Vady řeči jsou jedním z nejčastějších důvodů odkladů dětí při zahájení školní docházky. Uvádí se, že až 40 % dětí má v současnosti nějaký druh narušené komunikační schopnosti. Že vad řeči, lehčích, ale i těch těžších, přibývá, vidí ve své praxi také logopedka pracující ve školství Lenka Kořínková, ředitelka Logopedické základní školy v Měcholupech na Žatecku. V rozhovoru pro Deník mluví o tom, jaké vady jsou nejčastější, o nedostatku logopedů, zmínila také, jaká rizika přináší podcenění obtíží nebo kdy vyhledat logopeda.

Jaké jsou nejčastější logopedické vady? Je to stále špatná výslovnost l, r, ř, č, š, ž a podobně?
Nesprávná výslovnost hlásky či hlásek, tedy patlavost neboli dyslalie, patří stále mezi nejběžnější druhy narušené komunikační schopnosti. Většinou se jedná o lehčí, méně závažné, vady, kterých je v dětské populaci nejvíce a mají dobrou prognózu při včasném podchycení. Současně nám ale narůstá také počet závažnějších druhů, jako jsou například neurovývojové poruchy jazyka – vývojová dysfázie, časté jsou i další přidružené poruchy.

Říkala jste, že přibývá těžších případů. Je více i těch lehčích?
Obecně se zvyšují počty dětí s logopedickou vadou. V praxi pozorujeme vyšší výskyt závažnějších druhů narušené komunikační schopnosti, ale samozřejmě i těch lehčích. Vady řeči jsou v současnosti jedním z nejčastějších důvodů k doporučení odkladu školní docházky.

Když rodič tuší, že má dítě problém, co má udělat?
V první řadě by měl své podezření konzultovat s pediatrem. Pokud vývoj řeči neodpovídá věku dítěte, doporučí pediatr návštěvu logopeda. V případě, že dítě ve třech letech nemluví, měl by však rodič jednat a preventivně logopeda navštívit. Samozřejmě se může jednat o fyziologický stav, nicméně se může jednat i o vážnější narušení komunikační schopnosti, které vyžaduje včasnou diagnostiku a terapii odborníkem. Pokud má rodič jakékoliv pochybnosti či podezření, je žádoucí nečekat a objednat se na konzultaci k logopedovi.

Platí tedy čím dříve, tím lépe?
Určitě ano. Čím dříve se terapie zahájí, tím je větší šance na úspěch. Pokud je spolupráce mezi logopedem, dítětem a rodičem úspěšná, může dojít v relativně krátkém časovém úseku k velkému pokroku a korekce artikulace může být ukončena. Ne vždy to jde ale takto hladce. Vždy platí, že čím déle dítě hlásku či skupinu hlásek vyslovuje chybně a fixuje si tak nesprávné artikulační vzorce, tím je následná korekce náročnější a zdlouhavější.

Pokud má rodič určité pochybnosti, může do speciálně-pedagogického centra přijít preventivně?
Ano. Když si rodiče nejsou jistí, je lepší se na konzultaci pro jistotu včas domluvit. Poradenské služby jsou ve školství poskytovány bezplatně.

close Výuka v Logopedické základní škole v Měcholupech na Žatecku. info Zdroj: Deník/Hynek Dlouhý zoom_in Výuka v Logopedické základní škole v Měcholupech na Žatecku.

Co zanedbání. Setkáváte se s tím?
Asi bych raději volila jiný termín, například podcenění situace či odkládání problému a pozdní řešení obtíží. Z mého pohledu je to asi to nejhorší, co rodiče mohou udělat. Jakékoliv podcenění či bagatelizování situace je nešťastné a má velmi závažný vliv a dopad na příznivý vývoj dítěte. Zvláště u lehčích vad dochází často k podcenění situace a neřešení obtíží dítěte. Bohužel se stává i to, že rodiče k nám s dětmi vůbec nepřijdou, situaci neřeší. A to i navzdory doporučení pediatra, objeví se, až když je pozdě a dítě selhává ve výuce.

Zmiňovala jste, že logopedi mají hodně práce a stále jí přibývá. Jak dlouho trvá, než se dítě dostane k logopedovi od objednání?
Dostupnost logopedické péče se napříč jednotlivými kraji liší. V porovnání s narůstajícím počtem dětí, které potřebují logopedickou péči, je logopedů opravdu velmi málo. Termíny objednání se pohybují v řádu měsíců, v některých regionech i déle, což samozřejmě není optimální.

Je nějaká jedna hláska, kterou děti říkají nejčastěji špatně?
Je to velmi individuální, každé dítě s vadou řeči má obtíže trošku jiné. Ale v případě „prostých“ poruch artikulace bychom mohli říct, že děti mají poměrně často obtíže s výslovností sykavek c, s, z a č, š, ž a takzvaných předodásňových hlásek l, r, ř.

Řekněme, že rodiče se rozhodnou jít k odborníkovi. Existují kliničtí a školští logopedi. Zkuste mi vysvětlit rozdíl.
Ve kvalitě poskytované péče nemůžeme dělat rozdíl mezi školskými a klinickými logopedy. Klinický logoped je hrazen z rezortu zdravotnictví a má trochu širší spektrum klientů, zabývá se dětmi od narození, třeba u rozštěpových vad, až po dospělost a stáří, což jsou například klienti po cévních mozkových příhodách a poúrazové stavy. Školský logoped pracuje v rezortu školství, klienty jsou tedy děti, žáci a studenti, kteří navštěvují nějaké školské zařízení.

close info Zdroj: Deník zoom_in U školských logopedů nyní probíhá změna, připravuje se nová legislativa. Proč a čeho se to týká?
V obsahu novely zákona o pedagogických pracovnících se aktuálně projednává možnost legislativního ukotvení pozice školského logopeda. Doposud byl logoped ve školství v poradenském zařízení veden jako speciální pedagog-logoped. Současná novela vymezuje jednoznačně tuto pozici a stanoví podmínky pro dosažení nezbytných kvalifikačních předpokladů. Vzdělání v podobě specializačního studia není ve školství žádnou novinkou, ale není povinné pro dosažení kvalifikačních předpokladů, to by se s novelou změnilo.

Vznikl kolem toho určitý rozruch. Nevytváří se tedy nová pozice, pouze se dává do zákona a je to víceméně administrativní počin?
Ano, není to nová pozice. Logopedi pracují ve školství desítky let a myslím si, že odvádí opravdu dobrou práci.

Objevily se v poslední době výtky od některých klinických logopedů směrem k těm školským, že nemají dostatečnou kvalifikaci. Nemusí se rodiče bát dát dítě ke školskému logopedovi?
Rozhodně ne. Logoped pracující ve školství je pro výkon své profese dostatečně kvalifikovaný. Systém vzdělávání se navíc mezi logopedy ve školství a logopedy ve zdravotnictví příliš neliší. Obě profese vychází se stejného základu – magisterské studium se studuje na katedrách speciální pedagogiky. Jedná se o totožný studijní obor. Následně se logoped ve zdravotnictví vzdělává dle specializačního studia logopedů ve zdravotnictví a logoped ve školství má možnost absolvovat tříleté specializační studium logopedů ve školství. Kvalitní logopedická péče je klientům poskytována v obou rezortech, avšak je pravdou, že se také v obou rezortech můžeme setkat s jedinci, kteří svoji práci neodvádějí korektně, zodpovědně a kvalitně. Bohužel jsme jen lidé a každý může pochybit, což však není důvodem plošně paušalizovat. Také logopedi ve školství jsou pravidelně konfrontováni se službami klinických logopedů, kdy v jejich počínání dochází k rozporu s nastavenými pravidly a zájmy klienta.

Vy působíte nejen jako místopředsedkyně Asociace logopedů ve školství, ale jste také ředitelkou Logopedické základní školy v Měcholupech. Jak funguje?
Poskytujeme vzdělávání žákům s vážně narušenou komunikační schopností a žákům s kombinovaným postižením. Výuka probíhá jako na běžné základní škole, je však doplněna o hodiny logopedické péče, máme možnost ubytování na internátě. Součástí školy jsou i speciálně pedagogická centra v Měcholupech, Mostě, Chomutově a Kadani. Pracovníci center úzce spolupracují s odborníky z řad lékařů.