„Předseda našeho klubu se obrátil i na další demokratické kluby, aby naši žádost podpořily. Věřím, že seženeme dost hlasů," uvedl předseda ústecké ODS Radim Holeček.

O víkendu dlouho jednali i herci divadla. „V pondělí zveřejníme otevřený dopis, kde představíme naše další kroky," slíbil ředitel divadla Vladimír Čepek.

Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem

P r e a m b u l e

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s., scéna Činoherní studio Ústí nad Labem tímto vyjadřuje poděkování Statutárnímu městu Ústí nad Labem za dlouhodobou podporu divadlu přesahující svým významem ústecký region. Divadlo oslavilo v loňském roce 41 let své existence, a jímž prošly desítky uměleckých osobností. Bez veřejné finanční podpory za standardních podmínek se umělecká tvorba neobejde, proto celý tým divadla pevně věří prohlášení města Ústí nad Labem, že kultura je jeho prioritou.

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání konstruktivnímu dialogu se svým jediným zakladatelem a transparentnímu financování, nemá problém se sepisováním grantových žádostí, není však schopno, aniž by porušilo rozpočtovou kázeň, v polovině divadelní sezóny a měsíc po začátku fiskálního roku, dostát všem svým závazkům a zároveň přistoupit na nesplnitelné podmínky vtělené do Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury – Zásadám pro poskytnutí neinvestičních dotací – grantů pro oblast ČINOHRY pro období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 schválené Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 36/14 ze dne 27. 1. 2014.

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. věří, že na základě odborné diskuse a vysvětlení zákonitostí provozu živého divadla dojde s jediným zakladatelem k dohodě o způsobu dofinancování divadla v divadelní sezóně 2013/2014 a o způsobu dalšího financování v příštích letech.  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání grantovému způsobu financování, nejlépe víceletému, jehož podmínky budou známy s dostatečným předstihem.

Podmínky poskytnutí grantu ČINOHRA, které ČS považuje za nesplnitelné:

1.         1.2.1. studiová forma činoherního divadla v Ústí nad Labem – divadelní a uměleckou činnost na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 nelze zajistit za dotaci ve výši 8.000.000 Kč (včetně povinnosti hradit nájemné nemovitosti a movitých věcí ve vlastnictví města Ústí nad Labem ve výši 1.000.000 Kč, povinnost údržby a oprav s péčí řádného hospodáře, neboť dle sdělení Odboru dopravy a majetku MMÚL byla dotace na nájemné pro rok 2014 odmítnuta), když roční rozpočet divadla v roce 2013 představoval částku 15.693.000 Kč,

2.         1.2.2. činoherní divadlo tzv. velké scény provozované v budově Severočeského divadla opery a baletu nelze s dostatečným předstihem, bez personálního zajištění a bez podmínek stanovených provozovatelem Severočeské divadlo s.r.o. naplánovat ani odhadnout finanční náročnost; nelze tedy určit, z jakého základu vyhlašovatel grantu vycházel při stanovení částky 4.000.000 Kč,

3.         2.1.7. čestné prohlášení o bezdlužnosti – žadatel Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. bude mít nepochybně závazek vůči městu Ústí nad Labem za úhradu dlužného nájemného, na jehož úhradu již v tuto chvíli nemá finanční prostředky, nesplní tedy podmínku stanovenou čl. 2 f) Zásad,

4.         2.3.4. dramaturgický plán se tvoří s předstihem dvou divadelních sezón, Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. má vytvořen dramaturgický plán již na sezónu 2016/2017 a pro potřeby vypsaného grantu je nepoužitelný, naplánovaná představení a premiéry pro sezónu 2013/2014 a polovinu sezóny 2014/2015 nelze za těchto podmínek realizovat,

5.         2.4.1. alespoň 120 představení v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, z nichž 14 již bylo v lednu 2014 realizováno, je odhadem, který může, ale nemusí být realizován vzhledem k objemu navrhovaných finančních prostředků, s ohledem na způsob práce studiového divadla, kdy se na scéně zároveň zkouší, s ohledem na povodňové ohrožení a s ohledem na takzvané aktivity off programu (festival Sudety, Batůžky, besedy po představení, festival Kult atd.) a dále s ohledem na zájezdovou činnost divadla, přinášející nezanedbatelné přínosy do rozpočtu,

6.         2.8. termíny pro podávání žádostí jsou nesplnitelné při zachování obsahu a profesionální kvality obsahu přihlášky