Podle metodiky z ministerstva školství může vzdělávání distančním způsobem probíhat formou on-line či off-line výuky. "Při on-line výuce je vhodná kombinace přímých společných hodin ve virtuálním prostředí (synchronní on-line výuka) a zadávání samostatných nebo skupinových prací, které žáci plní ve zvoleném tempu a čase (asynchronní on-line výuka). V určitých případech je používána i off-line výuka, která není přes internet a ani není potřeba digitální technologie. Nejčastěji to bývá samostudium a plnění úkolů z učebnic, učebních materiálů či pracovních listů. Může to také být plnění praktických úkolů v domácím prostředí, jako výtvarné práce, příprava jídla, práce na zahradě, péče o členy rodiny a další,“ vysvětluje.

Jaké to přináší problémy během současné koronavirové krize vysvětluje Michal Ševcovic v rozhovoru.

Michal Ševcovic
• Náměstek primátora Ústí nad Labem pro školství.
• Ředitel Základní školy Stříbrnická v Ústí nad Labem

Jaké zkušenosti s distanční výukou mají ústecké školy? Daří se, nedaří a kde jsou největší problémy?
Pro distanční on-line výuku je limitující nedostatečná vybavenost škol i některých domácností a rychlost připojení k internetu na obou stranách. I z vlastní zkušenosti mám ověřené, že připojení k internetu v ČR patří kvalitou v průměru k nejhorším a zároveň k nejdražším v Evropě. Laická představa, že prostým legislativním začleněním „distanční výuky“ do školského zákona bude automaticky vyřešen problém výuky na dálku ve školách, je trochu mimo realitu. Na základních školách v Ústí nad Labem se využívají různé aplikace a způsoby pro komunikaci s žáky a rodiči: MS Teams (většina škol), Google meet, Bakaláři, Skype, Whatsapp, Quizlet, klasické e-maily, telefony apod. Někteří učitelé praktikují i domluvené společné virtuální vzájemné konzultace v určitý den a čas. Bohužel narážíme na problémy s technickým vybavením a s kvalitou připojení všech účastníků vzdělávacího procesu. Ale je potřeba si uvědomit, že asi žádná škola v ČR nebyla připravena do detailu na tuto mimořádnou situaci. Je nutné využít současné získané zkušenosti a sjednotit používání osvědčených on-line aplikací, které by se měly stát součástí i normální prezenční výuky ve všech školách v budoucích letech. S vyhodnocením situace na základních školách počítáme v průběhu měsíce listopadu a případně i v dalším období, kdy budou školy celkově nebo částečně uzavřené pro výuku.

Rodiče si stěžují, že nemohou děti u výuky udržet, na množství úkolů na webech, na to, že se v učebnicích nevyznají, nebo prostě, že nefungují elektronické nástroje pro výuku. Kde jim poradí, co mají dělat?
Je jasné, že samotná distanční výuka je v základních školách velmi obtížná pro všechny zúčastněné. Dlouhodobě není ani možné se spoléhat pouze na tento mimořádný typ výuky, zejména u nejmenších dětí. Důležitá je v těchto dnech a týdnech vzájemná komunikace mezi žákem, učitelem a rodičem. Školy musely k 1. září zveřejnit způsob distanční výuky v případě uzavření školy z důvodu karantény nebo i z důvodu celoplošného uzavření školských zařízení. Proto bych doporučil žákům i rodičům, aby především udržovali pravidelný kontakt se svým třídním učitelem, s vyučujícím příslušného předmětu i s ostatními spolužáky. V případě jakéhokoli problému se žáci nebo rodiče mohou ozvat a požádat školu o konzultaci nebo pomoc. Samozřejmě, že někteří žáci i rodiče komunikují se školou v těchto dnech lépe, někteří hůře a někteří bohužel vůbec. Ale v podstatě se potvrzuje, že při distanční výuce, stejně jako při normální výuce ve škole, se ukazují velké rozdíly mezi žáky dané školy i mezi školami navzájem.

Co tento problém: více dětí na jeden počítač, navíc zcela pro učení nevhodný, nebo nevýkonné jednoduché mobilní telefony, na kterých je „radost“ pracovat. Co s tím?
Používání alternativních metod u rodin, které nemají technické vybavení nebo připojení k internetu, je různé. V krajním případě se používá telefonický kontakt rodiče s třídním učitelem, případně s konkrétním vyučujícím. Učitelé následně učivo připraví, vytisknou a nechají ve škole na domluveném místě. Rodiče nebo žáci si zadanou práci vyzvednou. Výjimečně se rozvážejí zadané úkoly i do schránek. Některé školy spolupracují s dobrovolníky, s preventisty kriminality nebo s neziskovými organizacemi. Školy mohou v krajním případě i zapůjčit technické vybavení na základě smluvního vztahu. Registrujeme i nabídky z neziskového nebo komerčního sektoru na určitá řešení pro vybavení vytipovaných rodin technickým zařízením nebo mobilním připojením k internetu. Některé školy podporují i rodiče žáků s nabídkou technického vybavení různého typu. Spolupracujeme i na společném pilotním projektu mezi O2, ZŠ Neštěmická a magistrátem, který nabízí komplexní a bezpečné řešení pro pomoc žákům, kteří se potýkají s problémy s připojením k internetu v domácím prostředí.

Víte už, jak dlouho by tato, pro mnohé patologická situace, měla trvat? Jak s městem a školami komunikují v tomto směru vládní a ministerské orgány?
Osobně považuji za nešťastné rozhodnutí plošně uzavřít zejména 1. stupeň základních škol. Toto opatření dominovým efektem vyvolalo výpadek velké části zaměstnaných rodičů, kteří museli zůstat s malými dětmi doma. Město stále udržuje v provozu vyčleněnou základní školu pro děti ve věku od 3 do 10 let (momentálně ZŠ Vinařská) pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni v preferovaných profesích podle nařízení vlády, ale i tato základní škola se může dostat do obtížné situace z důvodu postupného uzavírání mateřských škol v Ústí nad Labem (nemoc, karanténa, ošetřování člena rodiny a podobně). Jen v průběhu měsíce října polovina mateřských škol byla částečně nebo úplně uzavřena z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 u dětí nebo zaměstnanců. Zveřejňování platnosti různých opatření přicházelo doslova ze dne na den a školy musely rychle reagovat na provozní změny. Proto bych uvítal klidnější průběh vyhlašovaných změn a hlavně s dostatečným předstihem. Chaotické a ne vždy promyšlené rozhodování na centrální úrovni způsobuje velké problémy nejen zaměstnancům škol, ale i dětem a rodičům. Na druhé straně musím ocenit snahu MŠMT metodicky pomáhat ředitelům školských zařízení v provozních záležitostech i v oblasti distanční výuky. Komunikace s vládními orgány nebyla úplně ideální, ale doufám ve zlepšení i s nástupem nového ministra zdravotnictví.

Kdo o organizaci distanční výuky rozhoduje?
O konkrétních vnitřních pravidlech organizace výuky ve škole rozhoduje ředitel školy s ohledem na aktuální možnosti a podmínky školy. Ukazuje se, že pro distanční synchronní on-line výuku dětí na základní škole je ideální učební jednotka o délce asi 30 minut, podle upraveného rozvrhu. V případě delších časových jednotek zákonitě klesá pozornost a efektivita učení. Zvládnout on-line výuku několik hodin denně, s minimálními přestávkami u obrazovky počítače, tabletu nebo mobilního telefonu, je velmi obtížné pro děti i dospělé. Důležitou součástí distanční výuky by měla být zejména zpětná a důsledná kontrola zadaných prací nebo úkolů. Klasifikace by měla být provedena s rozmyslem a vyučující by se měli soustředit na hlavní předměty a na základní učivo. Je zřejmé, že i přes určité technické a personální obtíže se způsob distančního vzdělávání, ve srovnání s jarním obdobím, kdy byly školy rovněž uzavřené, postupně zlepšuje.

Mimochodem, co o tom říkají ministerské oběžníky a manuály?
Školy obdržely v září Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem z ministerstva školství, kde jsou podrobně popsány všechny možné scénáře výuky, včetně administrativních kroků. Jak upravit školní řád, jak zapisovat do třídní knihy a podobně. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. Pojmem on-line výuka je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, který trvá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní on-line výuku (ve stejném čase na stejném virtuálním místě) a asynchronní on-line výuku (individuální práce na zadaných úkolech vlastním tempem a v různém čase). Vhodné jsou i individuální konzultace s jedním nebo s menší skupinou žáků. Off-line výuka je nedílnou součástí distanční výuky a je vhodná zejména u dětí ze sociálně vyloučeného prostředí nebo u nejmenších dětí, kdy bez výrazné pomoci rodičů se velmi těžko realizuje výuka přes internet. Off-line výuka může zároveň sloužit jako prospěšné zpestření on-line výuky. Děti, žáci a studenti jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem s výjimkou žáků základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání. Školy musely zařadit způsob distanční výuky do svých příslušných školních vzdělávacích plánů, vnitřních směrnic a měly seznámit žáky i rodiče s výukovou platformou, kterou budou využívat pro případnou distanční výuku.

Kolik to vlastně všechno stojí, jak město, tak jednotlivé školy?
Zvýšené náklady na provoz školských zařízení od počátku výskytu onemocnění Covid-19 v jarních měsících, včetně dosud vynaložených prostředků na úklidové, ochranné a dezinfekční prostředky, se pohybují ve statisících. Bohužel došlo od jara i k velkému výpadku příjmů školských zařízení v doplňkové činnosti za pronájem učeben, tělocvičen apod. Část nákladů si školy hradí samozřejmě ze svého rozpočtu. Magistrát poskytl školám dezinfekční stojany pro děti, dezinfekční rohože, bezdotykové teploměry, úklidové, dezinfekční prostředky a ochranné prostředky. Je ale zřejmé, že celkové náklady bude možné vyčíslit až v příštím roce, protože vývoj situace není momentálně příznivý a finanční dopady na rozpočty města i školských zařízení se budou v čase ještě zhoršovat.