„Rok 2022 sice pro nás rozhodně neznamenal zklidnění života a práce, ale přesto se stále dařilo plnit naše poslání. Tuhle práci dělají severočeští vodohospodáři již tři desítky let a mají být na co hrdí,“ řekl po valné hromadě v Krušnohorském divadle v Teplicích Tomáš Indra.

Akcionáři, tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, mohli při této příležitosti konstatovat, že navzdory nepříznivým ekonomickým trendům byl rok 2022 pro severočeské vodohospodáře i jejich zákazníky úspěšný.

Ve vodárenství se tento trend projevil jak v běžném provozu, tak také v oblasti investic. Ceny energií, pohonných hmot, stavebního materiálu i prací vyvolaly potřebu bedlivěji sledovat a reagovat dílčími úpravami plánů tak, aby nedocházelo ke snižování věcného rozsahu obnovy.

„V rámci investiční činnosti se podařilo plnit schválený investiční plán, v jehož rámci bylo realizováno celkem 188 jmenovitých staveb a dalších 103 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi nejvýznamnější akce patřily například rekonstrukce úpraven vody ve Vrutici nebo Brníkově, rekonstrukce čistírny odpadních vod Železný Brod či úspěšné dokončení projektu odkanalizování Kokonína na Jablonecku. Ve spolupráci s dotčenými obcemi a Libereckým krajem pokračovala příprava opatření k řešení dopadů rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów,“ shrnul konkrétní projekty generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Zisk SVS bude reinvestován

Na programu jednání valné hromady SVS byly obvyklé body jako je zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2022. Dále účastníci schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 672,7 milionů Kč bude reinvestován do vodohospodářského majetku společnosti, jak tomu bylo vždy od založení společnosti před 30 lety.

Připravované zvýšení DPH se podle něj promítne do kalkulací SVS, ale zatím je předčasné komentovat vládní balíček, který je v legislativním procesu. „I když víme, že řada evropských států má DPH nižší nebo nulové,“ doplnil Tomáš Indra.

Volba členů dozorčí rady

Součástí letošní valné hromady byla také volba šesti členů dozorčí rady. Akcionáři zvolili do tohoto orgánu tři nové zástupce měst a obcí, kterými jsou Petr Ullrich (Českolipsko), Jan Losenický (Chomutovsko) a Pavel Svoboda (Děčínsko). Tři členové dozorčí rady svůj post obhájili: Petr Beitl (Jablonecko), Jan Paparega (Mostecko) a Pavel Štěpař (Ústecko). Do Výboru pro audit byli zvoleni Jitka Volfová a František Padělek.

Jednání valné hromady se zúčastnilo 112 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 78,35 % základního kapitálu společnosti.

 Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 63 úpraven vody, 965 vodojemů, 9077 km vodovodů, 187 čistíren odpadních vod a 4045 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.