„Nebude snahou doporučit všechno na zrušení. Ale u těch ložisek, či jejich částí, u kterých bude ochrana už zbytečná, nebo nevyhovující, dáme doporučení na přehodnocení, popřípadě na odpis,“ říká inženýr Josef Godány, oblastní ložiskový geolog České geologické služby, zaměřený na Severočeskou hnědouhelnou pánev. V té bylo doposud zrušeno 24 dobývacích prostorů. Na řadě výhradních ložisek došlo k odpisu vynětím z evidence zásob nebo k jejich převodu do nebilančních zásob.

Přibližte čtenářům na čem aktuálně pracujete…
Celý název projektu je „Posouzení a hodnocení ložiskového hnědouhelného území Severočeské hnědouhelné pánve z hlediska možnosti jeho uvolnění pro další využití s ohledem na ložiska hnědého uhlí“. Jde o projekt, který platí odbor geologie Ministerstva životního prostředí a vznikl na popud usnesení vlády z roku 2019 ke zprávě o uplatňování politiky územního rozvoje a její následné aktualizace.

Co přesněji je předmětem vaší práce?
S vedoucím projektu a kolegou RNDr. Jiřím Moryskem se zaměřujeme na chráněná historická ložiska, která jsou zejména z územních vazeb výrazně střetová. Máme podat hodnocení, jestli jsou tato ložiska nadále významná pro národohospodářství. S návrhy na odpis nebo odnětí z evidence zásob pak budou pracovat kompetentní orgány státní správy. Může jít ale i jen o části toho ložiska na území, která jsou pro samosprávy klíčové.

Z kontroly města a hasičů, hygieny a úřadu v Předlicích. I s těmito podmínkami se úředníci OSPOD setkávají při návštěvách rodin.
Ústí ztrácí známou odbornici z OSPOD. Kvůli organizační změně má přijít o práci

Lidi ze severních Čech zajímá zejména území kolem jezera Milady. Kolik se tam nachází uhlí?
V této exponované části v území Ústí nad Labem, Teplic a Chabařovic jsou tři ložiska, jejichž zásoby jsou evidovány v kategorii nebilančních. V ložisku Chabařovice je zhruba 121 milionů tun zásob. Pak navazují směrem na západ Modlany-hlubina, tam je kolem 108,4 milionu tun, poslední je ložisko Proboštov-Jaroslav, kde je cirka 87,5 milionu tun zásob. Tato tři ložiska budou stoprocentně předmětem našeho hodnocení.

Podle čeho posoudíte, jestli jsou ložiska na odpis, nebo ne?
Podle několika kritérií, mezi nimi jsou například geologicko-ložiskové, báňsko-technické, hydrogeologické, inženýrsko-geologické a územně-ekologické faktory. Jejich průřezem dospějeme k tomu, jestli stojí za to zásoby dál chránit, a jestli je tedy nutné bránit územnímu rozvoji tam, kde se ložiska nacházejí.

Jak si máme vaši práci představit konkrétněji?
V prvé řadě jde o shromáždění veškerých podkladů včetně historických likvidačních výpočtů. Souběžně s tím musíme letos vytvořit metodiku hodnocení. Jejím cílem bude stanovit a optimalizovat postup při hodnocení a klasifikaci ložiskových území. Podle této metodiky odzkoušíme u dvou nebo tří ložisek, jestli to bude fungovat. A když ano, uděláme posouzení u zbývajících zhruba 34 ložisek.

Ilustrační foto
Tragédie na Ústecku. V bazénu u rodinného domu se utopil muž

Půjde tedy spíše o práci od počítače?
Jde skutečně částečně o práci z kanceláře. U vybraných ložisek provedeme kompletní rešerši všech dostupných dat. Ta budou obsahovat například vymezení zájmového území, obrys bloků zásob či jejich jakostní charakteristiku. Musíme pročíst veškeré údaje prehistorických výpočtů zásob podle prehistorických kondic, ale také řadu likvidačních zpráv a historických podkladů, zabývajících se hlubinným dobýváním v území ložisek.

Vy vlastně budete od stolu nastavovat nové podmínky využitelnosti. Jak budete postupovat?
Významným rozhodovacím parametrem bude množství zásob a jejich využitelnost podle kvality i přístupnosti k dobývání. Protože neexistují identická ložiska se shodnou kvalitou, úložnými poměry nebo například rozsahem uhelných zásob, bude třeba v případě nejednoznačného zařazení posoudit specifické vlastnosti jednotlivých ložisek nebo jejich částí. Ale kromě této kancelářské práce budeme muset také vyjet do terénu, komunikovat s dotčenými obcemi a s krajským úřadem. Vysvětlovat všem aktérům, co může jít, a co ne.

Vaším výstupem má být mimo jiné nové rozdělení severočeských ložisek. Prosím, přibližte to.
Na základě specifikovaných parametrů ložiska nebo jejich části vzniknou tři kategorie: ložiska nebo jejich části, které splňují požadavky na možné budoucí využití. A tudíž převažuje zájem státu na jejich současném nebo budoucím využit. Potom vznikne kategorie ložiska nebo jejich části, u nichž nelze jednoznačně rozhodnout, zda splňují požadavky na možné budoucí využití. A z tohoto důvodu je nutno provést další práce, vedoucí k jejich přehodnocení. A nakonec to budou ložiska nebo jejich části, které svými parametry zjevně nesplňují požadavky na možné budoucí využití. Tedy nejde o ekonomicky využitelné nahromadění vyhrazeného nerostu.

Nosorožík kapucínek (oryctes nasicornis).
Příroda je krásná: Brouk jako nosorožec a roháč s obřími kusadly

Do kdy máte mít hodnocení hotové?
Bude nás čekat velmi náročná a zdlouhavá práce s termínem ukončení do konce roku 2024. Ale je nutné zdůraznit, že my nebudeme ti, kdo budou provádět odpisy nebo redukce. Budeme pouze odborně hodnotit, doporučovat a navrhovat. A naše doporučení a návrhy potom projdou kolečky s dotčenými orgány státní správy jako báňský úřad, ministerstvo průmyslu a obchodu a životního prostředí. Zhodnocujeme území, kde to možné bude, a kde to možné nebude. Nebude snahou všechno doporučit na zrušení. Ale u těch ložisek, nebo jejich částí, u kterých bude ochrana už zbytečná nebo nevyhovující, na odpis doporučení dáme. A orgány s tou informací budou pracovat dál.

Proč má vlastně uhlí ochranu?
To vychází z dikce horního zákona. Jakmile je zjištěné výhradní ložisko a výpočet zásob, stát stanovuje jeho ochranu proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Ta byla v minulosti stanovena na ložiscích, s nimiž se výhledově počítalo k těžbě. Zahrnuje území, na kterém by stavby a zařízení nesouvisející s dobýváním výhradního ložiska mohly znemožnit nebo ztížit dobývání. V současnosti je některé ochrany potřeba přehodnotit. To ale neznamená, že bude ochrana u všech ložisek zrušena. Pokud dojdeme k závěru, že ta ložiska mají určitý význam do budoucna, nebo jsou využitelná, tak u nich ochrana zůstane. Ložisko je nahromadění nerostů, které je nepřemístitelné a neobnovitelné. Tam není možné ochranu jen posunout, nebo jen zmenšit, nebo si myslet, že je to jen administrativní krok. Proces získání i zrušení ochrany je velmi složitý.

Mohlo by vás zajímat: Podívejte se, koho najdete v Zoo Ústí nad Labem místo slonů

Zdroj: Janni Vorlíček