„Projekty bojující proti suchu v krajině, přehřívání měst v letních vedrech, důsledkům přívalových srážek i erozi půdy oceňuje soutěž Adapterra Awards. Jedním z vybraných byl i tento projekt,“ říká za organizátory Eliška Vinklerová.

Rekreační oblast

Cílem projektu byla obnova narušených přirozených funkcí potoka ve volné krajině i samotné obci a ochrana nemovitostí v Nové Olešce. Navržená opatření snižují povodňové průtoky při přívalových deštích a zároveň ustalují hydrologický režim v obdobích sucha. Soustava nádrží a tůní přispívá ke zmírnění vln horka i větší druhové rozmanitosti, zejména živočichů vázaných na mokřady.

Ilustrační foto.
Kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty, cílem je kvalitnější život

Spokojení jsou také obyvatelé a návštěvníci, kteří místo využívají k procházkám a odpočinku. Již brzy po dokončení projektu se ukázalo, že kromě hlavních zamýšlených vodohospodářských efektů měla daná opatření vliv i na sociální a kulturní oblast. U jednoho z poldrů s přirozenou vodní plochou se podařilo obnovit křížek, zasadit stromy a umístit lavičku. Obyvatelé a návštěvníci pak začali místo využívat k procházkám, pozorování přírody, v zimě dokonce k bruslení.

Soustava tůní a mokřadů

Autoři projektu zvolili řešení v podobě přeměny části kanalizovaného toku na koryto přírodního typu. Nově je v délce 480 metrů koryto mělčí a meandruje. V trase starého koryta vznikla soustava tůní a mokřadů. Ze suchého poldru na levém břehu potoka se podařilo vytvořit tůň s přetékanou hrází. Došlo také k obnově rybníka s rozsáhlou mokřadní částí a násobně větší retenční kapacitou. Zmíněná opatření dokáží zachytit až 20 000 kubíků vody v přímé zádrži a přibližně 100 000 kubíků zvýšením podzemní vody.

Původní stav

Bezejmenný pravostranný přítok Bynoveckého potoka protéká obcí Nová Oleška, kde obyvatelé pravidelně řešili záplavy i 1-2letou vodu. Důvodem zaplavování domů bylo zejména zahloubení a napřímení potoka a také zanesení jeho koryta. Na druhou stranu potok v létě ani nedotekl do vsi kvůli erozi dna a břehovým nátržím, kdy se voda ztrácela v pískovcovém skalním podloží.

Cenu převzal předseda představenstva SVS MUDr. Tomáš Indra, MBA. (třetí zprava)
Severočeská vodárenská společnost se umístila v žebříčku nejlepších firem Česka

V samotném povodí nad obcí chyběly krajinné prvky pro zadržování vody či snižování povodňové vlny. Zástupci Lesů ČR (investor) se spolu se zástupci CHKO Labské pískovce a AOPK ČR dohodli, že nebudou narušovat stávající přírodní koryto potoka.

Celkové náklady projektu dosáhly výše přes 5 milionů korun. Na financování se kromě Lesů ČR podílela také EU prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.