Na ZŠ Elišky Krásnohorské mají podle svého ředitele Martina Alinče filozofii, která nepřipouští slevy. Škola totiž podle něj není obchodní dům, a proto se snaží žákům nic neodpouštět, jelikož by se to později někde projevilo. „Pokud jde o češtinu a matematiku, tak na druhém stupni dělí dvě hodiny matematiky a dvě hodiny češtiny do skupin, kde si mohou žáci sami rozhodnout, do které budou patřit. Někdo je pomalejší, někdo rychlejší, ale není to vždycky o tom, že by ten předmět nezvládali, prostě jsou jen pomalejší. S těmi pak upevňujeme základy, aby byly připravení,“ popsal.

Hodiny českého jazyka tu vede u nejstarších žáků kantorka Petra Kyptová. I ona používá při výuce různé pomůcky. Třeba rozdá dětem kartičky, z nichž jako z kostiček domina školáci skládají větu tak, aby byla gramaticky správně a navíc dávala smysl. „Ve větě najdete zvýrazněné slovo a hledáte k němu další,“ vysvětlila.

Kartičky ze všeho nejvíc připomínají zmiňované domino, jelikož jsou rozdělené na dvě poloviny a na každé z nich je jiné slovo či slovní spojení. Děti se do plnění úlohy pouštějí společně ve dvojicích v lavici se zaujetím, které nepramenilo jen z prostého „musím to dělat“.

Všech pět nejúspěšnějších základních škol Ústecka je z krajského města.
Přijímačky v plném proudu. Víme, z jakých škol Ústecka je žáci nejlépe zvládají

Ostatně, vrátíme-li se k matematice, kterou v „Elišce“ vyučuje Kateřina Kandlová, tak děti při návštěvě reportéra řešily a doplňovaly do tabulky slovní úlohu vycházející z modelové situace s automobily jedoucími o různé rychlosti. Prostě „něco s autíčky“, jak s nadsázkou říkají její kolegové ze školy.

Štěpán, jeden z žáků, by chtěl úspěšně složit přijímací zkoušku na ústecké Gymnázium Jateční. „Učím se matematiku, protože bych se tam chtěl nejen dostat, ale taky se tam udržet. Pro mě je ale v matematice oříšek všechno,“ přiznal a podobně odpovídali i jeho spolužáci, ačkoliv každému šlo nebo ho naopak trápilo něco jiného.

Důslednost

O tom, že bez důslednosti to ve výuce nejde, hovoří i učitelka matematiky ze ZŠ Stříbrnická Kamila Křížová. „Proč jsme tak úspěšní? Možná proto, že v šesté třídě se nejprve zaměříme na to, abychom důkladně procvičili dril, který děti musejí mít z prvního stupně. Ať to chcete nebo nechcete slyšet, musejí mít dril, musejí umět perfektně malou násobilku, sčítat nebo odčítat, násobit, dělit, desetinná čísla,“ vysvětlila učitelka Křížová.

„Ta aritmetika, ty selské počty jsou nesmírně důležité pro to, abychom potom v sedmičce přidali zlomky, potom v osmičce začali algebru a v té zase upevnili základy například cvičením on-line nebo psanými cvičeními, ze kterých čerpáme. V osmičce a devítce už vyloženě procvičujeme příklady z přijímacích zkoušek, které Cermat zveřejňuje v ilustračních testech. Jedeme prostě dril, to je základ,“ doplnila kantorka, která vyučovala právě ty školáky, na základě jejichž výsledků za posledních šest let vzniklo pořadí úspěšnosti škol u přijímaček.

Doučování

Ne každý žák je ale schopný hned do podstaty problému proniknout. Proto mají školáci možnost různých doučování, anebo třeba badatelského kroužku, pokud je naopak předmět baví víc a mají k němu vlohy.

Na hodině matematiky pak učitelé využívají různé pomůcky, některé vlastně i docela jednoduché. Například k procvičení vzorců na výpočet obsahu a objemu těles sadu kuželů, krychlí a kvádrů. Lze je snadno rozložit do dvourozměrných modelů, na nichž může učitel demonstrovat, který rozměr představuje příslušné písmenko v daném vzorečku.

Co jde a nejde žákům ZŠ Stříbrnická?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách.

Čeština
Český pravopis 53,66%
Komunikace a sloh 67,60%
Porozumění textu 57,13%
Skladba 74,01%
Tvarosloví 43,79%
Tvorba slov a slovní zásoba 56,09%

Matematika
Číselné výrazy, zlomky, desetinná čísla 52,25%
Číslo a početní operace, dělitelnost 72,04%
Grafy, schemata, tabulky a slovní úlohy 41,11%
Lineární rovnice, soustavy rovnic 14,41%
Počítání s mnohočleny 34,20%
Poměr, mapa 6,38%
Převody jednotek 63,62%
Přímá, nepřímá úměrnost 45,93%
Slovní úlohy na číselné obory, rovnice 41,17%
Výrazy s proměnnou 29,73%

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat