pracoviště patřilo ke špičkovým v rámci republiky. A musím konstatovat, že o to nejen usiloval, ale také to dokázal. Jeho úsilí je završeno ustavením kliniky," zdůraznil Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.
V ústecké nemocnici mají nejmodernější urodynamické pracoviště v republice

Zároveň vyzdvihl personální práci primáře Dernera, jenž po celou dobu svého působení předával zkušenosti mladým lékařům a věnoval se přípravě svého nástupce. Jím se stal Filip Cihlář, který zastává s účinností od 1. ledna 2018 pozici přednosty kliniky. 

Radiologická klinika splňuje podmínky pro akreditované pracoviště nejvyššího typu pro všeobecnou radiologii, intervenční radiologii a vaskulární intervenční radiologii, je součástí center, která zajišťují nejmodernější a vysoce specializovanou léčebnou péči - Komplexního cerebrovaskulárního centra, Traumatologického centra, Komplexního onkologického centra.

DLOUHOLETÁ VZDĚLÁVACÍ TRADICE

Masarykova nemocnice má dlouholetou tradici ve vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti a FZS zde také realizuje nejvíce své spolupráce, a to nejen v rámci již zmiňovaných současných klinik, ale množstvím společných konferencí, seminářů, výzkumných
projektů či bezpočtem praxí realizovaných studenty FZS právě na odděleních Masarykovy nemocnice,“ uvedl rektor Martin Balej.

Kliniky jsou pro fakultu i nemocnici společnými výukovými a vědeckými základnami a pracovišti pro vykonávání praxe. Přínosem založení nové kliniky bude další zkvalitnění výuky, intenzivnější společná vědecká práce a v neposlední řadě opětovný rozvoj špičkové zdravotní péče v regionu. Společnými silami tak dochází také k postupnému přechodu Masarykovy nemocnice na nemocnici univerzitního typu.

Petr Košťál, vedoucí radiologický asistent ukazuje technické vymoženosti nového rentgenologického zařízení.
Nový rentgen v ústecké nemocnici nahradil srbský. Ten zabil ženu a je vypnutý

„V současné době usilujeme o další, skutečně významný krok směrem k dalšímu prohloubení spolupráce, kterým bude výstavba nové budovy fakulty zdravotnických studií přímo v areálu Masarykovy nemocnice,“ dodal rektor.  

Personální obsazení radiologické klinikyNa radiologické klinice pracuje 20 lékařů, z toho 18 s nejvyšší atestací, 29 radiologických asistentů a 9 zdravotních sester. Lékaři kliniky budou na FZS UJEP zajišťovat ve vybraných studijních oborech výuku předmětu Radiologie a nukleární medicína v prezenční i kombinované formě studia.